účetnictví

Vložil Anonymous, 18. Červen 2009 - 13:51 ::

bylo mně doporučeno advokátem abychom se obrátili na fin.úřad pov.vlastník nám nechce dát roční výkaz vyúčtování hospodaení. Na schůzi oznámí pouze stav fondu oprav.nelze z něho vydolovat jak je pojištěn dům.Je tam mnoho starších lidí a těm je to jedno.Neznáme výpočet vyúčtování t.j. nákladových položech na otop .Vysmívá se náím do očí.Dokonce z peněz si zajistl právníka, aby 3 čl.výbor obhajoval.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Daniel Fišer, 19. Červen 2009 - 8:39

  Učetní závěrka by měla být součástí „Zprávy o hospodaření a správě domu“, kterou má výbor povinost vypracovat a která je schvalována na schůzi shromáždění.

  SVJ ji také pravděpodobně zasílá na rejstříkový soud, tj. mohl(a) byste ji získat například elektronicky na portálu justice.cz.

  Daniel Fišer

  Vložil Anonymou (bez ověření), 19. Červen 2009 - 9:10

  Mohl byste uvést, podle jakých ustanovení zákona platí to, co tvrdíte? Mohlo by to vyplývat ze stanov, ale jinak píšete o něčem, co obecně neplatí.

  Vložil Daniel Fišer, 19. Červen 2009 - 10:59

  Vážený anonyme,

  všimněte si prosím, že používám kondicionálů. Nejsem právník.

  Nastudujte si následující legislativu:

  Vzorové stanovy (nařízení vlády 371/2004 Sb.), Čl. VII, odstavec 3, bod e: Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o … e ) schválení účetní závěrky, předložené výborem či pověřeným vlastníkem, spolu se zprávou o hospodaření společenství a správě domu; pokud je správa domu a činnosti s ní související vykonávány správcem podle čl. V, předkládá zprávu rovněž správce v rozsahu a způsobem uvedeným ve smlouvě, 

  Zákon o vlastnictví bytů, 72/1994 Sb., § 10, odstavec 4: 4 ) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech rejstříku obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu vztahující se na obchodní rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech obchodního rejstříku. 

  Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., Hlava III – Obchodní rejstřík, § 38i, odstavec 1, bod c): 1 ) Sbírka listin obsahuje … c ) výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy, vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, návrh rozdělení zisku a jeho konečná podoba nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou součástí řádné účetní závěrky, zpráva auditora o ověření účetní závěrky, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9; na listině obsahující rozvahu (bilanci) musí být uvedeny také identifikační údaje osob, které ji podle zákona ověřují, 

  Slušné SVJ nemá problém poslat Zprávu o hospodaření společně s účetní závěrkou na rejstříkový soud.

  Daniel Fišer

  Vložil Anonymou (bez ověření), 19. Červen 2009 - 13:56

  Vážený pane Fišere,

  nemusíte být právník, stačí když umíte číst. Vámi uvaděné výňatky znám, ale nejsou odpovědí na mou repliku.

  Asi Vám uniklo, že vzorové stanovy nejsou závazné pro ty SVJ, které si přijmou své stanovy. Takže nadále tvrdím, že není pravda když uvádíte „Učetní závěrka by měla být součástí „Zprávy o hospodaření a správě domu“, kterou má výbor povinost vypracovat a která je schvalována na schůzi shromáždění.“ To ze žádného zákona nevyplývá, jak jsem uváděl, může to vyplývat pouze z konkrétních stanov, jak jsem uváděl.

  O povinnosti posílat účetní závěrku do Sbírky listin tu již byla řada diskuzí, zákony jsou nejasné, jednotlivá ministerstva, jak tu bylo opakovaně uváděno, na to mají odlišný názor.

  Vložil Daniel Fišer, 22. Červen 2009 - 8:05

  Vážený anonyme,

  bohužel mám obavu, že problém s pochopením českého textu máte Vy:

  • „měla by“ neznamená „musí být“
  • „pravděpodobně zasílá“ neznamená „musí zasílat“ nebo „je povinný zaslat“

  Daniel Fišer

  Vložil Anonymou (bez ověření), 22. Červen 2009 - 8:53

  Vraťme se ke kořenům sporu a ponechme stranou invektivy stran lingvistiky. Uvádíte tvrzení, které jdou na mlýn různým prudičům a která se neopírají o zákon, pouze by se mohla opírat o přijaté stanovy, což tvrdím od začátku. Mé poznámky jsou v závorce:

  „Učetní závěrka by měla být (žádný zákon to neukládá, možná jen přijaté stanovy, prudič nerozezná významový rozdíl mezi měla být a musí být) součástí „Zprávy o hospodaření a správě domu“, kterou má výbor povinost (zde tvrdíte, že výbor má povinnost, to je vyložená nepravda, žádný kondicionál) vypracovat a která je schvalována (další nepravda, žádný zákon to neukládá) na schůzi shromáždění.“

  Vložil Anonymou (bez ověření), 18. Červen 2009 - 22:24

  Ten „advokát“ asi nezná právo. FÚ nic nesmí říci, pouze může SVJ udělit sankce. To chcete?

  Pokud si pověřený vlastník neplní povinnosti, tak ho vyměňte. Psalo se to tu mnohokrát. Problémem může být, zda najdete někoho jiného.

  Vložil Jarmila (bez ověření), 18. Červen 2009 - 18:27

  Podle vlastní zkušenosti: FÚ Vám stejně nic neřekne možná udělá kontrolu, ale nebude Vás informovat o skutečnosti,o­depsali mi, že na základě ustanovení par. 24 zákona č. 337/1992 Sb. neobdržím informace, jsou povinni zachovávat mlnčenlivost, takže zbytečná stížnost a 3 lidé výboru si mohou hospodařit s Vašima penězma jak chtějí, vyúčtování veškeré žádné

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".