Vložil Matějka Jaroslav, 15. Květen 2009 - 17:34

Vážený p.Steve, a ostatní,

u domů s převažující funkcí k bydlení se srážkovné neúčtuje. Srážkovné se účtuje u samostatně stojících budov nesloužících k bydlení či ploch s odvodem vody do kanalikace; tyto plochy přitom netvoří součást-příslušenství obytně budovy.

Aby jste provedl změnu určení jednotky v KN potřebujete změnit „Prohlášení vlastníka“, tedy souhlas 75%, úřední šiml je úřední šiml.

Jelikož nebytová jednotka má většinou jiné výplně stavebních otvorů – OKNA – bude se jednat o zásah do fasády. Tím pádem dojde ke změně vzhledu stavby a zásahu do společných částí domu.

Takže pane Steve, …, bez bližších znalostí jsem možná pravdě blíže.

V dané záležitosti se postupuje dle ust. §126 a § 127 stavebního zákona. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu změnu v užívání stavby. Oznámení obsahuje popis a odůvodnění zamýšlené změny, její rozsah a důsledky. K oznámení připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí. V případě, že žadatel není vlastníkem stavby, pak souhlas vlastníka stavby se změnou v užívání a dále závazná stanoviska dotčených orgánů. Jestliže stavební úřad se změnou souhlasí, zašle do 30 dnů ode dne jejího oznámení žadateli souhlas se změnou v užívání. Jestliže stavební úřad se změnou v užívání nesouhlasí, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího oznámení vydá žadateli rozhodnutí, jímž změnu zakáže. V případě, že stavebník neobdrží ve lhůtě do 30 dnů žádnou odpověď stavebního úřadu, platí, že stavební úřad udělil souhlas s ohlášenou stavbou (souhlas mlčky).

Jestliže se změna dotýká práv třetích osob nebo vyžaduje podrobnější posouzení jejích účinků na okolí, stavební úřad do 30 dnů od oznámení vyrozumí žadatele, že změna podléhá rozhodnutí a zároveň stanoví doklady, nezbytné pro řízení. Dnem jejich předložení je zahájeno řízení o změně v užívání stavby.

Je-li vedeno řízení o změně v užívání, okruh účastníků řízení je stanoven dle ust. § 27 a § 28 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

"§ 27

(1) Účastníky řízení (dále jen „účastník“) jsou

  1. v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu;
  2. v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.

(2) Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

(3) Účastníky jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, mají postavení účastníků podle odstavce 2, ledaže jim má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavení účastníků podle odstavce 1.

§ 28

(1) Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Postup podle předchozí věty nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci.

(2) Jestliže osoba, o níž bylo usnesením rozhodnuto, že není účastníkem, podala proti tomuto usnesení odvolání, jemuž bylo vyhověno, a mezitím zmeškala úkon, který by jako účastník mohla učinit, je oprávněna tento úkon učinit do 15 dnů od oznámení rozhodnutí o odvolání; ustanovení § 41 odst. 6 věty druhé platí obdobně."

Pozn:

  • Jelikož změna užívání jednotky se týká třetích osob (ostatních vlastníků) stavební úřad stanoví podmínky.
  • Raději na nekonkrétní dotaz uvádím horší variantu a nelíčím nic „na růžovo“, pak ja tazatel zklamaný.
  • Každý vlastník má právo nesouhlasit dodatečně po koupi jednotky (bytu) s vytvořením bytu nad 120m2, jelikož to může mít finanční dopad na všechny vlastníky (DPH) – dle stávajících daňových předpisů.

Matějka

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.