Trest pro lhostejné vlastníky: § 2014 NOZ

Vložil lake, 27. Leden 2015 - 23:10 ::


Pokud vím, nikdo dosud nepublikoval věcně správný materiál o hlasování bytových spoluvlastníků podle NOZ. Snad proto, že tato část NOZ činí nepřekonatelné výkladové potíže méně zkušeným právníkům. Jde při tom o zásadní záležitost, dotýkající se každého vlastníka jednotky(2012).

Tak se tedy výkladu ujmu já. Tento článek objasní tři různé druhy hlasování shromáždění SVJ(2012). A navíc vám k tomu ještě prozradím, jaký rafinovaný trest přichystal profesor Karel Eliáš těm vlastníkům, kteří nechodí na shromáždění a nezajímají se o hlasování.

Takže začneme:
Jak se vlastně hlasuje na shromáždění vlastníků jednotek(2012)? Určitě se nehlasuje pouze „nadpoloviční většinou přítomných“, jak zní primitivní (a nesprávná) odpověď některých vykladačů NOZ. Chybu, které se tito amatérští vykladači dopouštějí, jsem popsal zde: http://www.portalsvj.cz/…eni-svj-2012.

Zákon zná tři navzájem velmi odlišné druhy hlasování.

 1. Usnášení na zasedání shromáždění (§ 1206)
 2. Rozhodnutí mimo zasedání podle zákona (§ 1210/1)
 3. Rozhodnutí mimo zasedání podle stanov (§ 1210/2)

1. Usnášení na zasedání shromáždění (§ 1206)

V tomto případě se postupuje podle § 1206 a hlasovací kvora se přebírají ze zákona (což může být obecná část zákona č.89/2012 Sb. o rozhodování mezi spoluvlastníky, nebo část zákona č.67/2013 Sb. o rozhodování o rozúčtování, atd.). Případně se kvora použijí ze stanov SVJ. Popsal jsem to podrobně v jiné diskusi: http://www.portalsvj.cz/…hlasovani-40#…. Tady to vysvětlovat nebudu.
Stanovy se mohou odchýlit od znění zákona a určit počet hlasů vyšší. Pouze v záležitostech neupravených ani zákonem, ani stanovami, postačuje podle § 1206 nadpoloviční většina přítomných hlasů.

2. Rozhodnutí mimo zasedání podle zákona (§ 1210/1, § 1211–1214)

Jde o případ, který je v NOZ podrobně upraven. Tento způsob rozhodování je možný pouze pokud shromáždění bylo svoláno, sešlo se, avšak nebylo usnášeníschopné. Rozhodnutí per rollam tedy může následovat jako druhý pokus teprve po prvním (neúspěšném) pokusu o schválení.
Podle § 1214 NOZ se v tomto speciálním případě hlasuje jednotným kvorem podle § 1128 – většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Neuplatní se tedy hlasování s vyššími kvory podle zákona (§ 1129, 1132, 1133).
Důvod výjimky je zřejmý: jestliže vlastníci se nedostavili na shromáždění v potřebném počtu, prokázali tím nezájem o společné rozhodování. Za trest se ve druhém kole hlasuje per rollam s jednotným (sníženým) počtem hlasů, což dává větší šanci na přijetí usnesení.

3. Rozhodnutí mimo zasedání podle stanov (§ 1210/2)

Tento případ by měl být systematicky zařazen spíše do § 1206, nikoliv do § 1210. Jde o normální hlasování, které se odehrává podepisováním listiny mimo zasedání. Musí být upraveno výslovně ve stanovách.
Má poznámka:
Půjde o regulérní hlasování, zcela rovnocenné běžnému hlasování na shromáždění podle § 1206. Nejde o opakované „náhradní“ hlasování, takže soudím, že neexistuje důvod ke snižování hlasovacího kvora. Mohlo by se hlasovat analogicky jako v případě č. 1 (podle zákona, podle stanov, nebo nadpoloviční většinou všech). Konkrétně by to měly upravit stanovy, jinak nastane zmatek.

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil P_V (bez ověření), 29. Leden 2015 - 1:35

  Nyní sem předhodím domněnku, prosím o názor.

  K hlasování mimo zasedání je možné obecně použít plnou moc, i pokud platí judikát 29Cdo3399/2010.

  Judikát říká, že účast na shromáždění není právní jednání ale osobní právo vlastníka, tudíž k ní nelze zmocnit plnou mocí, leda že by tato možnost byla uvedena ve stanovách. O hlasování je řečeno, že to právní jednání je, avšak bez účasti nelze na shromáždění ani hlasovat.

  NOZ do toho přinesl § 1185, kde je zmocnění společného zástupce výslovně zakotveno alespoň pro spoluvlastníky jednotky. Pro konzistenci s výše uvedeným judikátem by ten zástupce asi měl být jen někdo z nich (proč by libovolného zástupce mohli mít spoluvlastníci, ale samovlastník ne), avšak z pojmu „společný zástupce“ takové omezení nevyplývá.

  O rozhodnutí mimo zasedání říká § 1210, že rozhodovat budou „vlastníci“, nikoli „shromáždění“. Tudíž zde neexistuje podmíněnost nějakou „účastí“ a plná moc pro zastoupení kteréhokoliv vlastníka je pro toto hlasování použitelná.

  Vložil aksokolova (bez ověření), 28. Leden 2015 - 20:07

  dovoluji si přidat jednu podstatnou věc- hlasování v případě, že zákon nebo stanovy nestanoví výslovně , že je nutný souhlas všech vlastníků jednotek, není o procentech počtu vlastníků jednotek , ale o váze hlasů, kterými tito účastníci disponují

  počet potřebných hlasů může být jiný pro usnášeníshopnost konkrétního shromáždění (počet přítomných hlasů ze všech hlasů vlastníků jednotek v domě) obecně podle zákona

  a jiný pro každé hlasování vlastníků na shromáždění

  (zde upozorńuji, že spoluvlastníci každé z jednotlivých jednotek ale i manželé mohou uplatňovat své hlasovací právo dle NOZ jen společně, tj. na základě písemného zmocnění jen pro jednu zastupující osobu na jednu jednotku

  Pokud nemusí být přítomni a hlasovat pro všichni vlastníci jednotek, počítá se počet hlasů pro proti a zdržel se podle pravidel daných zákonem a stanovami podle požadovaného kvóra počtu hlasů z hlasů přítomných vlastníků , a v zákonem stanovených případech ze všech hlasů vlastníků jednotek v domě, v některých případech ještě jmenovitě jak kdo hlasoval.

  Mám odzkoušeno v případě, pokud bude počet hlasů vlastníka určován spoluvlastnickým podílem, jako nejjednodušší držet se společného jmenovatele spoluvlastnických podílů desettisíc, a před hlasováním vyvěsit přepočítací tabulku pro hlasování dle stávajícího listu vlastnictví jednotek, protože katastr automatizovaně vyrábí zkrácené zlomky .

  Vložil lake, 28. Leden 2015 - 19:29

  Názor pana Vítka (že rozhodování podle § 1210 odst. 2 se údajně má dít podle § 1214) vyvrací i důvodová zpráva k NOZ. Ta objasňuje, že hlasování podle § 1210 odst. 2 je zcela odlišným případem, který je v § 1210 nadbytečně zmíněn pouze pro odstranění pochybností.

  „Z praktických důvodů se navrhuje umožnit přijmout rozhodnutí také mimo zasedání. Případy, kdy tak lze učinit, návrh dělí na dvě skupiny. Za prvé jde o případ, kdy se na zasedání svolaného shromáždění nesejde dostatečný počet vlastníků jednotek, takže nebudou schopni usnášet se. V takové situaci se zamýšlí umožnit, aby se o záležitostech, o nichž mělo být na zasedání rozhodnuto, rozhodlo náhradním způsobem bez zasedání per rollam.
  Výslovné ustanovení o možnosti stanov připustit tento způsob rozhodování se může jevit jako nadbytečné, protože jen opakuje právní pravidlo obsažené již v obecných ustanoveních o právnických osobách. Zařazeno je však z toho důvodu, aby se z prvého odstavce nedovozovalo opakem, že v jiných případech rozhodovat mimo zasedání není možné.

  Důvodová zpráva k § 1210 NOZ

  Z uvedeného je zřejmé, že zákonodárce vůbec neuvažoval o tom, že by hlasování zmíněné v § 1210 odst. 2 mělo snad mít jakoukoliv spojitost s § 1214. Takže hlasování podle § 1210 odst. 2 spadá pod režim běžného hlasování podle § 1206 a stanov, jak jsem už napsal v úvodním příspěvku.

  Příslušné „právní pravidlo obsažené již v obecných ustanoveních o právnických osobách“, které zmiňuje důvodová zpráva, zní:

  89/2012 Sb. § 158
  (1) Zakladatelské právní jednání může stanovit pro schopnost orgánu usnášet se vyšší počet zúčastněných, vyžádat pro přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů nebo stanovit postup, kterým lze způsob rozhodování orgánu měnit.
  (2) Zakladatelské právní jednání může připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.
   (…)

  lake

  Vložil Vítek (bez ověření), 28. Leden 2015 - 21:56

  Důvodová zpráva:
  „Zařazeno je však z toho důvodu, aby se z prvého odstavce nedovozovalo opakem, že v jiných případech rozhodovat mimo zasedání není možné.“

  Ale to popisuje jen správné určení případů, ve kterých lze rozhodovat mimo zasedání. O hlasovacím kvoru, které určuje § 1214 tu není zmínka. Rozhodně si nemyslím, že je z uvedeného zřejmé to, co tvrdí lake: „že zákonodárce vůbec neuvažoval o tom, že by hlasování zmíněné v § 1210 odst. 2 mělo snad mít jakoukoliv spojitost s § 1214.“

  Vložil Vítek (bez ověření), 28. Leden 2015 - 16:54

  Lake:
  „1. Usnášení na zasedání shromáždění (§ 1206)
  V tomto případě se postupuje podle § 1206 a hlasovací kvora se přebírají ze zákona (přesněji z obecné části NOZ o rozhodování mezi spoluvlastníky)…“

  Není nejmenší důvod přebírat hlasovací kvora z obecné části NOZ o rozhodování mezi spoluvlastníky, protože § 1206 tyto kvora stanovuje sám http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89…. Kvora stanovuje pro všechna hlasování na shromáždění (nerozděluje hlasování na shromáždění zvlášť na hlasování o běžných a záležitostech a zvlášť na hlasování o významných záležitostech) s vyjímkou hlasování podle § 1214. Uplatnění uvedené vyjímky stanovuje poslední věta v § 1206 odst. 2 „ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.“

  Lake:
  „2. Rozhodnutí mimo zasedání podle zákona (§ 2010/1, § 2011–2014)
  Podle § 2014 NOZ se v tomto speciálním případě hlasuje jednotným kvorem podle § 1128 – většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Neuplatní se tedy hlasování s vyššími kvory podle zákona (§ 1129, 1132, 1133).
  Důvod výjimky je zřejmý: jestliže vlastníci se nedostavili na shromáždění v potřebném počtu, prokázali tím nezájem o společné rozhodování. Za trest se ve druhém kole hlasuje per rollam s jednotným (sníženým) počtem hlasů, což dává větší šanci na přijetí usnesení.“

  Poopravím, správně měly být uvedeny (§ 1210/1, § 1211–1214) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89…
  Vámi popsaný důvod výjimky neuplatnění hlasování s vyššími kvory podle zákona (§ 1129, 1132, 1133) jako rafinovaného trestu profesora Eliáše mě skutečně pobavil. Vyšší kvora podle §§ 1129, 1132 a 1133 by se vůbec neuplatnila (jak jsem už vysvětlil výše) protože všechna hlasování upravuje § 1206 s výjimkou uvedenou § 1214 „Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.“ Tato výjimka se uplatní pro hlasování jak na shromáždění vlastníků, tak při hlasování mimo zasedání.

  Lake:
  „3. Rozhodnutí mimo zasedání podle stanov (§ 1210/2)
  Tento případ by měl být systematicky zařazen spíše do § 1206,nikoliv do § 1210. Jde zřejmě o normální hlasování, které se pouze odehrává mimo zasedání. Hlasuje se stejnými kvory jako v případě č. 1 (podle § 1206 NOZ).“

  No to je právě ono, tento případ ale nebyl zařazen pod § 1206. Váš celý výklad se tak sesypává jak domeček z karet. Bylo by to naopak nelogické a matoucí. Jde o hlasování mimo zasedání a hlasuje se na něm jednoznačně podle ustanovení § 1214 a ne podle § 1206, jak uvádíte. § 1214 upravuje hlasovácí kvora pro rozhodnutí mimo zasedání upravená jak v odst. 1 tak odst. 2 § 1210. Vyčlenit z ustanovení § 1210 rozhodování mimo zasedání podle odst. 2 a tvrdit, že se na něj nevztahuje na rozdíl od odst. 1 ustanovení § 1214 je čiré Vaše fantazírování v nepochybném rozporu s ustanoveními §§ 1210 až 1214 zařazených v části „Rozhodnutí mimo zasedání“ NOZ.

  Vložil lake, 28. Leden 2015 - 18:48

  Pan Vítek napsal: „Není nejmenší důvod přebírat hlasovací kvora z obecné části NOZ o rozhodování mezi spoluvlastníky, protože § 1206 tyto kvora stanovuje sám.“

  Co tvrdíte není pravda. Ustanovení § 1206 stanoví jediné kvorum, které se ovšem užije jako poslední možnost, pouze v případech A) není-li kvorum pro dané hlasování stanoveno zákonem, a B) neurčují-li stanovy vyšší kvorum než stanoví zákon. Co stanoví zákon najdete v § 1128 a následujících o rozhodování spoluvlastníků. Prosím, pane Vítku: chcete-li diskutovat, vyjděte ze znění právního předpisu a zkuste jej vyložit. Ne si vymýšlet vlastní fantazie.

  Pan Vítek napsal: „… všechna hlasování upravuje § 1206 s výjimkou uvedenou § 1214“

  Nikoliv. Zjevně jste neporozuměl obsahu právního předpisu. Všechna rozhodování spoluvlastníků jsou upravena v § 1128 až § 1133 NOZ. Pokud to nevíte, ustanovení o spoluvlastnictví dopadají také na bytové spoluvlastnictví. Viz notoricky známý § 1158: „Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví (…).“
  Ustanovení § 1206 je k těmto obecným ustanovením pouze v postavení lex specialis (výjimka z pravidla pro bytové spoluvlastnictví).

  Pan Vítek napsal o hlasování podle § 1210 odst. 2: „Jde o hlasování mimo zasedání a hlasuje se na něm jednoznačně podle ustanovení § 1214 a ne podle § 1206, jak uvádíte.“

  Hlasování podle § 2010 odst. 1 je výjimka z § 1206 pro ten speciální případ, kdy vlastníci bojkotovali svolané shromáždění. Ustanovení § 1210 odst. 2 je ovšem výjimkou z této výjimky. V tomto případě se nejedná o hlasování po neusnášeníschopném shromáždění a žádné snížení kvora podle § 1214 se tedy neuplatní. Není totiž žádný racionální důvod v tomto případě „trestat“ vlastníky snížením hlasovacího kvora.

  Pokud nějaký takový racionální důvod znáte, uveďte jej.

  lake

  Vložil Vilém (bez ověření), 28. Leden 2015 - 21:05

  Lake:
  " Všechna rozhodování spoluvlastníků jsou upravena v § 1128 až § 1133 NOZ. Pokud to nevíte, ustanovení o spoluvlastnictví dopadají také na bytové spoluvlastnictví. Ustanovení § 1206 je k těmto obecným ustanovením pouze v postavení lex specialis (výjimka z pravidla pro bytové spoluvlastnic­tví)."

  Souhlasím, ustanovení § 1206 lex specialis upravující hlasování vlastníků na shromáždění SVJ má přednost před ustanovením obecné části (§§ 1128 až 1133), které upravují stejnou záležitost.

  Lake: „Ustanovení § 1206 stanoví jediné kvorum, které se ovšem užije jako poslední možnost, pouze v případech A) není-li kvorum pro dané hlasování stanoveno zákonem, a B) neurčují-li stanovy vyšší kvorum než stanoví zákon. Co stanoví zákon najdete v § 1128 a následujících o rozhodování spoluvlastníků.“

  A) Co tedy stanoví zákon (slovy „ledaže zákon“ v § 1206) – §§ 1128 až 1133 neuplatníme, protože zde právě platí přednost (jak jsem uvedl výše) § 1206 lex specialis, které upravuje stejnou záležistost. Pátrejme dál, co stanoví zákon a zjistíme, že je to § 1214, ve kterém je uvedena výjimka, kdy se hlasování podle § 1206 neuplatní.

  Lake:
  „Hlasování podle § 2010 odst. 1 je výjimka z § 1206 pro ten speciální případ, kdy vlastníci bojkotovali svolané shromáždění. Ustanovení § 1210 odst. 2 je ovšem výjimkou z této výjimky. V tomto případě se nejedná o hlasování po neusnášeníschopném shromáždění a žádné snížení kvora podle § 1214 se tedy neuplatní. Není totiž žádný racionální důvod v tomto případě „trestat“ vlastníky snížením hlasovacího kvora.“

  Z toho, co jsem uvedl výše podle mě vyplývá, že při hlasování podle § 2010 odst. 1 (rozhodnutí mimo zasedání) k žádnému trestu snižením kvora nedochází. Hlasovalo by se nadpoloviční většinou všech odbobně jako při hlasování na shromáždění, kdy se rozhoduje většinou přítomných. § 1214 jasně upravuje hlasování mimo zasedání, jak upravené zákonem podle odst. 1 § 1210, tak upravené stanovami podle odst. 2 § 1210. Tvrzení, že pro odst. 2 § 1210 neplatí § 1214, je v rozporu se zněním uvedených ustanovení.

  Pane lake, i kdybych přijal Váš výklad, že v případě rozhodnutí o významné záležitosti mimo zasedání se uplatní obecné ustanovení § 1129 s dvoutřetinou většinou hlasů, tak pořád tam máte nevysvětlený rozpor. § 1214 neobsahuje na rozdíl od § 1206 citaci „ledaže zákon obsahuje vyšší počet hlasů“, tzn., že není umožňeno použít ustanovení § 1129 s 2/3 většinou, nýbrž nezbývá než použít většinu všech podle § 1214.

  Vložil lake, 29. Leden 2015 - 6:45

  Vilém napsal: „… ustanovení § 1206 lex specialis upravující hlasování vlastníků na shromáždění SVJ má přednost před ustanovením obecné části (§§ 1128 až 1133), které upravují stejnou záležitost.“

  Viléme,
  jistěže lex specialis má přednost!!! Vždyť to tu píšu pořád. A tento lex specialis říká, že se mají v první řadě použít stanovy, pokud obsahují kvorum přísnější než zákon. Není-li to ve stanovách, použije se co stanoví zákon. Pod tento pojem lze zahrnout všechny celostátně platné právní předpisy, tedy např. lex generalis § 1128 až § 1133 NOZ, nebo třeba speciální ustanovení § 6 zákona č. 67/2013 Sb., či speciální ustanovení § 1214 NOZ). O zbývajících záležitostech se pak hlasuje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

  Pane Viléme, jsem rád, že se mnou v tomto souhlasíte: speciální ustanovení má přednost. Lex specialis derogat legi generali. Jenomže když samotné speciální ustanovení odkazuje na „stanovy“, či na „zákon“, jste povinen to respektovat i Vy i já i pan Vítek i každý.
  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Rozumíte trochu právu, pane Viléme? A stále ještě to celé nechápete? Tak poslouchejte, zkusím to ještě jednou z jiného konce.

  Podle § 1206 NOZ platí, že k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

  Zákonodárce zde použil odkaz na „zákon“, což znamená, že tím mínil zákon. Jak jednoduché, milý Watsone. Tedy zákonodárce mínil všechny celostátně platné právní předpisy České republiky.

  Kdyby zákonodárce například chtěl, aby výjimka existovala pouze v rámci NOZ, nepochybně by příslušná část § 1206 zněla:

  "K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo tento zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

  Kdyby zákonodárce například chtěl, aby výjimka existovala pouze v rámci Oddílu 5 o bytovém spoluvlastnictví v NOZ, nepochybně by příslušná část § 1206 zněla:

  "K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo tento oddíl vyžadují vyšší počet hlasů.

  V tomto případě by se mohlo v § 1206 jednat jedině o odkaz na cosi uvnitř Oddílu 5. Tedy například o odkaz na § 1214 a další. Jenomže racionální zákonodárce nic takového do NOZ nenapsal. Kdepak. Odkázal na zákon.

  A protože samotný lex specialis § 1206 je neurčitý a neobsahuje potřebná pravidla pro hlasování, použijí se přednostně ta ustanovení NOZ, která se týkají právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího. To jsem citoval z § 10 odst.1 NOZ.

  Která ustanovení to jsou jistě lehce dovodíte, jste-li vybaven alespoň rozumem průměrného člověka (§ 4 odst.1 NOZ). Ta ustanovení samozřejmě jsou v NOZ hned vedle, máte je přímo pod nadpisem „Správa společné věci“ a jde o § 1128 až § 1133. Že?

  Výjimkou k § 1206 je speciální případ druhého hlasování po shromáždění, které nebylo schopné se usnášet. Pouze v tomto speciálním případě se použije snížené kvorum, obsažené přímo v § 1214. Proto by zde odkaz na „zákon“ byl nadbytečný. Takový odkaz by totiž zcela znemožnil použití § 1214. Proto se racionální zákonodárce v § 1214 o „zákonu“ již nezmiňuje.

  Tak už tomu teď rozumíte?

  lake

  Vložil Vítek (bez ověření), 29. Leden 2015 - 12:10

  Lake:
  „Zákonodárce zde použil odkaz na „zákon“, což znamená, že tím mínil zákon. Jak jednoduché, milý Watsone. Tedy zákonodárce mínil všechny celostátně platné právní předpisy České republiky.“

  Toto tvrzení je nepravdivé. Odkazem na „zákon“ zákonodárce nemíní všechny celostátně platné právní předpisy České republiky ČR. Mluví-li se o „zákonech“, rozumí se tím jen zákony, nikoli všechny právní předpisy (pro ně se právě volí označení „právní předpisy“).

  Souhlasím s tím, že výrazem „zákon“ se rozumí jakýkoli zákon, „tímto zákonem“ se rozumí občanský zákoník. S tímto tvrzením nejsem ani já, ani Vy v rozporu, když odkazujeme na ustanovení § NOZ, který jistě patří do kategorie „jakýkoli zákon“. Nevím, proč zákonodárce nepoužil výraz „tento zákon“, nevím, jestli chtěl odkázat ještě na nějaké jiné ustanovení jiného zákona. Vy to víte, na které ustanovení jiného zákona než NOZ, chtěl ještě zákonodárce v § 1206 odkázat?

  Lake:
  „Kdyby zákonodárce například chtěl, aby výjimka existovala pouze v rámci Oddílu 5 o bytovém spoluvlastnictví v NOZ, nepochybně by příslušná část § 1206 zněla:
  “K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo tento oddíl vyžadují vyšší počet hlasů."

  Na to bych mohl opáčit, že pokud by zákonodárce například chtěl, aby výjimka existovala pro Vámi uvedená ustanovení, taky mohl přesněji vymezit část zákona, která Vámi uvedená ustanovení obsahují, nebo použít místo výrazu „zákon“ výraz „tento zákon“. Použití obecnějšího výrazu zákonodárcem nic neprokazuje, zákonodárce by tím nic nepokazil.

  Lake:
  „A protože samotný lex specialis § 1206 je neurčitý a neobsahuje potřebná pravidla pro hlasování, použijí se přednostně ta ustanovení NOZ, která se týkají právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího. To jsem citoval z § 10 odst.1 NOZ.“

  Opět nepravdivé tvrzení. § 10 odst. 1 NOZ se o samotném lex specialis § 1206 vůbec nezmniňuje. Naopak § 1206 je určitý a zcela jasně upravuje hlasování na shromáždění.

  Pane lake, tvrdíte, že na rozhodování mimo zasedání podle stanov odst. 2 § 1201 se kvorum podle § 1214 nepoužije. To je v rozporu s § 2 NOZ, podle kterého zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti. § 1214 upravuje obecně rozhodování mimo zasedání definované v § 1210. Tj. obě skupiny zasedání, jak zákonné upravené v odst. 1, tak upravené stanovami podle odst. 2. V § 1214 není žádná zmínka o tom, že by platil jen pro jednu skupinu upravenou v odst. 1 a neplatil pro druhou skupinu upravenou v odst. 2. To by muselo být v ustanovení § 2014 jasně uvedeno. Z toho je zřejmé, že Váš výklad je v rozporu s citovaným § 2 NOZ.

  Vložil lake, 29. Leden 2015 - 17:47

  Pan Vítek napsal: „Použití obecnějšího výrazu zákonodárcem nic neprokazuje.“

  Ale samozřejmě že prokazuje! Prokazuje, že neexistuje Vámi tvrzené omezení pouze na část NOZ o bytovém spoluvlastnictví. Prokazuje, že slovo „zákon“ použité v § 1206 neznamená odkaz pouze na § 1214, jak nesprávně tvrdíte Vy.

  Pan Vítek napsal: „… § 1206 je určitý a zcela jasně upravuje hlasování na shromáždění.“

  Pane Vítku, nerad se bavím s lidmi, kteří ignorují obsah textu zákona. Četljste vůbec § 1206? Pokud se domníváte, že § 1206 „zcela jasně upravuje hlasování na shromáždění“, proč nám z něj zde necitujete jak upravuje hlasování o následujících věcech???

  • o běžné správě společné věci,
  • o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení,
  • o rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo její zatížení zrušeno,
  • o rozhodnutí, na jehož základě mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší než deset let,
  • o zřízení zástavního práva nebo jiné obdobné jistoty sloužící k zajištění peněžité pohledávky vzniklé při zlepšení společné věci nebo při její obnově.

  Počkám si tedy na Vaši citaci. Třeba umíte číst mezi řádky. Ale soudím, že to v § 1206 nenajdete …

  lake

  Vložil Vítek (bez ověření), 30. Leden 2015 - 22:50

  Pane lake,

  až se uklidníte, tak pochopíte, že se v lečcems mýlíte. Pravidla v § 1206 jsou naprosto jasná. Určují, že shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek, že každý vlastník má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; je-li však vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží, že je shromáždění způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů a že k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

  A o čem může shromáždění vlastníků hlasovat,jak jsem už napsal, je podrobně uvedeno v § 1208. Naprosto jasné, nechápu jak můžete tvrdit, že § 1206 je neurčitý a neobsahuje potřebná pravidla pro hlasování.

  Zpochybňujete mé tvrzení že, co je uvedeno v § 1208, může shromáždění schvalovat nadpoloviční většinou slovy: „To není pravda. Nic takového § 1206 neobsahuje. Sám jste dodatečně v doplňujícím příspěvku připustil, že je to jinak, že se použije také § 1169.“

  Mýlite se. Shromáždění vlastníků skutečně schvaluje podle odst. b § 1208 změnu prohlášení (nadpoloviční většinou dle § 1206), na které se dohodly vlastníci podle citovaného § 1169. Nebo snad chcete tvrdit, že tuto významnou záležitost musí shromáždění vlastníků schvalovat 2/3 většinou dle § 1128? Nepochopitelně považujete za výjimku uvedenou v § 1206 (ledaže zákon stanovuje jinak) § 1169. Pane lake, § 1206 řeší hlasování na shromáždění vlastníků (orgánu SVJ). § 1169 řeší rozhodování mezi vlastníky ( písemná dohoda dotčených vlastníků + písemné odsouhlasení vlastníků jednotek s většinou hlasů). Nečekal bych od Vás, že si pletete rozhodování orgánu SVJ shromáždění vlastníků s rozhodováním vlastníků mezi sebou.

  Výklad o třech druzích hlasování v úvodním Vašem úvodním příspěvku začínáte slovy. „Takže začneme: Jak se vlastně hlasuje na shromáždění vlastníků jednotek(2012)?“
  A teď jste v souvislosti s výjimkou uvedenou § 1206 napsal: „Musíte připustit každý případ, kdy (kterýkoliv) zákon výslovně určuje hlasovací kvorum, použitelné pro spoluvlastnické rozhodování vlastníků jednotek.
  Zase mícháte dohromady hlasování vlastníků jednotek na shromáždění podle § 1206 s každým případem pro spoluvlastnické rozhodování vlastníků jednotek.

  Co se týče Vámi zmiňovaného § 6 zákona č. 67/2013, tak ten hovoří o ujednání všech vlastníků tedy vyžaduje dohodu všech vlastníků a té nemusí být dosaženo na shromáždění vlastníků SVJ. Ale i kdyby, já jsem ani další výjimky z § 1206 uvedené v jiných zákonech nevyloučil, uvedl jsem, že nevím, jestli chtěl zákonodárce odkázat ještě na nějaké jiné ustanovení jiného zákona.

  Pane lake, myslím, že jste rozpor ve Vašem výkladu uvedený v poslením odstavci příspěvku „Trest pro lhostejné vlastníky: § 2014 NOZ 3“ dosud nevysvětlil a ani jste se konkretně nevyjádřil k poslednímu odstavci příspěvku „Trest pro lhostejné vlastníky a § 1214 10“

  Vložil lake, 31. Leden 2015 - 0:13

  Pletete páté přes deváté, pane Vítku. V ustanovení § 1206 jste nenalezl nic relevantního, jen odkaz na stanovy nebo na zákon. Předpověděl jsem Vám přece, že tam nic nenajdete. Už jste se tedy přesvědčil?

  Obsahem § 1208 nemá vůbec cenu se zabývat. Tam nejsou uvedena kvora. Pouze kalíte vodu, že? Zbytečně mudrujete o věci, která se problému hlasovacích kvor vůbec netýká.

  Mýlíte se ohledně změny prohlášení. Přečtěte si už konečně NOZ. Rozhodování o změně prohlášení podle § 1169 je dvoukolové. Napřed musí být sjednána písemná dohoda mezi dotčenými vlastníky. Pak tuto dohodu schvaluje shromáždění podle kvora uvedeného přímo v § 1169. Hlasuje se tedy podle § 1169. Ani podle § 1206, ani podle § 1208: ten přece žádná hlasovací kvora neobsahuje. Mýlíte se tedy.

  Dále kalíte vodu a odvádíte diskusi na rozhodování shromáždění. Řešíme zde pouze hlasovací kvora. S tím nemá nic společného kdo tvoří shromáždění. Byl to zákonodárce, kdo smíchal dohromady rozhodování vlastníků s rozhodováním shromáždění. Stěžujte si u profesora Karla Eliáše, mne z toho prosím vynechte.

  Mimochodem, Váš údiv nad tím, že shromáždění rozhoduje o věcech které se týkají vlastníků jednotek – to je opět jen Vaše neznalost zákona. Podle § 1206 NOZ platí, že „shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek“. Byl to tedy samotný zákonodárce, kdo stanovil, že všichni vlastníci jednotek tvoří shromáždění.

  Shrnuji tedy, že v § 1206 jste určitá ani srozumitelná kvora nenašel, protože je třeba je hledat buď v zákoně, nebo ve stanovách. Což je napsánopřímo v § 1206 a tvrdím to od samého počátku. Tím můžeme tuto diskusi ukončit.

  lake

  Vložil Vítek (bez ověření), 28. Leden 2015 - 21:14

  Když v posledním odstavci příspěvku píšu o případu rozhodnutí o významné záležitosti mimo zasedání, tak jsem měl na mysli rozhodnutí mimo zasedání podle stanov § 1210 odst.2.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".