Vložil Pavel, 12. Duben 2012 - 9:54

Pane lake,

já za úřední šikanu považuji, že nás nějaký dement nutí mít „doklady prokazující“ na pracovišti aniž by vůbec v zákoně stanovil, co si vlastně přeje.

Půlmozkům podstrčil v důvodové zprávě tento důvod:

„V souladu s článkem 14 Směrnice 2009/52/ES je pro zajištění účinných a odpovídajících kontrol nelegální práce potřeba, aby zaměstnavatel měl v místě pracoviště kopie takových dokladů prokazujících legálnost práce, které si kontrolní orgán nemůže zajistit z příslušných registrů. Jedná se například o pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jiné smlouvy. Doklady prokazující oprávněnost pobytu cizince na území ČR je zaměstnavatel povinen podle § 102 odst. 3 uchovávat, a proto pro rychlejší a efektivnější průběh kontroly má mít jejich kopie v místě pracoviště cizince.“

To ze článku 14 Směrnice samozřejmě neplyne, ale nikdo z půlmozků se tím nebude zabývat, z toho jim nekouká business.

Navíc minimálně názor MPSV je, že při nepředložení toho čehosi jde o nelegální práci. Nevím jak by to dopadlo u českého soudu i když doufám, že by to prohráli, alespoň u Ústavního.

Je mi jasné, že při případném ukládání sankcí za porušení zákazu nelegální práce je kontrolní orgán povinen dodržovat všechny zásady správního trestání. Jednou ze zásad správního trestání je zásada, že důkazní břemeno stíhá správní orgán. Orgány inspekce práce tak budou muset prokázat jednoznačné porušení zákazu nelegální práce. Pouhý fakt, že kontrolovaná osoba nepředloží při kontrole na pracovišti pracovní smlouvy či jejich kopie, podle mého názoru nelze v žádném případě považovat za prokázání výkonu nelegální práce.

Ale jedná se pouze o můj názor, dokud není judikát případně dokud nebude § 136 Ústavním soudem zrušen jsem opatrný a pouze informuji o další zvůli úředních osob. A radím kopírovat smlouvy, protože to vyžaduje šikanizující ministr.

A i kdyby to zaměstnavatelé nakonec u soudu vyhráli, tak v současné době vzhledem ke sdělení MPSV se věnují kopírování smluv, v případě kontroly se budou věnovat těm darmožroutům, pak se budou věnovat správnímu řízení a soudnímu řízení s nejistým výsledkem. Já to zkrátka považuji za šikanu, zaměstnavatelé by měli plnit zakázky odběratelům a odvádět daně. A ne se věnovat zbytečným kontrolám.

Hezký den!

Pavel

P.S.

šikana vyžadující mít na pracovišti „doklady prokazující“ podle důvodové zprávy údajně vychází z článku 14 Směrnice 2009/52/ES:

"Článek 14

Kontroly

Členské státy zajistí, aby na jejich území byly prováděny účinné a odpovídající kontroly zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Tyto kontroly vycházejí v první řadě z posouzení rizik, jež vypracují příslušné orgány členských států. S cílem zvýšit účinnost kontrol určují členské státy na základě posouzení rizik pravidelně odvětví činnosti, ve kterých se soustřeďuje zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Pro každé z těchto odvětví podají členské státy do 1. července každého roku Komisi zprávu o kontrolách provedených v předchozím roce a o jejich výsledcích, a to jak pokud jde o absolutní hodnoty, tak i o procentní podíl zaměstnavatelů z každého odvětví."

No, já v tom plošnou povinnost mít „doklady prokazující“ na pracovišti nevidím. Určitě to šlo zařídit jednodušeji a levněji. Ale to by se nemohlo vypsat výběrové řízení na 180 automobilů a jiné vybavení za 0,8 miliardy. Možná by někdo těm legislativcům mohl vysvětlit, kdo je „neoprávněně pobývající státní příslušník třetích zemí“. Jsou to příslušníci států mimo EU, kteří v ČR pobývají nelegálně. Pokud by kontrola zjistila na pracoviště takovou osobu, která by neměla „doklad prokazující“ tak ať zaměstnavatel dostane pokutu. Proč ji ale má dostávat za české zaměstnance? Možná by mohl odpovědět znalec pracovního práva, podle kterého jde pouze o „uspořádání dostupnosti této agendy“.

Abych byl správně pochopen, nemám nic proti postihování nelegální práce, pouze nemám rád když mne neschopné úřední osoby šikanují a to ještě za peníze z mých daní.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.