Připomínky k novele vyhlášky 372/2001 Sb.

Vložil Pavel, 11. Červen 2012 - 22:39 ::

U stávající vyhlášky 372/2001 Sb. o rozúčtování nákladů na teplo se mi nelíbí velký rozsah základní složky 40%-50%. Preferuji snížení podílu základní složky a větší podíl spotřební složky, kdo více topí, ten by měl více zaplatit.

Dále se mi nelíbí malý rozptyl od průměru ± 40%. Stejný argument. Proč mají všichni platit ± stejně když zcela jinak nakládají s centrálně dodávaným teplem.

Špatné je také, že nový Občanský zákoník obrací dosud platné lhůty 4 měsíce na rozúčtování a 3 měsíce na zaplacení přesně naopak. Správce bude mít jen 3 měsíce na rozúčtování, ale vlastník/nájemník stejně dostane přeplatky až za další 4 měsíce. Nevidím důvod lhůty obracet.

NObčZ § 3 028/2

Vložil Pavel, 7. Červen 2012 - 9:21 ::

Část třetí nového Občanského zákoníku tj. Absolutní majetková práva, kam patří i oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví, je vůči dnešnímu právu zbudována na principu diskontinuity.

Proto je velmi zajímavé, jaký dopad bude mít na současná SVJ § 3 028 odst. 2 „vznik věcných práv, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů“.

Protože ustanovení je nejasné, pokusil jsem se ho konzultovat s několika právníky. Potvrdili mi pouze, že ustanovení je nejasné.

NObčZ § 1 222

Vložil Pavel, 6. Červen 2012 - 19:35 ::

K § 1 222 NObčZ se má připravit podle platného legislativního plánu vlády návrh nařízeni vlády, kterým se provádějí některá ustanoveni občanského zákoníku, týkající se bytového spoluvlastnictví. Původní termín předložení návrhu NV vládě je 12/2012. MMR ale nestíhá a tak chce posun termínu předložení návrhu NV do 6/2013.

Hezký den!

Daň z nemovitosti u domu s Prohlášením

Vložil Pavel, 26. Květen 2012 - 19:18 ::

Do 31.5. se musí zaplatit daň z nemovitosti resp. její první splátka.

Existuje nemálo zejméne BD, které vložily do KN Prohlášení vlastníka a rozdělily tak jednu budovu na dům s jednotkami. Pokud se tak stalo v loňské roce, tak původnímu vlastníkovi vzniká povinnost platit vyšší daň z jednotek, než platil za budovu bez jednotek. To platí i když dosud nebyla převedena ani jedna jednotka.

Hezký den!

Rady pro kupce bytu

Vložil lake, 19. Květen 2012 - 6:57 ::

Na serveru penize.cz jsem nalezl dva velmi dobře napsané články, které by si měl jako povinnou četbu projít každý, kdo se chystá koupit byt od vlastníka nebo přímo od developera.

Popis možných problémů v SVJ a triků uplatňovaných developerem – většinovým vlastníkem se hodí i těm, kdo už byt ve vlastnictví mají.

Daniel Kotula . Reality show: Nefunkční společenství vlastníků zruinuje vaši investici . Partners media, s.r.o. (2011) . ISSN 1213–2217 . Dostupné na http://www.penize.cz/…si-investici .

Nový občanský zákoník

Vložil Pavel, 16. Květen 2012 - 0:31 ::
  1. V dubnu 2012 byla vydaná jedna z prvních publikací o novém Občanském zákoníku:

    Eliáš, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Sagit, 2012, 1 120 str., 690 Kč

  2. Účinnost je deklarovaná od 1.1.2014. Vzhledem k tomu, že není dosud „změnový zákon“, který by promítl nový zákoník do několika stovek jiných předpisů je obava, zda toto datum bude konečné (Právní rádce 04/2012 str. 28 a násl.).
  3. Přechodná ustanovení jsou obsažena v paragrafech 3 028 až 3 079. Zejména § 3 028, § 3 036, § 3 041, § 3 042, § 3 054, § 3 055, § 3 056, § 3 064 se budou vztahovat na bytová družstva a SVJ.

Podpisové vzory se do rejstříku skutečně nedávají

Vložil Pavel, 15. Květen 2012 - 11:21 ::

Obchodní zákoník do 31.12.2011 vy­žadoval podle § 38i/2 ukládat podpisové vzory do OR/sbírky listin. Tím se pouze vytvářela možnost zneužití veřejně dostupných podpisových vzorů.

Po několika letech se podařilo tento nesmysl novelou 351/2011 Sb. zrušit tak, že § 38i/2 byl zrušen. Odstavec 2 byl nahrazen odstavcem 3 stejného paragrafu.

Podle § 10/4 ZoVB se ustanovení o OR použijí obdobně i pro rejstřík SVJ.

Stávající podpisové vzory lze z OR/sbírky listin a RSVJ odstranit:

http://www.portalsvj.cz/…-v-rejstriku

Plýtvání teplem a správný postup rozúčtování

Vložil lake, 15. Květen 2012 - 10:42 ::

Častým předmětem stížností bývá postup SVJ, které při rozúčtování nákladů na vytápění sníží větračům a plýtvačům jejich náklady na 140% a zbytek rozděluje „naslepo“ mezi ostatní vlastníky jednotek. Takový nelogický postup však vyhláška nepředepisuje, ani jej nelze ze znění vyhlášky odvodit. Uvedený postup je v rozporu se zákonem.

Pokud vám také vadí, že každoročně doplácíte na nadměrné větrání v některých bytech, vytiskněte si tento příspěvek a uplatněte při vyúčtování reklamaci.

Ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 372/2001 Sb. zní: