Vložil lake, 26. Listopad 2012 - 0:10

Byl jsem (v jiné diskusi) požádán, abych doložil judikáty ohledně omezené právní způsobilosti SVJ. Odpovídám raději zde.

Mohu poskytnout namátkou příklady konstantní judikatury o tom, že SVJ je osoba s omezenou právní subjektivitou. Z tohoto důvodu není oprávněno překročit svou pravomoc danou jednoznačně v § 9 odst. 1 ZoVB. Z rozsudků je patrné, že SVJ je odkazováno do patřičných mezí, jakmile se pokouší jednat mimo rámec své zákonné právní způsobilosti. Vybral jsem judikáty, které se nějak dotýkají společných částí domu. V obou případech bylo SVJ u soudu neúspěšné.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu 7 As 14/2006 ze dne 22. února 2007
Není pochyb o tom, že každé SVJ má ze zákona o vlastnictví bytů omezenou právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům a hranice této způsobilosti jsou dány v každém konkrétním případě pouze tím, zda určitým právním úkonem vykonává SVJ správu domu či nikoliv. (…)
Stěžovatel se mýlí, domnívá-li se, že § 9 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů je ve smyslu způsobilosti SVJ vykonávat práva a zavazovat nutné interpretovat nejen jako hmotně právní způsobilost SVJ v rámci zákonem vymezeného předmětu činnosti, ale též jako způsobilost procesně právní pro zastupování účastníků ve stavebním řízení. Z § 9 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů obsahujícího legální definici správy domu nelze zákonné zmocnění k zastupování ve stavebním řízení žádným způsobem dovodit.

 http://kraken.slv.cz/7As14/2006

Rozsudek Nejvyššího soudu 32 Cdo 1389/2007 ze dne 29.05.2007
Žalobce je společenstvím vlastníků jednotek, jehož právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům vymezuje § 9 zákona o vlastnictví bytů tak, že společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen správa domu ), popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným ve větě první.
Toto ustanovení tedy současně obsahuje legální definici správy domu, která zahrnuje jak samotnou správu společných částí domu, tak i jejich provoz a údržbu. V posuzované věci se však žalobce jako společenství vlastníků jednotek domáhal odstranění vad předmětu kupních smluv, které se žalovanou neuzavřel on, nýbrž jednotliví vlastníci jednotek. Takový nárok žalobci nepříslušel a tento nedostatek nebylo možno zhojit ani tvrzením, že jeho uplatněním vykonává správu domu ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb.

 http://kraken.slv.cz/32CDO1389/2007

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.