Vložil lake, 27. Leden 2014 - 5:50

Pan PJPajas napsal: „Zrušením zákona 72/1994 Sb. se NOZ jednoznačně dotýká i právnických osob podle tohoto zákona vzniklých, mj. i proto, že NOZ v celém rozsahu nahrazuje dosavadní občanský zákoník, na který zákon 72/1994 Sb. v § 3 odkazuje pokud jde o práva a povinnnosti vlastníků jednotek.“

Pan PJPajas se samozřejmě mýlí. Na vině je zřejmě jeho neznalost právní úpravy ZoVB, ObčZ a NOZ.

Není pravda, že „… NOZ v celém rozsahu nahrazuje dosavadní občanský zákoník“ Pokud si pan PJPajas přečte znění § 3028 NOZ, zjistí toto:

89/2012 Sb. § 3028
(2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
(3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

Z uvedeného plyne jednoznačně, že práva a povinnosti vzniklé na základě zákona č. 72/1994 Sb. a na základě stanov SVJ(2000) nejsou nahrazeny obsahem NOZ. Naopak: původní právní úprava se uplatňuje i nadále. Proto ohledně vlastnictví bytů platí i nadále příslušná ustanovení ZoVB, a to v rozsahu, ve kterém ZoVB tyto práva a povinnosti upravoval rozdílně od Občanského zákoníku.

Je to ostatně zřejmé z ustanovení ZoVB, který se vůči ObčZ vymezil jednoznačně jako lex specialis:

72/1994 Sb. § 3
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, práva a povinnosti vlastníků budov a práva a povinnosti spoluvlastníků domu a vlastníků jednotek (dále jen „vlastník jednotky“) upravuje občanský zákoník. Není-li předmětem spoluvlastnictví jednotka, ustanovení občanského zákoníku o podílovém spoluvlastnictví, se nepoužijí."

Z uvedeného je zjevné, že práva a povinnosti ke společným částem domu se řídily a řídí podle ZoVB, protože ten je stanovil „jinak“, to jest odlišně od ObčZ. Vzhledem k tomu, že se nikdy nepoužila příslušná ustanovení o spoluvlastnictví v ObčZ, nemohla být ani nahrazena příslušnými ustanoveními v NOZ.

Podle právní úpravy NOZ se samozřejmě nově řídí ty obecné záležitosti, které se před dnem 1. ledna 2014 řídíly zákonem č. 40/1994 Sb. Občanský zákoník. Sem patří namátkou:

 • počítání času,
 • promlčecí lhůty a jejich délka,
 • ustanovení o platnosti a neplatnosti právních úkonů,
 • povinné náležitosti smluv,
 • zastupování při právních úkonech,
 • ustanovení o vlastnictví nemovitostí, budov a pozemků,
 • odpovědnost členů statutárního orgánu právnické osoby,
 • ustanovení o náhradě škody,
 • ustanovení o pronájmu bytu,
 • ustanovení o úrocích z prodlení, poplatku z prodlení, pokutách a penále,
 • ustanovení o příkazní smlouvě,
 • atd.

Všechny tyto záležitosti se nepochybně od 1. ledna povinně řídí novou právní úpravou NOZ namísto zrušeného ObčZ. Ale opět s časovou výjimkou danou ustanovením § 3028 NOZ.

 • Ale toto nemá naprosto žádnou souvislost s právy a povinnostmi vlastníků jednotek navzájem. Tyto záležitosti nikdy nebyly upraveny v ObčZ.
 • Stejně tak nemá NOZ žádnou souvislost s vnitřními právními poměry právnické osoby SVJ(2000). Tato osoba přece nebyla nikdy upravena v ObčZ.
 • Totéž platí pro obsah stanov či vzorových stanov SVJ: ty nebyly nikdy upraveny v ObčZ – proto se na jejich obsahu a platnosti nemění vůbec nic.

Pokud se, pane Pajasi, domníváte něco jiného, citujte tedy ze zrušeného Občanského zákoníku ta ustanovení, kde ObčZ upravoval nějaká práva a povinnosti vlastníků jednotek navzájem, či jejich práva a povinnosti vůči SVJ – právnické osobě.

Teprve až toto uvedete, bylo by možné Váš nepodložený názor považovat za právně podložený.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.