Vložil E_man, 20. Únor 2021 - 15:01

Ve stanovách ani v žádném usnesení není o nějakých „paušálních platbách“ ani zmínka a nenašel jsem o nich zmínku ani v nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

Pro jistotu cituji ze stanov ty částí, týkající se hospodaření::

ČL. III – Správa domu a pozemku
…..

/4/ Při plnění úkolů dle zákona a těchto stanov zajišťuje společenství dále zejména tyto činnosti spojené se správou domu a pozemku:
 • a) vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen ”příspěvky na správu domu a pozemku”), popřípadě dalších příspěvků na činnosti uvedené v čl. VI,
…..

Čl. VIII – Shromáždění …..

/3/ Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o: …..,
 • d) schválení roční účetní závěrky, předložené výborem, spolu se zprávou o hospodaření společenství a správě domu; pokud je správa domu a činnosti s ní související vykonávána správcem podle čl. VI, předkládá zprávu rovněž správce v rozsahu a způsobem uvedeným ve smlouvě,
 • e) výši příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku, popřípadě o výši a způsobu placení dalších příspěvků na činnosti uvedené v čl. XVIII
…..

Čl. XIV – Práva a povinnosti člena společenství
 …..

/2/ Člen společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství uvedená v ustanoveních zákona a těchto stanov a má zejména povinnost:
 • a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu se zákonem a těmito stanovami,
 • b) hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku,
 • c) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,
 • d) řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy a pokyny výrobce nebo správce technického zařízení,
 • e) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů společenství;
…..

Čl. XVII – Tvorba rozpočtu společenství

/1/ Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění vlastníků nejpozději do konce měsíce března kalendářního roku, na který se rozpočet schvaluje. Návrh rozpočtu předkládá statutární orgán společenství.

/2/ Rozpočet zahrnuje dvě části:
 • a) hospodaření s dlouhodobou zálohou na opravy a technické zhodnocení společných částí domu s těmito údaji:
 • zůstatek k 1. lednu,
 • tvorba z pravidelných i mimořádných příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku,
 • čerpání na jmenovitě uvedené opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí domu,
 • zůstatek k 31.12.
 • b) náklady nehrazené z dlouhodobé zálohy podle písm. a), zejména:
 • údržba, opravy, revize a prohlídky společných částí,
 • pojištění domu a pozemku,
 • odměny členů orgánů společenství včetně povinného pojistného na veřejnoprávní pojištění,
 • odměna osoby zajišťující některé činnosti správy domu a pozemku a vedení účetnictví společenství,
 • chod kanceláře společenství, včetně jejího vybavení a kancelářských potřeb,
 • rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby, včetně provedení odečtů z měřidel spotřeby vody a zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo a dalších energií,
 • bankovní poplatky,
 • členské příspěvky zájmovému sdružení společenství vlastníků jednotek a výnosy, zejména:
  • příspěvky členů společenství na správu domu a pozemku vyjma části příspěvků určených do dlouhodobé zálohy podle písm. a),
  • úroky z vkladů na bankovních účtech společenství a jiné finanční výnosy.

Čl. XVIII – Úhrada nákladů spojených se správou domu a pozemku a nákladů služeb

/1/ Příspěvky na správu domu a pozemku, dále zálohy na úhradu za služby, popřípadě další platby podle zvláštního právního předpisu platí členové společenství v částkách a v termínech stanovených k tomu příslušným orgánem společenství na účet společenství dle čl. VIII odst. /3/,písm. e) a f), nerozhodne-li shromáždění o placení na účet správce.

/2/ Každý člen společenství je povinen hradit služby poskytované s užíváním jednotky. Zúčtovacím obdobím je kalendářní rok (od ledna do prosince). Způsob určení výše úhrady služeb placené jednotlivými členy společenství (vlastníky jednotek):
 • a) podle spoluvlastnických podílů:
 • opravy a údržba včetně materiálu
 • revize elektrických a plynových zařízení (je-li jím dům vybaven), havarijní služba
 • provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě
 • drobná údržba
 • pojištění domu
 • b) rozpočítávaným na každou jednotku:
 • náklady na činnost správce
 • náklady na činnost orgánů společenství
 • režijní výdaje
 • úklid společných prostor v domě a k domu přilehlému obecnímu chodníku (jsou-li prováděny dodavatelsky)
 • umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu formou STA (je-li dům STA vybaven) a provoz webových stránek společenství
 • deratizace
 • náklady na dodávky teplé a studené vody a stočné jsou rozpočítávány podle měřidel v jednotkách. Náklady za teplo jsou rozpočítávány podle náměrů poměrových indikátorů topných nákladů a výkonů topných těles se započítáním korekčních koeficientů.

/3/ Vlastníci jednotek jsou povinni vždy do 25. dne daného měsíce poukazovat na účet společenství předepsanou finanční částku, jež obsahuje:
 • krátkodobou zálohu na úhradu nákladů za služby spojené s užíváním jednotek,
 • příspěvek na dlouhodobou zálohu na úhradu nákladů na správu a údržbu domu a pozemku

/6/ Vyúčtování záloh na úhradu za služby provádí výbor jedenkrát za zúčtovací období, kterým je kalendářní rok, nejpozději do 4 kalendářních měsíců po jeho skončení; v souladu se stanoveným způsobem rozúčtování [čl. VIII odst., 3 písm. f)]. Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Výbor je povinen na požádání doložit členu společenství náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby, provedení vyúčtování a umožnit příjemci služeb pořízení kopie dokladů.

/7/ Zprávu o použití stavu příspěvků na správu domu a pozemku předkládá výbor ke schválení shromáždění spolu se zprávou o hospodaření společenství a s návrhem na schválení roční účetní závěrky. Nevyčerpaný zůstatek těchto finančních prostředků se převádí do následujícího roku.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.