Vložil E_man, 21. Únor 2021 - 14:23

K hlasování PER ROLLAM cituji ze stanov:

Čl. XII – Rozhodnutí mimo shromáždění

/1/ Mimo zasedání může shromáždění rozhodnout v písemné formě tzv. hlasování per rollam. Tímto způsobem lze přijmout rozhodnutí, které je v pravomoci shromáždění (viz. Čl..VIII, odst. /3/), pokud zákon, nebo tyto stanovy nestanoví jinak.

/2/ Statutární orgán v písemné formě navrhne, aby všichni vlastníci jednotek rozhodli. Návrh bude obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Návrh bude vlastníkům jednotek rozeslán poštou, nebo předán jiným vhodným způsobem, např. osobním předáním. Lhůta pro rozhodnutí činí 30 dnů.

/3/ K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky, „souhlasím / nesouhlasím“ s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

/4/ Vyjádření vlastníka jednotky musí být statutárnímu orgánu doručeno ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení znění návrhu usnesení vlastníkovi, jinak platí, že vlastník nesouhlasí. Bez zbytečného odkladu po uplynutí 30 dnů od doručení návrhu usnesení všem vlastníkům jednotek, statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě vyvěšením v domě na domovní vývěsce společenství nejméně po dobu 15 dnů výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.

/5/ Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Rozhodování v písemné formě nelze použít pouze pro některé vlastníky jednotek, vždy musí být návrh rozeslán všem vlastníkům.

Námitky jsem podal před ukončení i po ukončení hlasování.
Výsledek hlasování visí na nástěnce.
A já?!
Jsem z toho voľa ako zmetený.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.