První stanovy, nově založeného SVJ - k posouzení

Vložil JaVa, 11. Leden 2018 - 9:52 ::

STANOVY Společenství vlastníků domu

čl. 1

Základní ustanovení

1.1. Společenství vlastníků (dále jen „společenství“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) za účelem zajišťování správy domu a pozemku (dále jen „správa domu“).

1.2. Členy společenství jsou vlastníci bytových a nebytových jednotek (dále jen „jednotka“) a příslušných podílů na společných částech nemovité věci. Společnými členy společenství jsou společní vlastníci jednotek, za podmínek uvedených v občanském zákoníku (dále jen „člen společenství“).

1.3. Při naplňování svého účelu je společenství způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.

1.4. Společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu.

1.5. Společenství nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

čl. 2

Název a sídlo společenství

2.1. Společenství vlastníků jednotek pro dům – budovu č. p. … postavenou na pozemku č. parc. … v obci ....., katastrální území …, jak jest zapsáno na listu vlastnictví č. …, v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště -… přijalo název: „Společenství vlastníků domu ..............“.

2.2. Sídlo společenství je určeno v domě, pro který společenství vzniklo, a v němž se veřejnost může se společenstvím stýkat, a to na adrese ...................

čl. 3

Předmět činnosti společenství – správa domu a další činnosti

3.1. Správou domu se rozumí z hlediska provozního a technického zejména

(a) provoz, údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, včetně změn vedoucích ke změně v účelu jejich užívání; týká se to také všech technických zařízení domu, jako společných částí, dále společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo stanov společenství vlastníků jednotek nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady,

(b) zajištění revizí a oprav společných částí technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé užitkové vody, pitné vody, komínů, telekomunikačních zařízení, a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu,

© údržba a opravy pozemku a společných částí domu a údržba přístupových cest na pozemku,

(d) uplatnění práva vstupu do jednotky v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.

3.2. Správou domu se rozumí z hlediska správních činností zejména

(a) zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů,

(b) stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, stanovení a vybírání záloh na úhrady cen služeb a jejich vyúčtování a vypořádání, jak dále v textu blíže specifikováno,

© vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s finančními prostředky, vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek,

(d) uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají z těchto stanov a z usnesení shromáždění vlastníků jednotek,

(e) činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání s tím souvisejících smluv,

(f) výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek.

3.3. V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o:

(a) zajištění činností spojených se správou domu a pozemku odborně způsobilým správcem;

(b) zajištění činností spojených se správou domu a pozemku odborně způsobilou třetí osobou v případech vyžadujících takovou odbornou způsobilost;

© zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství zajišťují u dodavatele přímo;

(d) pojištění domu;

(e) nájmu společných částí domu;

(f) zajištění provozu vybraných technických zařízení spojených s užíváním společných částí domu a s užíváním jednotek, ke kterým nemá osoba odpovědná za správu domu a pozemku oprávnění je provozovat, jako jsou např. domovní kotelny, a podobná vyhrazená technická zařízení.

3.4. Společenství zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany smluvních partnerů.

3.5. Při plnění úkolů podle občanského zákoníku a těchto stanov zajišťuje společenství dále zejména tyto činnosti spojené se správou domu a pozemku:

(a) vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen „příspěvky na správu domu a pozemku“), popřípadě dalších příspěvků na odměnu správce dle smlouvy se správcem podle
ustanovení čl. 4 nebo na odměňování členů orgánů společenství,

(b) vedení evidence plateb členů společenství, které jsou podle písmene (a) vybírány,

© vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku a k činnosti společenství,

(d) zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky,

(e) vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy,

(f) vedení seznamu členů společenství.

3.6. Společenství zajišťuje buď přímo, nebo na základě smluv uzavřených společenstvím s dodavateli plnění spojená nebo související s užíváním jednotek a společných částí domu (dále jen „služby“), například dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektřiny, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid společných prostor, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu apod.
V rámci této činnosti společenství zajišťuje zejména

(a) vybírání záloh na úhrady za služby,

(b) rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, a to dle pravidel schválených shromážděním společenství způsobem dle odst. 7.4. těchto stanov, nebo způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem, neschválí-li společenství vlastní pravidla způsobu rozúčtování, nebo rozhodnutím cenového orgánu, a vyúčtování přijatých záloh na jednotlivé členy společenství,

© vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich úhradami včetně vyúčtování.

3.7. V rámci činností vykonávaných v rozsahu občanského zákoníku společenství dále zajišťuje zejména

(a) včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství nebo stanovených členům společenství zvláštními právními předpisy,

(b) řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek,

© plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství podle zvláštních právních předpisů.

čl. 4

Zajišťování správy domu a dalších činností na základě smlouvy se správcem

4.1. V souladu s prohlášením o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám upravujícím postavení osoby pověřené správou domu (dále jen „správce“), anebo v souladu s usnesením shromáždění vlastníků o ustanovení správce, může společenství zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domu a pozemku a s dalšími činnostmi, popřípadě některé z těchto činností, na základě smlouvy se správcem, kterým může být odborně způsobilá fyzická nebo právnická osoba.

4.2. Změny osoby správce, obsah smlouvy se správcem nebo jeho změny schvaluje shromáždění.

4.3. Uzavřením smlouvy se správcem podle tohoto článku nemůže být dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů společenství plynoucí z občanského zákoníku a z těchto stanov.

čl. 5

Orgány společenství

5.1. Orgány společenství jsou:

(a) shromáždění (dále jen „shromáždění“),

(b) předseda společenství vlastníků (dále jen „předseda společenství“), který je voleným orgánem společenství.

5.2. Předsedu společenství volí a odvolává shromáždění.

5.3. Orgány společenství hlasují veřejně.

5.4. Funkční období předsedy společenství činí pět (5) let a počíná dnem jeho zvolení.

5.5. Způsobilý být předsedou společenství nebo zástupcem právnické osoby jako předseda společenství je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

5.6. Předsedovi společenství může být poskytnuta odměna za výkon funkce; její výši schvaluje shromáždění. Odměna za výkon funkce předsedy společenství je hrazena z příspěvků na správu domu a pozemku, nerozhodne-li shromáždění jinak.

5.7. Předseda společenství může být volen opětovně.

5.8. Předseda společenství může během funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení oznamuje předseda společenství písemným prohlášením právnické osobě společenství vlastníků. Jeho funkce pak zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití tohoto prohlášení právnické osobě společenství vlastníků.

5.9. Za předsedu společenství, který odstoupil nebo byl odvolán, provede shromáždění novou volbu, a to do šedesáti (60) dnů po zániku jeho funkce.

čl. 6

Shromáždění

6.1. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, jež tvoří všichni vlastníci jednotek.

6.2. Do působnosti shromáždění patří:

(a) změna stanov,

(b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,

© volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,

(d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,

(e) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky,

(f) rozhodování

(1) o členství společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení,

(2) o změně účelu užívání domu nebo bytu,

(3) o změně podlahové plochy bytu,

(4) o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,

(5) o změně podílu na společných částech,

(6) o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,

(7) o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,

(g) udělování předchozího souhlasu

(1) k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,

(2) k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,

(3) k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím včetně schválení výše a podmínek úvěru,

(4) k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,

(h) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,

6.3. Shromáždění dále rozhoduje v záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí.

6.4. Shromáždění svolává nejméně jedenkrát (1×) v kalendářním roce předseda společenství, shromáždění musí být svoláno rovněž z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než jednu čtvrtinu (1/4) hlasů, nejméně však z podnětu dvou (2) vlastníků jednotek a to do třiceti (30) dnů od doručení této žádosti. Neučiní-li to předseda společenství nebo není-li předseda společenství zvolen, mohou je svolat v předchozí větě uvedení vlastníci jednotek sami a to na náklad společenství. Jimi zvolený člen pak řídí schůzi tohoto shromáždění.

6.5. O svolání shromáždění musí být členové společenství písemně vyrozuměni nejméně patnáct (15) dní před konáním schůze shromáždění. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schůze shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se může člen společenství s těmito podklady seznámit. O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání v písemné pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů společenství oprávněných o ní hlasovat. Pozvánka se zasílá členům společenství na jejich příslušnou adresu, jak je uvedena v seznamu.

6.6. Člen společenství se zúčastňuje zasedání shromáždění osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitele na plné moci nemusí být úředně ověřen, ledaže právní předpis vyžaduje ověření průběhu zasedání shromáždění notářským zápisem. Podpis zmocnitele na plné moci musí být ve formě veřejné listiny v případě, vyžaduje-li právní předpis přijetí usnesení shromáždění ve formě veřejné listiny. Plná moc pro zastupování na shromáždění je přílohou zápisu ze shromáždění. V listině přítomných, která je přílohou zápisu ze shromáždění, musí být vyznačeno, zda se člen shromáždění zúčastňuje osobně nebo v zastoupení fyzickou osobou. Pokud osoba sestavující listinu přítomných odmítne záznam určité osoby do této listiny provést, zaznamená tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí.

6.7. Jsou-li vlastníkem jednotky manželé v režimu společného jmění, zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. Účastní-li se zasedání shromáždění oba manželé, hlasují však vždy společným hlasem jako jediný vlastník. Nedohodnou-li se oba zúčastnění manželé na společném hlasování, platí, že nehlasovali a k jejich hlasu se nepřihlíží.

6.8. Jednání shromáždění organizuje a řídí předseda společenství popřípadě osoba, která byla řízením shromáždění pověřena předsedou společenství. Podklady pro jednání shromáždění připravuje předseda společenství.

6.9. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k usnášení a rozhodování, záznam o průběhu jednání usnesení výsledky voleb. Přílohou je listina přítomných s jejich podpisy. Zápis podepisuje předseda společenství zasedání a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění jsou uchovávány u předsedy společenství.

čl. 7

Usnášeníschopnost, hlasování na zasedání shromáždění

7.1. Shromáždění je způsobilé usnášet se, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají alespoň tři čtvrtiny (3/4) všech hlasů.

7.2. Při hlasování má každý vlastník jednotky počet hlasů odpovídající velikosti jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu; manželé v režimu společného jmění mají společně počet hlasů odpovídající velikosti jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu; spoluvlastníci jednotky mají společně počet hlasů odpovídající velikosti jejich společného podílu na společných částech.

7.3. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu třičvrtinové (3/4) většiny přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

7.4. Souhlasu všech vlastníků jednotek je zapotřebí k přijetí usnesení shromáždění, kterým se mění všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech domu nebo se mění poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech domu.

7.5. Při rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, lze hlasování opakovat.

7.6. Je-li proto důležitý důvod, může vlastník,

(a) který byl přehlasován, nebo

(b) o jehož návrhu vůbec nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění se usnášet,

navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. Není-li návrh podán do tří (3) měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí shromáždění nebo o nezpůsobilosti shromáždění usnášet se dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.

čl. 8

Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění

8.1. Ve všech záležitostech, které patří do působnosti shromáždění, mohou vlastníci jednotek rozhodovat mimo zasedání shromáždění, a to:

(a) kdykoliv, v jakékoliv otázce, navrhne-li tak písemně předseda společenství, nebo

(b) vždy, pokud svolané shromáždění není způsobilé usnášet se. V takovém případě předseda společenství rozešle v písemné formě návrh usnesení do jednoho (1) měsíce ode dne, na který bylo shromáždění svoláno.

8.2. Návrh předsedy společenství musí obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se musí vlastníci vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dní a určuje se pro každé rozhodování mimo zasedání shromáždění jednotlivě. V případě, kdy lhůta určena není, platí, že lhůta činí patnáct (15) dní. Výše uvedená lhůta počíná běžet ode dne následujícího po dni předložení příslušného návrhu usnesení příslušnému vlastníkovi, pokud předseda společenství nestanoví jiný počátek běhu této lhůty (např. společný počátek běhu lhůty pro všechny vlastníky).

8.3. K platnosti hlasování vlastníka jednotky se vyžaduje jeho vyjádření na listině obsahující plné znění návrhu usnesení podepsané vlastní rukou s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno.

8.4. K přijetí návrhu mimo zasedání shromáždění je zapotřebí souhlasu třičvrtinové (3/4) většiny všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

8.5. V případě, že se mění všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech domu nebo se mění poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech domu, je k přijetí návrhu mimo zasedání shromáždění zapotřebí souhlas všech vlastníků jednotek.

8.6. Výsledek hlasování předseda společenství písemně oznámí vlastníkům. V případě, že je návrh schválen, je součástí oznámení též plný obsah přijatého usnesení.

čl. 9

Předseda společenství

9.1. Předseda společenství je výkonným orgánem společenství.

9.2. Statutárním orgánem společenství je předseda společenství. Předseda společenství zastupuje společenství ve všech záležitostech samostatně. Předseda společenství podepisuje za společenství tak, že k názvu společenství připojí svůj podpis a údaj o své funkci.

9.3. Předseda společenství je výkonným orgánem společenství, řídí a organizuje běžnou činnost společenství, rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným právním předpisem a těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti shromáždění, nebo které si shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

9.4. Za svou činnost odpovídá shromáždění.

9.5. Je volen a odvoláván shromážděním.

9.6. Funkční období předsedy společenství počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Funkce předsedy společenství dále zaniká na základě odstoupení z funkce nebo odvoláním z funkce shromážděním.

9.7. Předseda společenství zejména:

(a) zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství podle zákona, dalších souvisejících právních předpisů a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

(b) připravuje rozpočet společenství a předkládá jej shromáždění ke schválení,

© odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a předkládá jí shromáždění ke schválení, a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,

(d) připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku,

(e) předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat,

(f) zajišťuje řádné vedení, ukládání a archivaci písemností společenství,

(g) navrhuje výši záloh na jednotlivá plnění (služby) spojená nebo související s užíváním jednotky (dále jen „zálohy na služby“); předseda společenství je oprávněn pověřit navržením výše záloh na služby správce, s nímž společenství uzavřelo smlouvu dle čl. 4 těchto stanov (dále jen „správce“); stanovil-li výši záloh na služby jednotlivým vlastníkům správce, schválí takto stanovenou výši příspěvků shromáždění svým usnesením přijatým nejpozději do dvanácti (12) měsíců ode dne uskutečnění takového právního jednání správce, jinak platí, že zálohy na služby jsou každému jednotlivému vlastníku stanoveny ve výši, ve které je hradil před takovým právním jednání správce,

(h) sděluje podle usnesení shromáždění výši příspěvku na správu domu a pozemku a výši záloh na služby jednotlivým vlastníkům; předseda společenství je oprávněn pověřit oznámením výše příspěvku na správu domu a pozemku a/nebo výše záloh na úhradu za jednotlivé služby jednotlivým vlastníkům správce,

(i) navrhuje shromáždění rozhodnutí o způsobu rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky,

(j) zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,

(k) zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství,

(l) v souladu se zákonem, s těmito stanovami a s usneseními shromáždění činí právní úkony jménem společenství navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy,

(m) odpovídá za kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,

(n) jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených vlastníkům jednotek,

(o) plní povinnosti podle zákona ve vztahu k rejstříku společenství vlastníků jednotek vedenému příslušným soudem určeným zvláštním předpisem k vedení obchodního rejstříku,

(p) vede seznam členů společenství.

9.8. V působnosti předsedy společenství je dále rozhodování:

(a) o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky 10000 Kč, dále rozhodování o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu 10000 Kč; to neplatí, pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného,

(b) o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1000 Kč v průměru na každou jednotku; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech, nebo pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného

9.9. Prvním předsedou společenství je:

čl. 10

Vznik členství

10.1. Členy společenství se stávají fyzické a právnické osoby, které nabyly vlastnické právo k jednotce v domě, a to:

(a) dnem vzniku společenství v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví jednotky nejpozději dnem vzniku společenství nebo (b) dnem nabytí vlastnictví jednotky v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví jednotky po dni vzniku společenství.

10.2. Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotek jsou společnými členy společenství; to platí i v případě vlastnictví jednotky v režimu společného jmění manželů.

10.3. Za dluhy společenství ručí jeho člen v poměru podle velikosti podílu na společných částech.

čl. 11

Seznam členů společenství

11.1. Společenství vede seznam členů společenství vlastníků. V seznamu členů společenství vlastníků musí být u každého člena společenství uvedeno: (a) jméno a příjmení, (b) datum narození, © adresa místa trvalého pobytu, uvedená ve výpisu z katastru nemovitostí dokládající vlastnické právo k pozemku a domu a výše spoluvlastnického podílu na společných částech domu,

(d) doručovací i elektronická adresa (číslo telefonu), na které vlastník jednotky přebírá poštu, (dále jen doručovací adresa), v případě, že není shodná s adresou místa trvalého pobytu,

(e) společný zástupce, v případě spoluvlastnictví jednotky, nebo jednotky ve společném jmění manželů,

(f) váha hlasu při hlasování na shromáždění ve vztahu k jednotce,

11.2. Členy společenství, jejich členství vznikne za trvání společenství, zapíše společenství do seznamu společenství neprodleně poté, kdy člen společenství oznámí prokazatelně nabytí jednotky, nebo kdy se společenství vlastníků dozví o této skutečnosti jiným způsobem.

11.3. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od společenství na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáže-li zájem hodný právní ochrany.

čl. 12

Práva a povinnosti člena společenství

12.1. Člen společenství má právo zejména:

(a) účastnit se veškeré činnosti společenství,

(b) podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění,

© volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li stanovené podmínky,

(d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství,

(e) obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou domu a záloh na úhradu za služby, které byly poskytnuty na účet společenství,

(f) nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti společenství a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů,

(g) požádat o jméno a doručovací adresu kteréhokoli vlastníka nebo nájemce v domě.

12.2. Člen společenství je povinen zejména:

(a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválena v souladu se zákonem a s těmito stanovami,

(b) řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy, rozhodnutími orgánů společenství a pokyny výrobce či správce technických zařízení,

© neprodleně upozorňovat předsedu společenství na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a na další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně činnosti směřující k předcházení škod,

(d) hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jednotek jinak,

(e) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování záloh na služby,

(f) umožnit na předchozí vyzvání vstup do jednotky osobám pověřeným kontrolou, prováděním oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku,

(g) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám vlastník jednotky nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácností nebo návštěvy nebo domácí zvířata chovaná v bytové jednotce,

(h) zdržet se jednání, jimž by zasahoval do práv ostatních členů společenství a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv,

(i) umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot,

(j) oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce, kdy se dozvěděl nebo dozvěděti mohl, že je vlastníkem jednotky v domě, čili členem společenství, právnické osobě společenství vlastníků, která dům spravuje včetně uvedení , své adresy místa trvalého pobytu, elektronické adresy, telefonního čísla, doručovací adresy a počtu osob, které budou v bytě mít společnou domácnost. To platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení, oznámit bez zbytečného odkladu předsedovi společenství změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři (3) měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno, kontakt a doručovací adresu této osoby,

(k) předat předsedovi společenství stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby bytové jednotky; v případě, není-li ověření takové projektové dokumentace stavebním úřadem vyžadováno, pak projektovou dokumentaci za účelem takové stavební úpravy zpracovanou,

(l) při všech stavebních úpravách, které podléhají i nepodléhají ohlašování stavebnímu úřadu nebo povolování stavebním úřadem podle stavebního zákona je vlastník jednotky povinen ohlásit jejich provedení předsedovi společenství, a to minimálně měsíc před započetím plánovaných úprav a předat předsedovi společenství ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že to prováděné změny stavby vyžadují, a harmonogram realizace stavebních úprav; změnou stavby se rozumí i stavební změny části stavby, tj. stavební změny jednotky (jakákoli rekonstrukce bytu, zejména pak změny ve složení podlahových krytin, výměna bytových nenosných příček, rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny, instalace zasklení lodžií nebo balkónů apod.),

(m) při prodeji nebo převodu jednotky je stávající vlastník jednotky povinen seznámit nového vlastníka jednotky s ustanoveními těchto stanov, a případnými dalšími závazky vyplývajícími z vlastnictví jednotky, ke kterým se stávající vlastník zavázal,

(n) oznámit předsedovi společenství do jednoho (1) měsíce převod vlastnictví jednotky na jiného vlastníka a sdělit svou novou adresu,

(o) oznámit předsedovi společenství následující skutečnosti:

• jméno, příjmení a datum narození vlastníka a všech příslušníků žijících ve společné domácnosti s vlastníkem (vlastníky), • pronájem bytové jednotky nájemci nebo jinému uživateli jednotky, • jméno, příjmení, datum narození, trvalé nebo předchozí bydliště nájemce nebo podnájemce a všech příslušníků žijících ve společné domácnosti s nájemcem či podnájemcem,

(p) pro případ, že vlastník jednotku neužívá, je povinen sdělit předsedovi společenství svoji kontaktní adresu a telefonické, případně i e-mailové spojení.

čl. 13

Zánik členství ve společenství

13.1. Členství ve společenství zaniká:

(a) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,

(b) smrtí člena společenství – fyzické osoby,

© zánikem člena společenství – právnické osoby bez právního nástupnictví,

ky, jejímž vlastníkem je člen společenství.

13.2. Společné členství spoluvlastníků zaniká i tehdy, pokud v důsledku smrti zůstane ze spoluvlastníků pouze jediný vlastník jednotky a tento se stává členem společenství. Tuto změnu je člen společenství povinen oznámit předsedovi společenství nebo správci do třiceti (30) dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

čl. 14

Pravidla pro užívání společných částí domu

14.1. Společné části domu lze užívat jen k účelu vzhledem k jejich povaze a určení.

14.2. Vlastník jednotky má právo svobodně užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejného práva ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části domu.

14.3. Vlastník jednotky udržuje společné části domu, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu.

14.4. Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu.

čl. 15

Úhrada nákladů spojených se správou domu a úhrada za služby

15.1. Příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby platí členové společenství měsíčně v částkách dle rozhodnutí shromáždění, a to na účet společenství, pokud shromáždění nestanoví jinak.

15.2. Výše záloh se určí tak, aby odpovídala měsíčnímu podílu z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen a výše spotřeby běžného roku a zohledňovala počet osob užívajících každou jednotku.

15.3. Výše příspěvků na správu domu a pozemku se určí tak, aby v souhrnu s předcházejícími obdobími a predikci vývoje příjmů společenství odpovídala předpokládaným nákladům na správu domu a pozemku, zejména s ohledem na plánované opravy, revize, rekonstrukce, modernizace, údržbu a jiné obdobné činnosti.

15.4. Splatnost těchto příspěvků a záloh se určuje nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce, za který je příslušná platba hrazena.

15.5. Nevyčerpaný zůstatek na účtu výdajů spojených se správou domu, na opravy, rekonstrukce a modernizace domu (účet dlouhodobých záloh) se s jednotlivými členy společenství nevypořádává a převádí se do následujícího roku, pokud shromáždění nerozhodne jinak.

15.6. Skutečnou výši nákladů a záloh je předseda společenství povinen jednou ročně rozúčtovat nebo zajistit takové rozúčtování, zpracovat nebo zajistit zpracování vyúčtování a to následně doručit vlastníkům jednotek, a to nejpozději do čtyř (4) měsíců od skončení zúčtovacího období; předseda společenství je oprávněn pověřit provedením rozúčtování nebo zajištěním jeho provedení a zpracováním vyúčtování a zajištěním jeho doručení jednotlivým vlastníkům správce.

15.7. Každý z vlastníků jednotek je povinen případnou reklamaci vyúčtování uplatnit u osoby odpovědné za správu domu do 30 dnů ode dne obdržení vyúčtování.

15.8. Vzájemné vypořádání přeplatků či nedoplatků se mezi společenstvím a vlastníkem jednotky provede nejpozději do tří (3) měsíců ode dne uplynutí lhůty pro reklamaci vyúčtování dle přechozího odstavce . čl. 16

Hospodaření společenství

16.1. Společenství spravuje svěřené peněžní prostředky vlastníků jednotek, které skládají členové společenství na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku a zálohově na úhradu za služby, případně hospodaří s dalšími peněžními prostředky získanými v rámci činnosti společenství.

16.2. Společenství může zajišťováním činnosti podle tohoto článku pověřit jinou osobu (správce).

16.3. Společenství vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

16.4. Rozpočet společenství na kalendářní rok schvaluje shromáždění vlastníků jednotek, které také schvaluje výsledky jeho plnění v rámci schválení zprávy o hospodaření společenství vlastníků jednotek. Rozpočet společenství pro příslušné rozpočtové období je tvořen předpokládanými příjmy a výdaji společenství v příslušném rozpočtovém období . 16.5. Příjmem společenství vlastníků jednotek jsou zejména:

(a) příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku a těchto stanov,

(b) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku,

© úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle § 1181 občanského zákoníku, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., a poplatku z prodlení s peněžitým dluhem podle § 13 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb.,

(d) úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek,

(e) penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek,

(f) pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh a

(g) příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek.

16.6. Příjmem společenství vlastníků jednotek nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet společenství vlastníků jednotek; jde zejména o tyto příjmy:

(a) nájemné z pronájmu společných částí domu,

(b) úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a

© příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby.

16.7. Případný zisk z hospodaření společenství může být rozdělen mezi členy společenství po schválení účetní závěrky na základě souhlasu všech členů společenství; zisk se rozdělí podle velikosti spoluvlastnických podílů členů společenství na společných částech domu a pozemku. V daňových záležitostech se postupuje podle zvláštních právních předpisů.

16.8. Členové společenství ručí za závazky společenství spojené s hospodařením společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

čl. 17

Doručování

17.1. Veškeré písemnosti doručované společenstvím jednotlivým členům společenství nebo naopak se doručují zpravidla prostřednictvím poštovní přepravy, kurýrní službou, nebo osobním doručením.

17.2. Písemná forma je zachována i při doručení písemnosti prostřednictvím nezabezpečené sítě elektronických komunikací, požádá-li písemně člen společenství o tento způsob doručování a sdělí-li současně svoji e-mailovou adresu, kterou bude používat pro tento účel. Společenství mu následně poskytne svoji e-mailovou adresu nebo seznam e-mailových adres používaných ke komunikaci se členy společenství. Při využití prostředků elektronické komunikace jsou obě strany povinny využívat výlučně svých navzájem poskytnutých e-mailových adres. Ten, kdo e-mailovou adresu poskytl, odpovídá za funkčnost svého hardwarového a softwarového vybavení používaného pro zvolený způsob elektronické komunikace. V pochybnostech se e-mail považuje za doručený třetím (3.) dnem po přijetí na poštovní server adresáta.

čl. 18

Zrušení společenství vlastníků

18.1. Společenství se zrušuje podle právní úpravy dle ustanovení § 1215 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

čl. 19

Účinnost

19.1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.