Vložil Petr, 7. Srpen 2020 - 16:30

A/ Nejste první ani poslední, kdo řeší hlučné vlastníky anebo podnájemníky !!! Takže si přečtěte příslušná vlákna zde v diskusi dříve než položíte dotaz, který zde byl již mnohokrát diskutován.

B/ Na základě čeho věříte, že vám policie vystěhuje nájemníky, nota bene nikoli vaše ale sousedovy (to není gramatická chyba, ale skutečně správně je s „y“, jako např. Hanákovy kuchyně.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

B/ „problémy s nájemníky vlastníka“, nikoli s podnájemníky Pokud chcete něco takového řešit, přečtěte si nejprve „Občana“ !!!. Jde o vztah od § 2235. Nejde o podnájem § 2274. Ukončení nájmu § 2285.

Vlastník měl připomenout nájemci do smlouvy, za jakých okolností (ale zákonných) lze ukončit nájem.

Hledejte např. zde

1/ muj-pravnik.cz/okamzita-vypoved-najmu-bytu/

2/ www.finance.cz/…-najmu-bytu/

3/8 www.dumplnyuspor.cz/…te-moznosti/

4/ www.avizo.cz/…jimatel-ano/

5/ www.dtest.cz/…t-najem-bytu

Výpověď nájmu ze strany pronajímatele

Na rozdíl od nájemce může pronajímatel nájem vypovědět ze zákonem stanovených důvodů a konkrétní důvod musí vždy ve výpovědi uvést. Výpovědní důvody lze v nájemní smlouvě upřesnit uvedením konkrétních situací, jejich výčet však nelze rozšířit nad rámec zákona, ledaže by se jednalo o přidání výpovědních důvodů ve prospěch nájemce. Ten je totiž považován za slabší stranu nájemního vztahu, a proto je zákonem chráněn.

Podle zákona může pronajímatel vypovědět nájem na dobu určitou i neurčitou s výpovědí při pravomocném odsouzení nájemce …

Mezi další důvody pro výpověď … se řadí skutečnost, že byt musí být vyklizen ve veřejném zájmu, … .

Důvodem je i, že pronajímatel byt potřebuje pro své bytové potřeby …, případně .. pro své či manželovy předky, potomky a sourozence.

Další důvody představuje „hrubé porušení povinností z nájmu“ a „jiné závažné důvody“, u kterých bude záležet na konkrétní situaci, zda a jakým jednáním budou naplněny. Mezi hrubé porušení povinností nájemce by patřilo například opakované porušování dobrých mravů v domě, neoprávněné předání bytu do podnájmu, nezaplacení sjednané jistoty, neoznámení zvýšení počtu osob, užívání bytu výlučně pro podnikání, nevyhovění výzvě pronajímatele, aby v bytě žil počet osob přiměřený velikosti bytu, provádění stavebních úprav bez souhlasu pronajímatele (je-li vyžadován), neoznámení potřeby okamžitých oprav, neučinění nezbytných opatření k zabránění škody, opakované zanedbání běžné údržby, neoznámení delší nepřítomnosti v bytě, pokud tím vznikne pronajímateli vážná újma.

Pod poslední důvod zákonem nazvaný jako „jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu“ lze dle názoru soudů zařadit i skutečnost, že

Výpověď bez výpovědní doby

V nejzávažnějších případech porušení povinností z nájmů dává zákon možnost pronajímateli i nájemci vypovědět smlouvu na dobu určitou i neurčitou bez výpovědní doby.

Pronajímatel může nájem vypovědět v případě závažného porušení nájemcových povinností. Jedná se o nezaplacení nájemného a nákladů za služby ve výši odpovídající jejich trojnásobku, poškozování bytu či domu závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobení jinak závažných škod nebo obtíží pronajímateli či osobám, které v domě bydlí, užívání bytu neoprávněně jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Pro určení, zda se v konkrétním případě jedná o hrubé porušení povinností, které může vést k podání výpovědi s tříměsíční dobou, nebo zda se jedná o porušování povinností zvláště závažným způsobem, je rozhodující intenzita jednání, ale i jeho následků.

Před podáním výpovědi bez výpovědní doby však musí pronajímatel nájemce nejdříve vyzvat, aby situaci, která je výpovědním důvodem, napravil. Pokud pronajímatel nájemce takto nevyzve, bude výpověď neplatná.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Případné mínusovače prosím, aby raději poradili, jak takovou situaci řešit

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

C/ Prestupkove je od toho aby jsme si to tom my vyresili a i s podnajemniky.. proc se se o to stara SVJ ?

Jak jste na to přišel, že „Prestupkove je od toho aby jsme si to tom my vyresili a i s podnajemniky“

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.