Sčítání v roce 2021: SVJ nemá žádnou povinnost

Vložil Justitianus, 30. Červenec 2020 - 8:56 ::


V roce 2021 proběhne v celé Evropské unii – tedy také v ČR – sčítání lidu, domů a bytů. Toto sčítání se opakuje každých 10 let. Rozhodným okamžikem, k němuž se zjišťují údaje, bude půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Příslušný zákon navrhla vláda, projednala jej sněmovna a nyní se čeká na projednání v senátu a případný podpis presidenta (to se už možná změnilo).
Návrh zákona, důvodová zpráva a pozměňovací návrhy viz: https://www.psp.cz/…xt/tiskt.sqw?….


• Jaké jsou povinnosti SVJ v souvislosti se sčítáním?
 
Žádné nejsou. Vašeho SVJ se sčítání lidu netýká.

Mohu tedy všechny statutáry SVJ uklidnit: Zákon o sčítání lidu neobsahuje žádné povinnosti, které by v souvislosti se sčítáním lidu mělo plnit SVJ.

Na SVJ se zkrátka zapomnělo. Ouředníci Českého statistického úřadu (který pro vládu připravil návrh zákona) opět netuší, že vlastníkem domu není SVJ. Zákon totiž ukládá některé povinnosti „vlastníkovi domu“, případně (podle důvodové zprávy) „majitelům bytových domů“. Tato povinnost tedy dopadá pouze na vlastníky domů, včetně bytových družstev. Na SVJ se zapomnělo – pro SVJ nestanoví zákon žádné povinnosti. Tím lépe pro nás!


• Zda SVJ je povinno sdělovat při sčítání lidu nějaké údaje?
 
V žádném případě! Dokonce ani nic sdělovat nesmí. Člen výboru by sdělením jakýchkoliv informací cizí osobě porušil zákon.

Jak už bylo uvedeno, SVJ nemá uloženu žádnou povinnost poskytovat informace či zpřístupňovat dům sčítacím komisařům. To znamená zároveň, že SVJ nemá ani žádné zákonné oprávnění ani žádnou výjimku ze zákonné ochrany osobních údajů. SVJ ani členové statutárního orgánu tedy nesmí poskytovat sčítacím komisařům jakékoliv údaje o čemkoliv co se týká domu a jeho obyvatel.

Zejména SVJ nemá právo sdělovat sčítacímu komisaři údaje o domu, či o bytech v domě. To se týká zejména údajů „… o čísle, nebo jiném určení bytu a jeho poloze za každý neobydlený byt v bytovém domě“ (§ 11 odst. 6 zákona). I když SVJ ze zákona spravuje údaje o osobách podle § 1177 zákona č. 89/2012 Sb., nebo údaje o počtech osob podle zákona č. 67/2013 Sb. o službách, nesmí je sdělit cizím osobám. Pokud by SVJ „bonzovalo“ sčítacím komisařům údaje o obydlených či neobydlených bytech, pak by tím porušilo zákon a evropské nařízení o ochraně osobních údajů.

Jestliže se snad některý horlivý sčítací komisař zeptá člena statutárního orgánu SVJ na byty a jejich obydlení, NEDÁVEJTE MU ŽÁDNÉ INFORMACE. Je třeba odpovědět mu pouze takto:

 • „To Vám za SVJ nesdělím, protože k tomu nemám souhlas vlastníků jednotek. A vy nemáte právo požadovat od SVJ jakékoliv informace. Jestliže na vašem protizákonném požadavku trváte, dejte mi to písemně, a SVJ na vás podá stížnost ve smyslu § 20 odst. 6 zákona o sčítání lidu, domů a bytů.“

• Citace z důvodové zprávy – jasný úmysl zákonodárce
 
Že návrh zákona nezmiňuje SVJ ani slovem – to si můžete ověřit přímo ve znění zákona. Důvodová zpráva se zmiňuje o vlastníkovi/ma­jiteli domu, a také okrajově o „správci“ – ten by ovšem ke sdělování údajů musel napřed získat od vlastníka bytu plnou moc (pověření) k zastupování! V důvodové zprávě k návrhu zákona se uvádí:

Citace z důvodové zprávy k návrhu zákona
 
DOPADY NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Návrh zákona nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž pro podnikatele s výjimkou povinnosti uložené vlastníkům/správcům hromadných ubytovacích zařízení a povinností majitelů bytových domů umožnit komisařům přístup do těchto domů a poskytnout komisařům údaje o čísle a poloze neobydlených bytů v obydlených domech.
 
K § 11 odst. 6
Za účelem bezproblémového průběhu terénního došetření se stanoví povinnost vlastníka domu umožnit sčítacímu komisaři přístup k jednotlivým bytům v domě (tzn. přístup do domu a na jednotlivá podlaží s byty, nikoliv do jednotlivých bytových jednotek) a sdělit údaje o čísle, nebo jiném určení bytu a jeho poloze za každý neobydlený byt v obydleném domě. Smyslem navrhovaného ustanovení je zajistit nezbytnou spolupráci vlastníka domu se sčítacím komisařem. Z důvodu minimalizace zátěže (nákladů) dotčených osob (část domů je vlastněna právnickými osobami nebo fyzickými osobami, které sídlí nebo bydlí na jiné adrese v ČR, případně se zdržují mimo ČR) není nezbytné, aby vlastník domu tuto povinnost plnil osobně, může ji za vlastníka domu splnit kdokoli, kdo je oprávněn jednat jeho jménem, nebo pro něho pracuje (v praxi půjde zpravidla o správce nebo jinou osobu pověřenou vlastníkem domu). 

Justitianus

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 30. Červenec 2020 - 10:28

  V rámci sčítání v roce 2011 zákon 296/2009 Sb. ukládal v § 7/4, že údaje poskytne vlastník nebo správce domu. Což pro účely sčítání mělo smysl. Ale tento zákon označuje důvodová zpráva za zastaralý.

  Výše uvedený nový a vylepšený zákon, který už podepsal prezident 28.7., a který nezmiňuje SVJ jako správce cca 1,6 mil. bytů v ČR, je jen dalším důkazem upadající české legislativy.

  Očekávám, že bude vydána metodika ve které nějaká moudrá hlava napíše, že vlastníkem se samozřejmě myslí i SVJ a že se tedy za neuposlechnutí zákona a metodiky k němu budou udělovat pokuty.

  Ostatně o tom, že domy a byty mají mají ve vlastnictví SVJ, se píše opakovaně, např.:

  https://www.czso.cz/…dnotek-roste

  cituji: „Celkově měla SVJ ve vlastnictví 1 587,2 tisíce by­tů.“

  A tito odborníci si nyní zase vymysleli práci, aby obhájili svoji existenci. A že neví, co sčítají, jim nevadí.

  Že mají SVJ jednotky ve vlastnictví jsem četl i jednom zákonu.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jednotky ve vlastnictví SVJ (bez ověření), 30. Červenec 2020 - 11:04

  „Že mají SVJ jednotky ve vlastnictví jsem četl i jednom zákonu.“

  V kterém? Výjimečně to může být pravda.

  Vložil Justitianus, 30. Červenec 2020 - 11:57

  Obdobný nesmysl byl v zákonu č. 406/2000 Sb. (vypracování PENB, průkazu energetické náročnosti budovy). SVJ bylo nesprávně označováno za „vlastníka budovy nebo ucelené části budovy“. Psalo se o tom rozsáhle i zde.

  Stejné nesmysly o SVJ jako o „vlastníkovi stavby“ byly ve Stavebním zákonu, dokud to Nejvyšší správní soud nerozmetal. Pak se Stavební zákon rychle novelizoval (a pak ještě jednou, aby se tam úloha SVJ ve stavebním řízení vrátila zadními vrátky).

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".