Zákon o měsíčním odečítání tepla byl dnes rozeslán poslancům

Vložil Pavel, 12. Duben 2022 - 21:31 ::

Nesmyslná novela zákona č. 67/2013 Sb. byla dnes rozeslána poslancům jako ST 199:

https://www.psp.cz/…xt/tiskt.sqw?…

Hezký den!

  • EED

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Jan77 (bez ověření), 13. Duben 2022 - 14:09

S dálkovým odečtem jsem se smířil a odpovídá i technologickému pokroku, ale so mě přijde až absurdní je, že nestačí údaje s min. četnostní měsíc mít zpřístupněné na dálku, nýbrž bude povinnost o tomto zpřístupnění neustále opakovaně ve stejných intervalech informovat(!).

Cituji zdůvodové zprávy:

„Jelikož Směrnice stanoví povinnost informovat o spotřebě alespoň jednou měsíčně, je nutné zároveň stanovit, že ve stejném intervalu musí docházet i k vyrozumění o zpřístupnění informací o spotřebě způsobem umožňujícím dálkový přístup“ 

a toto již považuji v důvodové zprávě za cynickou poznámku :

Zcela přípustný je samozřejmě i opatrnější přístup spočívající v zasílání výše uvedeného vyrozumění pomocí doporučeného dopisu všem příjemcům služeb v zúčtovací jednotce. 

Vložil § (bez ověření), 13. Duben 2022 - 3:53

Nic debilnějšího snad ještě nikdo nevymyslel. Jsou tam někde nějaké postihy, když ty odečty neuděláme? Zavřou nás, zruší nás, seberou ná byty nebo co s námi budou dělat.

Vložil Pavel, 13. Duben 2022 - 9:56

§,

eurohujeři to mají vymyšlené. Nikdo nesmí vzdorovat Zelenému náboženství, jinak bude pokuta. Viz § 13 zákona č. 67/2013 Sb.

Vzhledem k tomu, že v § 13/1 se používá slovo „zejména“, tak předpokládám, že převažující výklad bude takový, že pod pokutou je i nepředání měsíčních nesmyslů. Za rok to dělá 18 250 Kč/byt (365×50 Kč). A to by se opakovalo každý měsíc.

Asi by tomu šlo předejít snížením pokuty z 50 Kč na 1 Kč za den.

Hezký den!

Pavel

§ 13

Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním

(1) Jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.

(2) Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Vložil Justitianus, 13. Duben 2022 - 16:44

Aby nedošlo k omylu: Je třeba rozlišit pokuty které má platit poskytovatel služby a pokuty které má platit vlastník jednotky.

Zákon č. 67/2013 Sb. neobsahuje možnost uložit pokutu podle § 13 ani za neumožnění instalace, ani za neumožnění odečtu.


☀ Podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. platí, že pokuta je vymahatelná jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem.

☀ Povinnost umožnit instalaci není stanovena zákonem č. 67/2013 Sb.. Tato povinnost je vlastníkovi jednotky uložena v ustanovení § 1183 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Pokuta podle zákona č. 67/2013 Sb. nepřichází v úvahu.

☀ Povinnost umožnit odečty není stanovena zákonem č. 67/2013 Sb.. Tato povinnost je vlastníkovi jednotky uložena v ustanovení § 1183 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Pokuta podle zákona č. 67/2013 Sb. nepřichází v úvahu.

V těchto případech zná zákon č. 67/2013 Sb. pouze jedinou speciální sankci pro vlastníka jednotky: Zvýšení nákladu na službu na trojnásobek podle § 6 odst. 3 a 4 zákona č. 67/2013 Sb..

Žádná sankce ani pokuta však nenastane, jestliže VŠICHNI odmítnou umožnit instalaci, poškodí přístroje, nebo zabalí své přístroje do alobalu a neumožní odečet. V takovém případě novela zákona č. 67/2013 Sb. výslovně stanoví, že spotřební složka se rozúčtuje stejně jako složka základní, bez jakýchkoli sankcí či pokut. Viz § 6 odst. 3, předposlední věta a odst. 4, předposlední věta.


☀ Povinnost poskytovatele služeb instalovat dálkově odečitatelná měřidla a přístroje není stanovena zákonem č. 67/2013 Sb.. Je uložena zákonem č. 406/2000 Sb. (§ 7 odst. 4). Pokuta pro SVJ podle zákona č. 67/2013 Sb. tedy nepřichází v úvahu.

Pokud jde o pokutu uloženou SVJ podle § 13 z jiného důvodu: ta může být uplatněna, jestliže společenství jako poskytovatel služby nesplní některou svou povinnost yjmenoanou zákoně č. 67/2023 Sb.. Nově se mezi tyto povinnosti zařadí i obsah § 8a a § 8b, tedy povinnost informovat měsíčně.

Povinnost instalovat, odečítat a informovat však vůbec nenastane, pokud se příslušné služby budou hradit paušálem bez rozúčtování skutečných nákladů. O tom si rozhodne společenství podle § 5 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb..

Justitianus

Vložil Pavel, 13. Duben 2022 - 18:06

Justitiáne,

jsem pouhý praktik. U nás nehradíme služby paušálem bez rozúčtování nákladů. Domnívám se, že je na tom stejně většina SVJ/BD. Pro ty jsem založil vlákno.

Proto se domnívám, že případné pokuty budou dopadat na většinu SVJ/BD.

Hezký den!

Pavel

Vložil Vlastnil (bez ověření), 13. Duben 2022 - 11:06

Vlastním dvě jednotky (byt + garáž), pokud nebude plněno žádný měsíc v roce, pokuta je přes 400 000 Kč za rok prodlení (50 Kč/den/jed­notku/jednu nesplněnou povinnost × × 365 dní × 12 nesplněných povinností × 2 jednotky) a dílčí pokuty nejsou shora omezeny, běží až do splnění příslušné povinnosti…

Vložil Pavel, 13. Duben 2022 - 11:20

Vlastnile,

u mé garáže nemám topení ani TUV. Předpokládám, že je tomu tak i u Vás.

Takže jen 219 tis. za rok. :-))

Hezký den!

Pavel

Vložil Výpočet (bez ověření), 13. Duben 2022 - 18:57

Výpočet pokuty může být i jiný. Topí se obvykle 9 (i necelých) měsíců v roce, teplá voda se obvykle dodává 12 mesíců v roce. Výpočet:

50 Kč/den/každou nesplněnou povinnost × 365 dní × 9 nesplněných povinností (vytápění) = 164 250 Kč/rok

50 Kč/den/každou nesplněnou povinnost × 365 dní × 12 nesplněných povinností (teplá voda) = 219 000 Kč/rok

Celkem (vytápení + voda) 383 250 Kč.

Vložil Justitianus, 13. Duben 2022 - 20:44

Pane Výpočte, buď neumíte číst, nebo nejste schopen porozumět psanému textu návrhu zákona. Požádejte některou osobu s rozumem průměrného člověka, aby Vám to vysvětlila.

Povinnosti které nově zavede novela zákona č. 67/2013 Sb. jsou tyto:

(1) Poskytovatel služeb doručuje/zpřís­tupní/zasílá měsíčně příjemci služeb informace o jeho zjištěné spotřebě tepla. Jde o jedinou nedělitelnou povinnost; při nesplnění náleží pouze jedna pokuta (50 Kč denně není-li ujednáno jinak).

(2) Poskytovatel služeb doručuje/zpřís­tupní/zasílá měsíčně příjemci služeb informace o jeho spotřebě společně připravované teplé vody. Jde o jedinou nedělitelnou povinnost; při nesplnění náleží pouze jedna pokuta (50 Kč denně není-li ujednáno jinak).

(3) Poskytovatel služeb (pokud zpřístupňuje dálkově bez doručování/za­sílání) vyrozumí příjemce služeb o zpřístupnění. Jde o jedinou nedělitelnou povinnost; při nesplnění náleží pouze jedna pokuta (50 Kč denně není-li ujednáno jinak).

(4) Poskytovatel služeb doručí vyúčtování příjemce služeb (z posledních 3 let a informace o jeho zjištěné spotřebě tepla a spotřebě společně připravované teplé vody z posledních 3 let) poskytovateli energetických služeb na základě žádosti příjemce služeb. Jde o jedinou nedělitelnou povinnost; při nesplnění náleží pouze jedna pokuta (50 Kč denně není-li ujednáno jinak).


Maximální souběh pokut tedy bude 4×50×365 = 73000 Kč ročně na vlastníka jednotky.

Justitianus

Vložil Výpočet (bez ověření), 13. Duben 2022 - 21:20

„Maximální souběh pokut tedy bude 4×50×365 = 73000 Kč ročně na vlastníka jednotky.“ (Vložil Justitianus, 13. Duben 2022 – 20:44)

To je Váš názor, pro který jste neuvedl žádnou oporu, zejména jste neuvedl, že jsou Vámi uváděné povinnosti v návrhu zákona takto číslovány a samostatně uváděny. Já svůj názor nijak neprosazuji, pouze uvádím, že lze počítat různě, protože text není jenoznačný:

Pokud je povinnost něco činit měsíčně, možný výklad je, že pokutováno bude porušení této povinnosti rovněž měsíčně.

Pokud v měsících, kdy se netopí, povinnost není, sotva může být nedodržení této povinnnosti v těchto měsících pokutováno.

Nevidím žádnou oporu pro to, že by zpřístupnění a vyrozumění o zpřístupnění snad byly dvě samostatné (samostatně pokutovatelné) povinnosti.

Shodneme se, že pokuta náleží jednak za neinformování o spotřebě tepla na vytápění a jednak za neinformování o spotřebě teplé vody, byť i zde je možný jiný výklad.

Vložil Justitianus, 14. Duben 2022 - 4:43

Pane Výpočte, už jsem napsal že buď neumíte číst, nebo nejste schopen porozumět psanému textu návrhu zákona. Chyba je tedy mezi Vaším pravým a levým uchem – tam kde bývá mozek. Na těch pár stránkách návrhu zákona si to můžete bez obtíží vyhledat sám.

  • Můj bod označený (1): povinnost je uložena v § 8a odst. 1 věta první.
  • Můj bod označený (2): povinnost je uložena v § 8a odst. 2 věta první.
  • Můj bod označený (3): povinnost je uložena v § 8a odst. 5, souvětí první, část za spojkou „a“.
  • Můj bod označený (4): povinnost je uložena v § 8b odst. 1.

Mýlíte se, pokud tvrdíte že jde o „povinnost něco činit měsíčně“. Z toho je vidět, že jste vůbec nečetl návrh novely a pouze žvaníte. Povinnost má být plněna v libovolném sjednaném časovém intervalu, který nesmí být delší než jeden měsíc. A samozřejmě jde o jedinou zákonem uloženou a nedělitelnou povinnost, bez ohledu na to, zda informace jsou poskytovány měsíčně, čtnáctidenně, týdně, denně, nebo třebas každou hodinu, každou minutu či každou vteřinu.

Máte jistě bankovní účet. Pokud Vám banka poskytuje výpisy z účtu každý měsíc, pak jde jistě o jednu jedinou povinnost banky. Určitě není v obchodních podmínkách vyjmenováno 12 různých povinností: poskytnout výpis za leden, poskytnout výpis za únor, poskytnout výpis za březen, poskytnout výpis za duben, poskytnout výpis za květen, poskytnout výpis za červen, poskytnout výpis za červenec, poskytnout výpis za srpen, poskytnout výpis za září, poskytnout výpis za říjen, poskytnout výpis za listopad, poskytnout výpis za prosinec.

Justitianus

Vložil All (bez ověření), 13. Duben 2022 - 13:28

Z jakeho kybliku se to uctuje a jak se to likviduje

tj. nejdrive se na to nekde musi penize vybrat, pak vyplatit a pak soudne urcit kdo je odpovedny ?

Nebo uz na to ma nekdo zrizeny fond ci ucet ?

Vložil All (bez ověření), 13. Duben 2022 - 13:32

Nejdrive se musi urcit jak velka castka se ma uhradit a samozrejme jeste opravne prostredky a platby pravnikum.

Vložil Občan EU (bez ověření), 13. Duben 2022 - 9:15

Odečty bude mít na starost statutární orgán – výbor. Ten žádné byty nevlastní (i když se tak ve většině SVJ chová), takže mu je nikdo nemůže sebrat.

Vložil All (bez ověření), 13. Duben 2022 - 13:20

ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.

Vložil Popleta (bez ověření), 13. Duben 2022 - 20:30

Zná někdo význam čísla stavu (fyzikální rozměr, je množstvím čeho), co ukazuje display krabičky na topení v momentu odečtu?
Zná někdo význam čísla rozdílu stavů odečtů konečného a počátečního měsíce (roku)?
Co se stane, když počátek měsíce stanovím z odečtu pátého kalendářního dne místo prvního dne kalendářního?
Jak číslo odečtu souvisí spotřebou tepla pro službu vytápění?
Jak se počítá společný měsíční náklad spotřeby tepla pro službu vytápění?
Jak se rozdělí společný měsíční náklad na jednotky vlastníků? 

Vložil Uklidnil (bez ověření), 14. Duben 2022 - 16:37

„Zná někdo význam čísla stavu (fyzikální rozměr, je množstvím čeho), co ukazuje display krabičky na topení v momentu odečtu?“ (Vložil Popleta (bez ověření), 13. Duben 2022 – 20:30)

Pane Popleto,

Vámi požadované nezná nikdo. Krabička na topení není měřidlem a činnost krabičky na topení není měřením. Vaše otázky se týkají měření, totiž měrové jednotky a měřené veličiny, v dané souvislosti tak nejsou případné. Dotazy týkající se měření nelze klást u procesu, který měřením není.

Uvedené ovšem nebrání tomu, aby čísla z krabiček byla dále sčítána, vícenásobně korigována, limtován a rozúčtovávalo se podle nich, podle mnohohrát zde uvedeného postupu

krabička → koeficienty → meze → €

s tím, že přesný algoritmus Vám nikdo neřekne.

Vložil @ (bez ověření), 14. Duben 2022 - 6:28

Na indikátoru lze odečíst průměrnou teplotu. Domnívám se, nevím to jistě. Tuto průměrnou teplotu je možné sdělit vlastníkovi. Možná závisí na výrobci, co do té krabičky nacpal. Pak to tam lze odečíst. V měsíci lednu měl v ložnici 17°C. Já jako vlastník bytu nejsem na tuto informaci zvědavý, je mi zcela lhostejná. V ložnici spím já ne eu a mám tam tolik, kolik mi je příjemné. eu se může stavět na hlavu, pokud ji to pomůže.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".