Vybudování výtahu a způsob hlasování

Vložil Martin (bez ověření), 7. Květen 2019 - 10:22 ::

Dobrý den. Společenstvo se rozhodlo nechat vybudovat v našem domě výtah, ale přízemní byty jsou proti. Jak by mělo vypadat hlasování ? Podle současné legislativy nebo schválených stanov SVJ? Jsme SVJ a náš 4 podlažní dům čítá celkem 16 bytů. V nově odsouhlasených stanovách z roku 2016 jsme uváděni jako vlastníci jednotek. Dříve se hlasovalo způsobem: 1 bytová jednotka = 1 hlas ( v případě manželů byl hlas nedělitelný, tudíž také 1 hlas), přičemž usnášeníschopnost byla dána účastí nadpoloviční většiny vlastníků, tzn že muselo být přítomno 9 vlastníků (50% +). V dnešní době je v zápisu ze shromáždění vypisováno hlasování v procentech a světe div se i v jednotkách tisíců hlasů ( např. pro bylo 65.000 hlasů). To by znamenalo, že hlasování neprobíhá v jednotkách ale ve spoluvlastnických podílech, které by dle mého názoru měli být přímo uvedeny ve schválených stanovách ( např. byt 2+1=250 hlasů, byt 3+1=350 hlasů). Naše stanovy jsou dá se říci „surové“ bez podrobnějšího výkladu znění jednotlivých odstavců. Neměla by být tedy nejprve shromážděním vlastníků odsouhlasena změna z bytového na podílové vlastnictví, následně zanesena do stanov a až poté by mohlo být hlasování v tisících hlasů platné ? Dá se vůbec považovat hlasování na podílový způsob za platné, pokud není podílnictví jednotlivých vlastníků bytů (počet hlasů) uvedeno přímo ve stanovách a tím pádem by se v zápisu ze shromáždění měl objevovat jen jeden způsob sčítání hlasů ? Dá se toho současné chování při sčítání hlasování (zvednutou rukou) považovat za pravomocné a není právně napadnutelné? Děkuji za odpověď

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Hájek 4a075f Michal (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 0:18
  Vložil Pavel II (bez ověření), 9. Květen 2019 - 22:37

  pak jde o pořízení nové věci a pro tu potřebuje investor souhlas všech vlastníků ve smlouvě o výstavbě. Stavební úřad by to měl vyžadovat. Každý vlastník b.j. je účastníkem řízení a pokud jeho souhlas chybí může včas podat námitku proti vydání staveb. povolení. Smlouva m.j. řeší i kdo bude výtah užívat a jak se bude podílet na financování stavby i provozu.

  Vložil tep (bez ověření), 10. Květen 2019 - 7:49

  Výtah u nás v r. 2014 vybudovala jen skupina vlastníků a výtah financovali a následný provoz financují na svůj náklad. Stavební úřad vyžadoval souhlas 75% vlastníků k modernizační akci – vestavba výtahu – bezbariérový přístup k bytům. Málem jsem musel prosit na kolenou odpůrce výtahu, aby se uvolnili dát souhlas s vestavbou výtahu, i když věděli, že je výtah nebude nic stát.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 7. Květen 2019 - 17:01

  Neberte to ve zlém, ale doporučuji se seznámit s elementárními pravidly fungování společenství vlastníků. A pak položit doplňující dotazy.

  Hlasuje se dle spoluvlastnických podílů, což je zlomek a nabývá hodnoty mezi 0 a 1 (po vydělení). Pokud vidíte někde 65000 „hlasů“, je to jen čitatel zlomku.

  Hlasování stylem 1 jednotka = jeden hlas nebylo pokud vím nikdy možné.

  Změna „z bytového na podílové vlastnictví“ je zde – promiňte – nesmysl. V domě se SVJ každý vlastní byt (jednotku) a jeho plocha je určuje spoluvlastnický podíl na společných částech domu, což je např. výtah.

  Spoluvlastnické podíly vidíte v katastru nemovitostí, do stanov se neuvádějí.

  Vložil kkk (bez ověření), 7. Květen 2019 - 11:33

  KANCELÁŘ – LAW FIRM Výtah je dle § 1160 občanského zákoníku ve spojení s § 5 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 366/2013 Sb. definován jako společná část domu. Z tohoto důvodu rozhoduje o vybudování výtahu v domě shromáždění dle § 1208 písm. f) bodu 7. občanského zákoníku. Pokud tedy shromáždění rozhodne o vybudování výtahu, může se tazatelka coby přehlasovaný vlastník navrhnout soudu, aby zrušil rozhodnutí shromáždění. Žaloba musí být podána do tří měsíců ode dne konání zasedání shromáždění, na kterém bylo rozhodnuto o vybudování výtahu. Nicméně podání žaloby nelze příliš doporučit, neboť soudy v těchto případech ctí vůli vyjádřenou většinou vlastníků na zasedání shromáždění.

  Platby provozu výtahu Co se týče plateb souvisejících s provozem výtahu, lze je rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou platby na revize, servisní prohlídky apod., které nejsou ve smyslu § 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb. považovány za náklady na služby. Tyto náklady jsou proto hrazeny z příspěvků na správu domu, které jsou dle § 1180 občanského zákoníku hrazeny ve výši odpovídající podílů vlastníků na společných částech domu, není-li ve stanovách daného společenství vlastníků stanoveno jinak. Dle § 1200 odst. 2 písm. g) jsou totiž povinnou náležitostí stanov pravidla pro způsob určení výše příspěvků na správu domu.

  Druhou skupinou plateb jsou náklady na služby, tj. na elektrickou energii spotřebovanou při provozu výtahu a jeho údržbu. Tyto náklady se dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb. mezi jednotlivé vlastníky rozúčtují podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování, nerozhodne-li shromáždění o jiném způsobu rozúčtování.

  Jak změnit příspěvky na správu domu Ke změně dosavadního způsobu určení výše příspěvků, tedy v našem případě k rozhodnutí o tom, že vlastníci některých bytů nebudou povinni platit příspěvky na provoz výtahu je tedy nutné rozhodnutí shromáždění o změně stanov.

  V této souvislosti upozorňuji, že existují rozdílné právní názory na to, jakým kvorem rozhoduje shromáždění o změně ustanovení stanov, upravujícího právě způsob určení výše příspěvků na správu domu. Dle § 1206 občanského zákoníku „se k přijetí rozhodnutí shromáždění vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.“ Pokud je tedy ve stanovách daného společenství zakotveno vyšší hlasovací kvorum, je potřeba toto dodržet a rozhodnutí přijmout stanovami určeným počtem hlasů.

  Existují ovšem právní názory, které tvrdí, že na hlasování shromáždění ohledně změny způsobu určení výše příspěvků na správu domu se analogicky použije § 1214 občanského zákoníku, který upravuje hlasování vlastníků jednotek mimo zasedání shromáždění a dle kterého, se v případě hlasování o změně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech (což je posuzovaný případ) vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek. V případě aplikace tohoto výkladu by tedy na zasedání shromáždění rozhodujícím o změně způsobu určení výše příspěvků na správu domu, museli být přítomni všichni vlastníci jednotek a všichni vlastníci jednotek by také s touto změnou museli souhlasit. Názory na tento problém nejsou ustáleny a v případě že se změnou nebudou souhlasit všichni vlastníci, existuje nezanedbatelné riziko, že se přehlasovaní vlastníci obrátí na soud, aby vyslovil neplatnost rozhodnutí shromáždění.

  Fotografie ke článku
  Nesouhlasím se stavbou výtahu. Jak se mohu bránit?

  Iva Nováková Sousedé.cz 25. 4. 2019, 8:00 5 6 Vytisknout článek Komentáře ke článku

  Vložil Hrubý (bez ověření), 15. Květen 2019 - 16:22

  Napsal jste:

  „…v případě hlasování o změně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech (což je posuzovaný případ) vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek.“

  Tazatel nepsal, že po vybudování nového výtahu by se měl změnit poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku. Vlastníci budou dál přispívat na správu domu a pozemku sice více (zvýší se příspěvek na správu kvůli správě výtahu), ale vlastníci budou dál přispívat ve stejném poměru jako předtím tj. podle spoluvlastnického podílu. Jesliže se neznění poměr výše příspěvnků, pak se § 1214 s potřebou souhlasu všech vlastníků vůbec neuplatní.

  Jak jste přišel na to, že by se měl změnit poměr výše příspěvků na správu?

  Vložil tep (bez ověření), 8. Květen 2019 - 6:34

  Vestavba výtahu je modernizační akcí – bezbariérový přístup k bytům. Ti, co chtějí mít v domě výtah, se musejí chovat pokorně a musí sepsat a podepsat smlouvu, ve které uvedou, že budou financovat vestavbu výtahu a následný provoz výtahu na svůj náklad. (Viz § 1180 NOZ – financování společné části domu ve výlučném užívání.) Je v rozporu s dobrými mravy nutit někoho, aby financoval věc, kterou nebude používat. Též je v rozporu s dobrými mravy bránit modernizační akci, která umožní bezbariérový přístup k bytům, byť by to potřebovala menšina v domě. Na odstranění bariér v domě přispívá i stát, je možné se ucházet o dotace na vestavbu výtahu.

  Doporučuji, aby byl v domě trakční výtah, ten je zcela nehlučný a levný v provozu.

  Vložil josef.kraml, 8. Květen 2019 - 10:22

  ummístěnné ve schodišťové šachtě 4p. domu.Bez žádné smlouvy budoucí ani ůpravy prohlášení vlastníka.75% vlastníků si odsouhlasilo a vybudovalo novou věc za milion Kč,kterou potřebným přeji, a nyní mě vnucují spoluúčast na tomto majetku který jse nechtěl,nepotřebuji a nebudu užívat.Společné finance byly použity opět bez mého souhlasu.Protože cena byla vyšší byl zbytek krytý fin .úvěrem opět bez mého souhlasu.Mám všechny doklady a hledám zkušeného právníka,které mě může zastupovat v jednání.Rozporuji vyúčtování kde jsou položky za výtah i přes výše uvedené.Výbo SVJ argumentuje,že stavba byla povolena stavebním úřadem i přes můj nesouhlas. Prosím o kontakt
  Děkuji kraml josef

  Vložil 1212 (bez ověření), 15. Květen 2019 - 4:09

  Nejspíš jste si měl ohlídat stavební povolení, tam se dalo něco dělat. Když je více účastníků, jsou vyrozuměni pouze vyhláškou a mají možnost se vyjádřit ke stavebnímu povolení. Pokud jste to neudělal, tak je to špatné, k dalším námitkám se již nepřihlíží. K úvěru – asi se musíte podrobit většině, bohužel, také se mi to nelíbí.Ale stačí nadpoloviční většina na schůzi a úvěr vám přišupnou ani o tom nevíte.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".