Sčítání - pokuta 200 000 Kč

Vložil Pinďa (bez ověření), 5. Březen 2011 - 15:46 ::

Jaké plynou z § 6 písm. d) a § 7 odst. 4 zákona 296/2009 Sb. povinnosti pro vlastníka domu a pro správce domu (= společenství)? Problém je se slůvkem „nebo“ ve spojení „vlastník nebo správce domu“.

Pokuta je až 200 000 Kč (§ 27 odst. 5) za neposkytnutí přesných a úplných údajů.

Jako vlastník bytu jsem současně vlastníkem domu (k tomu srv. tzv. duální pojení spoluvlastnictví bytů podle stávající právní úpravě). Zákonodárce by to měl napsal jasně, kdyby ovšem chtěl, když už ukládá povinnosti a pokuty.

Pinďa

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Sčítanec (bez ověření), 5. Březen 2011 - 20:26

  Ani celkem jasná definice zákonodárce není zárukou úspěchu.

  Např. zákonodárce uvádí, že data budou anonymizována (což zní celkem logicky vzhledem k tomu, že jde o statistický průzkum). Definici anonymního údaje uvádí velmi podobně jak zákona na ochranu osobních údajů, tak zákon o státní statistické službě. Ovšem ČSÚ se rozhodlo, že provede pouze odstranění jména, příjmení, rodného čísla, dne a měsíce data narození. Tedy v datech zůstane přesná adresa včetně určení bytu, věk v celých letech, pohlaví a další údaje. Takováto data nelze podle ani jednoho ze zákonů považovat za anonymní, protože lze dohledat konkrétní osobu, které se data týkají. ČSÚ tvrdí, že to není možné a takto vzniklá data považuje za anonymní.

  Nebo třeba ČSÚ prohlašuje (nakonec je to i na každém sčítacím formuláři, který je daný prováděcí vyhláškou), že data budou použita výhradně ke statistickým účelům. Statistický účel opět definuje zákon o statní statistické službě a podle definice jde (zjednodušeně řečeno) o popis hromadných jevů pomocí dat vzniklých agregací jednotlivých údajů. Zároveň ovšem uvádí příklad, kdy hasiči data ze sčítání používají při výjezdu k požáru k získání informací k konkrétní budově (počet podlaží, materiál apod.). Tady zjevně nejde o popis hromadného jevu a data nepochází z agregovaných jednotlivých údajů, nýbrž jde přímo o data vyplněná v jednom konkrétním dotazníku.

  Neměl by pokutu dostat spíše ČSÚ, resp. neměli by být trestně odpovědní někteří jeho pracovníci?

  Vložil Pinďa (bez ověření), 6. Březen 2011 - 10:15

  „ČSÚ se rozhodlo, že provede pouze odstranění jména, příjmení, rodného čísla, dne a měsíce data narození.“

  ČSÚ ovšem současně uvádí, že bude vůbec poprvé u nás zjišťovat místo faktického pobytu dané osoby. O nějaké anonymizaci v souvislosti se zjišťováním místa faktického pobytu dané osoby tam není zmínka.

  Anonymizována tak budou zjevně pouze data ze záhlaví formulářů „Sčítací list osoby“ http://www.scitani.cz/…ypl_vzor.pdf, nikoliv osobní údaje uvedené na druhé straně „Bytového listu“ http://www.scitani.cz/…ypl_vzor.pdf, kde se vyžaduje právě onen faktický pobyt osob.

  Pinďa

  Vložil Pinďa (bez ověření), 6. Březen 2011 - 10:05

  Podle zákona jsou pracovníci České pošty při výkonu své práce oprávněni požadovat předložení občanského průkazu (vedle exekutorů, policistů ad.)

  Jsou pracovníci České pošty placení Českým statistickým úřadem oprávněni požadovat předložení občanského průkazu? Zjevně nevykonávají svoji práci (nedoručují poštu). V zákoně 296/2009 Sb. jsem o překládání občanských průkazů nic nenašel. Kromě toho Český statistický úřad uvádí, že formuláře budou doručovat i osoby, které nejsou pracovníky České pošty (tam je to jasné, oprávnění požadovat předložení občanského průkazu nemají), ale už neuvádí, jak sčítanci poznají pracovníka České pošty (po pracovní době).

  Četl jsem špatně?

  Pinďa

  Vložil Sčítanec (bez ověření), 6. Březen 2011 - 12:51

  296/2009 Sb., §7, odst. 1:

  (1) Fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a b) jsou povinny poskytnout údaje zjišťované sčítáním v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem. Dále jsou povinny

  1. prokázat svou totožnost sčítacímu komisaři při doručování předvyplněných formulářů nebo přístupového hesla ke sčítacímu formuláři v elektronické podobě, jsou-li k tomu sčítacím komisařem vyzvány; státní občané České republiky prokazují totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem, cizinci cestovním dokladem nebo jiným dokladem prokazujícím totožnost,

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".