Vložil MartinII, 9. Březen 2012 - 11:29

Dotazoval jsem se plynárenské společnosti na revize plynu v bytech, i s ohledem na umístění plynoměru (v bytě nebo na chodbě).

Potvrdili: „Podle předpisu (u domů s byty v os. vlastnictví) spadá pod povinnou revizi skutečně jen společné odběrní plynové zařízení,tj. k uzávěrům před plynoměry (domovní rozvod), bez ohledu na to, kde uzávěry jsou“.

Dle odborných materiálů (energetický zákon, vyhláška o revizi:

"Domovní rozvod – končí před uzávěry plynoměrů.

Spotřební rozvod – začíná uzávěry před plynoměry a končí před uzávěry plynových spotřebičů.

Připojení plynového spotřebiče – začíná uzávěrem spotřebiče. Jeho součástí je spojovací potrubí nebo hadice, případně i spotřebičový regulátor.

Plynový spotřebič – zařízení využívající plyn pro přípravu teplé užitkové vody, přípravě pokrmů, vytápění nebo k technologickým účelům.

Zařízení pro rozvod a pro spotřebu plynu spalováním jsou zařízení, podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, vykonávanému ČÚBP a IBP ve smyslu ust. § 1 odst. (2) písm. e), f) a g) vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. V případě bytových domů je nutno upozornit na násl. odst. (3) citovaného ustanovení, že za zařízení uvedená v odst. (2) se nepovažují zařízení v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.

Pro posouzení zda OPZ nebo jeho část podléhá povinnosti provádět kontroly a provozní revize je rozhodující, zda OPZ nebo jeho část je v osobním užívání uživatelů bytů (občanů) a místností nesloužících k bydlení. Praktickou aplikaci můžeme dokumentovat na násl. základních příkladech:

a.Bytový dům s více byty, které vlastní, včetně přísl. částí nebytových prostor a odběrného plynového zařízení, fyzické osoby (občané). Vlastníci jsou povinni vytvořit subjekt s právní subjektivitou, který má za povinnost zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. – a to té části OPZ, která není v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení. Je to společné odběrné plynové zařízení (domovní rozvod), společné kotelny, sušárny, klubovny apod.

Ty části OPZ, které jsou předány k osobnímu užívání, nepodléhají podle ust. § 1 odst. (3) vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. povinnosti provádět kontroly a provozní revize. Jedná se přitom o spotřební rozvod včetně připojení spotřebičů a spotřebiče v bytech, ale může jít i o stejná plynová zařízení v nebytových prostorách, např. v garáži vytápěné plynovým spotřebičem v osobním užívání vlastníka či nájemce.

Při provádění kontrol a revizí OPZ nebo jejich částí, podléhajících státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, postupujeme podle ČSN 38 6405: a.Kontroly zařízení podle čl. 28 ČSN 38 6405 nejméně 1× / rok. b.Revize se provádí podle čl. 29 ČSN 38 6405 nejméně 1× / 3 roky.

I v případě, kdy OPZ nebo jeho část nepodléhá státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, platí povinnost chráněného zákazníka uvedená v §63 odst. (2) písm. c) zákona č. 458/2000 Sb. (energetického zákona) v platném znění, tj. udržovat OPZ v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob. Chráněný zákazník v tomto případě o vlastní vůli rozhodne, jakým způsobem si ověří bezpečný a spolehlivý stav užívaného plynového zařízení".

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.