Vložil Justitianus, 22. Únor 2023 - 13:05
  • Franos napsal: „Rozumím tomu tak, že … (bude aktivně legitimován k podání návrhu na přezkum rozhodnutí shromáždění v důležité záležitosti) jen ten, kdo hlasuje proti …“

Rozumíte tomu blbě.

Už od roku 2009 soudy konstantně judikují, že aktivně legitimován může být i ten, kdo se nemohl rozhodování účastnit z vážných důvodů.

Dovolací soud se v této souvislosti přiklání k názoru, podle kterého z možnosti podat návrh na přezkum rozhodnutí v důležité záležitosti není bez dalšího vyloučen vlastník jednotky, který se hlasování nezúčastnil a s rozhodnutím nesouhlasí. Závěr odvolacího soudu by vedl mimo jiné k závěru, že vlastník jednotky, který se nezúčastnil schůze shromáždění např. z vážných zdravotních či jiných obdobných důvodů, by již pro tuto samotnou skutečnost byl vyloučen z možnosti podat žalobu týkající se posouzení většinového rozhodnutí v důležité záležitosti.

[O]dvolací soud pochybil, jestliže žalobci, který s rozhodnutím shromáždění nesouhlasí, upřel možnost domoci žalobou podle § 11 odst. 3 věty třetí ZVB soudního přezkumu přijatého rozhodnutí ohledně této důležité záležitosti bez dalšího pouze z důvodu, že žalobce na shromáždění vlastníků nebyl přítomen.

Rozhodnutí odvolacího soudu tudíž není správné. Dovolací soud proto napadený rozsudek odvolacího soudu (…) zrušil a protože důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí i na rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. 

rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 1423/2009 (Králík, Balák, Spáčil)

Aktivně legitimován bude tedy i ten vlastník, kterému nebyla doručena hlasovací listina, nebyl řádně pozván na shromáždění, nebyl vpuštěn na shromáždění, nebo kterému bylo zabráněno hlasovat.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.