INTERPLAN - CZAdresa webových stránek

E-mail

info@interplan.cz

Obec

Brno, Purkyňova 79a

Poznámka

Společnost INTERPLAN – CZ působí v oblasti projektové a inženýrské přípravy staveb. Svou činností pokrývá plnou šíři projektových, inženýrských a konzultačních činností v rámci celého životního cyklu staveb od fáze přípravy a realizace po fázi užívání a správy.

Naše produkty a služby:

1. ZELENÁ ÚSPORÁM

Program podpory zateplení budov

V této věci nabízíme:

• Zaměření stávajícího stavu domu

• Zpracování výkresů a popis konstrukcí

• Tepelně technický výpočet výchozího stavu

• Návrh stavebních úprav vedoucích k dosažení požadovaných parametrů

• Tepelně technický výpočet prokazující, že navrhovaných parametrů lze dosáhnout

Pokud máte výkresovou dokumentaci domu, můžeme ji využít a zpracovat pouze navazující práce.

Zpracovat můžeme rovněž:

• Průkaz energetické náročnosti budovy

2. PROJEKOVÉ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ STAVEB

 1. Příprava zakázky, převzetí podkladů a obstarání inženýrsko-geologického a radonového průzkumu, geodetických a katastrálních podkladů
 2. Zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení
 3. Obstarání stanovisek dotčených orgánů a institucí státní správy pro účely podání žádosti o územní řízení a příprava a podání žádosti o územní rozhodnutí
 4. Zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení
 5. Obstarání stanovisek dotčených orgánů a institucí státní správy pro účely podání žádosti o stavební povolení a příprava a podání žádosti o stavební povolení
 6. Zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby
 7. Zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele a organizace výběrových řízení
 8. Výkon autorského dozoru
 9. Dokumentace skutečného provedení

3. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PRO REALIZACI STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ

 1. Projektové řízení a stavební management investičních záměrů (technické řízení záměrů pro developery od studií záměrů až po kolaudace a předání uživatelům)
 2. Technický dozor investora při realizaci (kontrola kvality, harmonogramu, sledování prostavěnosti, změnová řízení, předání a převzetí od zhotovitele, kolaudace, kontrola dokladové části a dokumentace skutečného provedení)
 3. Asistence při FIT OUT nájemců v případě obchodních center a detailů

4. INŽENÝRSKÉ, SOFTWAROVÉ ČINNOSTI A FACILITY MANAGEMENT

 1. Pasportizace a digitalizace dokumentace staveb a areálů
 2. Implementace softwarové podpory pro Facility management CAFM Aperture
 3. Implementace postupů a procesů facility management