100 Kč/den

Vložil Anonymous, 10. Duben 2016 - 13:39 ::

Za každý den prodlení SVJ s předložením řádného vyúčtování služeb za rok 2014 dostanu 100 Kč. To je zajímavá částka. Jak přesně postupovat, aby se tento nárok nepromlčel? Doporučovalo se zde započtení. Jak takové započtení provést?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdena_ (bez ověření), 20. Duben 2016 - 14:38

  Zákon č. 67/2013 byl novelizován, v aktuálně platném znění byla uvedená částka jako sankce za porušení povinností snížena, současně však byla zavedena možnost si výši sankce odhlasovat na shromáždění. Pokud jste tak neučinili, ze zákona je to nyní 50,– na den.

  Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.

  viz: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67

  Vložil Ing. König (bez ověření), 10. Duben 2016 - 18:59

  Vyúčtování za rok 2014 nikde, vlastním tři byty, podle zákona obdržím 100 Kč/den x 365 dní x 3 byty = 109 500 Kč za každý rok prodlení. Společenství není zase až tak špatná záležitost.

  Ing. König

  Vložil Pub (bez ověření), 10. Duben 2016 - 17:33

  „..Za každý den prodlení SVJ s předložením řádného vyúčtování služeb za rok 2014 …“

  Nekecejte a kde?

  Ex lege plyne pouze, že dostatnete 100Kč/den za porušené povinností, výslovně však uvedené v zákoně 67/2013 tj. třeba za nepředložení podkladů do 5/2015 o které jste prokazatelně písemně požádal (včas).

  Za „nepředložení řádného vyúčtování služeb za rok 2014“ – dostanete tak akorát po papuli.

  Jinak jak provést zápočet najdete třeba zde i přímo s šablonou. Ale raději si nejprve natudujte, co to vůbec zápočet je.

  Vložil 100 Kč/den (bez ověření), 10. Duben 2016 - 18:31

  „dostanete 100 Kč/den za porušené povinností, výslovně však uvedené v zákoně 67/2013“

  Přesně tak. V zákoně je výslovně SVJ uložena povinnost předložit vlastníkovi jednotky řádné vyúčtování. Za rok 2014 jsem dosud řádné vyúčtování nedostal. Dostanu tedy 100 Kč za každý den trvání prodlení SVJ (stejně jako ostatní vlastníci).

  Vložil Pub (bez ověření), 11. Duben 2016 - 5:27

  „…povinnost předložit vlastníkovi jednotky řádné vyúčtování…“

  Nevím co Vy míníte slovem „řádné“. Já slovy „výslovně však uvedené“ míním konkrétně obsah §7/2 zák.67/2013 Sb. ve znění od 01.01.2014.

  Pokud jste Vy (příjemce služeb) cit.: „dosud řádné vyúčtování nedostal“, předpokládal bych, že jste podal poskytovateli „řádně a prokazatelně“ reklamaci dle §8/2. Prosím, uveďte tedy konkrétně a názorně jak jste postupoval, aby jste poskytovatele donutil splnit si Vůči Vám své povinnosti uložené mu v zák.67/2013, případně jaké kroky nyní podnikáte, aby dění směřovalo k Vašemu cíli.

  „…Dostanu tedy 100 Kč za každý den trvání prodlení SVJ (stejně jako ostatní vlastníci)…“

  1. Nevím. Dostanete? (tzn. učinil jste opravdu nějaké kroky, přibližující Vás k obdržení nároků, plynoucích Vám ze znění zákona ?)
  2. Navrhuji všem, abyste se starali o TY povinnosti, které máte Vy vůči svým poskytovatelům a TY nároky, které plynou Vám z porušení povinností vašich poskytovatelů a jestli něco dostane nějaký jiný vlastník, Vám může být ukradeno. Jiní vlastníci, nechť si sami střeží svá práva a uplatňují si z nich své nároky.
  3. Sankce (§13) je podle mne pouze prostředek (tj. nástroj, např. tesařská sekyra), jak psa (poskytovatele) naučit novým kouskům (splnit povinnost danou ex lege).
   Nemá sloužit za „snadný výdělek“, jak se mylně domnívá „Ing. König“.

  Jeli Vaše Vaše situace reálná a relevantní, zkuste tedy zde mne/nás seznámit, jak jste si výši Vaší kompenzace spočetl? Konkrétně: v §13 ZoSL ve znění od 01.01.2014 se uvádí: 
  Jestliže poskytovatel nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost upravenou tímto zákonem ve stanovené lhůtě, je povinen …"
  Uveďte tedy, jak Vy chápete v kontextu §13, text: „…svoji povinnost…“. Je to číslo jednotné nebo množné? Např. POKUD je pro vyúčtování-2014 porušeno ve více §§ a Vy
  • jste nedostal vyúčtování v řádném termínu (§7/1) A/NEBO
  • jste nedostal podklady o které jste řádně žádal (§8/1) A/NEBO
  • použitý způsob (§5/1) nebyl ujednán A zárověň není způsobem dle §5/2 A/NEBO

  TAK poskytovatel nesplnil svou povinnost 4× (§7/1 a/nebo §8/1 a/nebo §8/2 a/nebo §5/1) nebo jen 1× (obecné porušení zákona) ??

  PS: Kontrolní otázka:
  lze §13/1 zák.67/2013 Sb. ve znění od 01.01.2014 skutečně aplikovat na porušení §5?

  Vložil 100 Kč/den (bez ověření), 11. Duben 2016 - 7:11

  Pane Hospodo,

  řádné vyúčtování služeb (i správy) takové vyúčtování, které je úplné, srozumitelné, správné, přezkoumatelné, odpovídá podkladům, odpovídá právním předpisům, které uzná finanční úřad, pokud u příjemce služeb provede kontrolu, takové, které uzná nájemce, je-li jednotka pronajímána a je-li ujednáno, že bude hradit služby podle jejich vyúčtování, takové, kde nevznikají pochybnosti, takové, proti němuž není třeba podávat reklamaci.

  Ano, reklamaci jsem samozřejmě podal, stejně tak jako podávám reklamaci každoročně, ale až od vyúčtování za rok 2014 je to finančně zajímavé. V reklamaci jsem uvedl seznam konkrétních závad vyúčtování a žádal jejich odstranění.

  Nepodání reklamace by mohlo být hodnoceno jako souhlas s vyúčtováním, ač to takto zákon nestanoví a sazbu 100 Kč za každý den prodlení na podání reklamace vlastníkem jednotky neváže. Jaký je na toto názor? Je třeba podávat reklamaci, aby nárok na 100 Kč/den vznikl?

  Teze, že by snad bylo možné dostat 100 Kč/den za každé jednotlivé porušení povinnosti (tj. ve Vámi uváděném případě v součtu třeba i 400 Kč/den) určitě stojí za pozornost. Ačkoli mne to při čtení nenapadlo, nyní musím uznat, že zákon Vaši interpretaci připouští, a patrně v tomto směru svou reklamaci doplním. Děkuji.

  Vložil Jura (bez ověření), 20. Duben 2016 - 21:26

  Stovko, proč si myslíte, že až vyúčtování za rok 2014 je zajímavé? Já si dokonce myslím, že je zajímavé i vyúčtování za rok 2013!

  Vložil Pub (bez ověření), 11. Duben 2016 - 7:41
  Já v zákoně nevidím povinnost předložit cit. Vás
  vyúčtování služeb (i správy) takové vyúčtování, které je úplné, srozumitelné, správné, přezkoumatelné, odpovídá podkladům, odpovídá právním předpisům, které uzná finanční úřad, pokud u příjemce služeb provede kontrolu, takové, které uzná nájemce, je-li jednotka pronajímána a je-li ujednáno, že bude hradit služby podle jejich vyúčtování, takové, kde nevznikají pochybnosti, takové, proti němuž není třeba podávat reklamaci

  Pokud to tam Vy vidíte, OK. Reklamaci jste podal, takže taky OK.
  Tak jen nechápu proč uvádíte budoucí čas: cit. Vás „…Dostanu tedy 100 Kč za každý …“. Když to máte tak dobře srovnaný, tak proč jste zvůj „výdělek“ za období od „1.6.2014 do zaplacení“ plynoucí z nedodaného vyúčtování-2014 již neuplatnil a neseznámil nás ostatní neználky s „hladkou asfaltovou“ cestou? My se tu teď prodíráme polňačkama nebo houštím a nevíme zda SVJ vyzývat k zaplacení pokuty nebo jak zápočtovat.

  A Vy už to všecko, všecičko víte. Tak nám pomozte.

  Nechápu jak doplníte reklamaci-2015 na vyúčtování-2014. Ale to jistě souvisí s nějakým Vaším sofistikovaným postupem, který jsem ještě neviděl. …nenechte se pobízet, jsem napjat :) :)

  Vložil 100 Kč/den (bez ověření), 11. Duben 2016 - 8:40

  „jak doplníte reklamaci“

  Doplnění reklamace problém nečiní. Pokud se přesvědčím, že mám nárok na několikanásobek částky 100 Kč/den (jak jste dovodil), např. si přečtu příslušný judikát, tak v tomto směru svůj požadavek upřesním.

  Vložil Pub (bez ověření), 11. Duben 2016 - 8:54

  „…např. si přečtu příslušný judikát, tak v tomto směru svůj požadavek upřesním…“

  Tak jo. Až si v roce-2019 přečtete první judikát, určitě nezapomenete doplnit svoji reklamaci-2015, reklamaci-2016, reklamaci-2017, reklamaci-2018. Že mne to hned nenapadlo :) :)

  Jeví se ale zjevné, že nárok na výživné-2015 již máte i bez „nekolikanásobku“ na jehož potvrzení Vy potřebujete judikát. Yakže se znova ptám: proč už si neužíváte výživného-2015 za nedodání vyúčtování-2014 alespoň ve výši těch 31.000 které pan Karel35 teprve vymáhat bude ?????

  Vložil 100 Kč/den (bez ověření), 11. Duben 2016 - 9:41

  „Až si v roce-2019 přečtete první judikát, určitě nezapomenete doplnit svoji reklamaci-2015, reklamaci-2016, reklamaci-2017, reklamaci-2018.“

  Přesně tak učiním. Co je na tom divného? Vy byste snad postupoval jinak?

  Vložil Pub (bez ověření), 11. Duben 2016 - 10:01

  „…Vy byste snad postupoval jinak?…“

  Hm. Jsem smutný. Myslel jsem, že nejste jen kecal a že uvedete cokoli analyzovatelného. O mě zatím nikdo neříká, že bych měl rozum opice. A proto aby to tak zůstalo, tak Vám sděluji, že já samozřejmně v roce-2019 podám nejvýše reklamaci-2018, bude li to nutné. Pojem dodatečná-reklamace-2016 uplatněná v roce-2019 → je pro mne pojem neznámý.

  Samozřejmě pochybuji, že jste vůbec uplatnil reklamaci-2014, protože jinak byste zde nehledal zátupná témata. Podat do-reklamaci-2015 v roce-2019 je podle mne nevymožitelné. Žádný srozumitelný, uhájitelný postup jste nepopsal – tedy si výmýšlíte.

  A z příspěvků, které sem teď napadají mám pocit, že se tento PortalSVJ propadá do žumpy čím dál hlouběji.

  Vložil 100 Kč/den (bez ověření), 11. Duben 2016 - 10:55

  Pane Hospodo,

  podaná reklamace vyúčtování služeb roku 2014 obsahuje výčet závad vyúčtování, které způsobují nepřezkoumatelnost a nesprávnost vyúčtování. Požadavek na hrazení 100 Kč za každý i započatý den prodlení je záležitostí jinou s jinou lhůtou, tedy mám s uplatněním tohoto svého nároku ještě čas.

  Znovu: Lhůty jsou dvě různé. Reklamaci je třeba podat po obdržení vyúčtování ve lhůtě podle zákona. Uplatnění nároku 100 Kč za každý den prodlení (podle Vás dokonce několikanásobek 100 Kč za každý den prodlení, tj. 100 Kč za každý jednotlivý nedostatek vyúčtování, ke kterémuž názoru se nepřipojuji, ač i takto lze text zákona číst) má pro uplatnění lhůtu jinou, a to obecnou promlčecí lhůtu podle zákona. Tedy mám ještě čas.

  Odnikud neplyne, že by snad uplatnění nároku na 100 Kč za každý den prodlení mělo být součástí reklamace. Z textu zákona dokonce ani neplyne, že by vlastník jednotky měl o tuto částku žádat.

  Vložil Pub (bez ověření), 11. Duben 2016 - 14:24

  Budiž, tvrdíte li, že jste to podal, OK.

  Tak proč již nevymáháte? Do roku 2019, jste přeci chtěl čekat jen kvůli ověření „nekolika-násobnosti“ z judikátů (tzn. chtěl jste týt, ze zkušeností jiných nebojácných) na kterou jsem Vás dle Vašich slov upozornil. Teď už couváte tvrdíte, že se s tím neztotožňujete. Fajn. Tak si už konečně necintejte na pentli a vymáhájte, vymáhájte, vymáhájte.

  Zda Vám bude soudem případně přiznáno právo ve smyslu §8/2 odpoví až judikatura (která v dohledné době jistě nebude) → §8/2 cit.
  „…Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení dokladů podle odstavce 1, příjemci služeb…“
  Vložil Krupp, 11. Duben 2016 - 11:05

  Pane vložile, vlastník o tu částku nejspíš žádat nemusí. Předpokládám ale, že pokud o ni nepožádá, určitě ji nedostane. Rozhodně nelze očekávat, že ji někdo zaplatí inicitivně. Troufám si tvrdit, že nic nedostanete, ani v případě, že o ni požádáte. Nejspíš se jí budete muset soudně domáhat a svá tvrzení dokládat. Jirka

  Vložil § (bez ověření), 21. Duben 2016 - 5:50

  „Rozhodně nelze očekávat, že ji někdo zaplatí inicitivně.“

  Podle znění příslušného ustanovení zákona toto očekávat lze.

  Vložil P_V (bez ověření), 10. Duben 2016 - 14:05

  Z nebe ty peníze nespadnou. Takže s velkou slávou dostanete vyplacené penále a v příštím vyúčtování to vrátíte jako nedoplatek.

  Vložil Komor (bez ověření), 10. Duben 2016 - 14:16

  Dotaz nestojí, zda peníze s nebe spadnou čili nic, nýbrž jak nárok na zákonných 100 Kč/den uplatnit. Oznámení o započtení není právně zrovna jednoduchá listina.

  Vložil hade (bez ověření), 10. Duben 2016 - 19:37

  hypoteticky asi nejste jediny zaplatej to všichni vlastnici tudiž předpokladam že penalesizaplatite sam nebo SVJ to zaplati všem vlastnikum z tzv fondu dlouhodobych zaloh na budouci opravy a všem se vzapěti zvýši přispěvek aby se vydana častka vratila

  aneb žaluju svj= svj sem ja a x-vlastniku = žalovanu častku zaplatim ja + x-vlastniku podilem =všichni vlastnici mě budou mit radi

  Vložil Arveno, 10. Duben 2016 - 20:35

  po ukonceni roku vyuctovani? Mam matny dojem, ze jsem to nekde cetla. Pokuta by tedy byla od 1.5. 2016 för vyuctovani za rok 1015 pokud nebylo dodano do konce Dubna. 2016.

  Dalsi otazka je kdo je zodpovedny za dodani vyuctovani? Spravce ci vybor? Stezi SVJ. Opravte mne pokud se mylim. Dekuji

  Vložil Jar (bez ověření), 10. Duben 2016 - 22:43

  SVJ je odpovedne, za nej jednaji clenove vyboru,

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".