Vložil lake, 29. Listopad 2012 - 7:19

Pane Dušane,
podstatou Vašich námitek je nesouhlas s mým tvrzením: „Technické zhodnocení (nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace společných částí domu překračující částku 40000 Kč) nespadají pod předmět činnosti SVJ, jak jej definuje ZoVB.“

Toto ale není pouze můj názor. Totéž vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 As 73/2010 ze dne 24. března 2011, cituji doslovně:

„Nejvyšší správní soud na tomto místě shrnuje, že jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy jednotky, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, jimiž se nemění ani vzhled domu, a nemají-li tyto práce za důsledek změnu užívání stavby či změnu stavby, postačuje pro oprávnění ke stavbě souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek.
Pro tento souhlas není založena pravomoc společenství vlastníků či jejich shromáždění, proto se jedná o vyjádření vůle každého konkrétního vlastníka jednotky v domě; bez toho, že by tato vůle měla být vyjádřena hlasováním na shromáždění vlastníků.
Krajský soud vystavěl své rozhodnutí na opačném právním názoru, tzn. nesprávně posoudil právní otázku, která je pro posouzení věci zásadní [§ 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.], proto Nejvyšší správní soud podle § 110 odst. 1 s. ř. s. rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.“

 
Zdroj: http://kraken.slv.cz/9As73/2010

Pane Dušane, učiním závěr:
ZoVB neobsahuje v žádné své části výslovné oprávnění SVJ rozhodovat o technickém zhodnocení cizího majetku. Neobsahuje ani zákonné oprávnění SVJ takové úpravy provádět. Totéž platí ve veřejnoprávní sféře: ani ve stavebním řízení není SVJ automaticky v pozici stavebníka. SVJ se může stát stavebníkem stejně jako kdokoliv jiný, ale toto právo musí být založeno smlouvou mezi vlastníkem domu a SVJ (k tomu viz Stavební zákon).

Půjde tedy o soukromoprávní smlouvu v režimu Občanského zákoníku, nikoliv o (neexistující) zákonné oprávnění SVJ na základě ZoVB. Tato smlouva by měla upravovat i úhradu stavebních prací, neboť ustanovení § 15 ZoVB o příspěvcích a zálohách na správu nelze použít. Je to naprosto shodná situace jako při smlouvě o výstavbě (§ 17 ZoVB), jejímž účastníkem SVJ není a ustanovení ZoVB o zálohách a příspěvcích na správu se proto nepoužijí. Což zde tvrdím od počátku.

ZOVB je bohužel paskvil. SVJ je ze zákona pouze oprávněno provádět správu, opravy a údržbu (a pár dalších činností, výslovně vyjmenovaných v zákoně). Nemá automatické zákonné oprávnění provádět modernizace ani rekonstrukce cizího majetku. Toto mé tvrzení se Vám vyvrátit nepodařilo. Mějte se pěkně.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.