Rozúčtování právních nákladů v bytovém domě

Vložil LudvíkS (bez ověření), 28. Červenec 2022 - 16:16 ::

Dobrý den,

v příspěvku „Rozúčtování nákladů v bytovém domě“ se neřeší právní náklady SVJ související
s vymáháním splnění úhrady nedoplatku v zúčtovacím roce.

Náklad právní dle §17/e naříz. vlády 366/2013 zřejmě neurčuje pro tyto náklady způsob podílení se dle §1180/2 NOZ.

Jak se rozúčtují právní náklady SVJ při vymáhání pohledávky: vyrovnání dle §7/3 zák. 67/2013 Sb. v případě že SVJ bude ÚSPĚŠNÉ v žalobě?
(logicky by to mělo jít k tíži vlastníka, na kterého byla podána žaloba, ale jak je správně právně uplatnit tj. dle jakého §-fu to lze dělat, to nevím)

Jak se rozúčtují právní náklady SVJ při vymáhání pohledávky: vyrovnání dle §7/3 zák. 67/2013 Sb. v případě že SVJ bude NEÚSPĚŠNÉ v žalobě?
(u nás předpokládám by to bylo podle podílů, protože službu „neúspěšné vymáhání“ ujednanou nemáme a ani tedy kritérium podílu na ní)

Dle jakých §§-fů nebo jak by se měly rozúčtovávat právní náklady?

Pro úplnost dodávám, že ve stanovách, prohlášení ani usneseních o právních ani poštovních nákladech a jejich dělení mezi spoluvlastníky – nemáme ani slovo.

dík za rady, Ludvík

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Ujasňovač (bez ověření), 28. Červenec 2022 - 20:17

  §1180/2 NOZ
  (2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

  §17/e nařízení 366/2013
  Podobnými náklady vlastní správní činnosti uvedenými v § 1180 odst. 2 občanského zákoníku se rozumí zejména … e) náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku.

  §8/
  Činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména
  …b) stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, stanovení záloh na úhrady cen služeb a jejich vyúčtování a vypořádání,
  …d) uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají ze stanov společenství vlastníků jednotek a z usnesení shromáždění vlastníků jednotek přijatých v souladu s jinými právními předpisy a se stanovami společenství vlastníků jednotek,


  Z uvedeného plyne jasně, že právní služby za účelem podání žaloby na nezaplacené vyrovnání dle §7/3 zák. 67/2013 

  • JSOU činností týkající se správy domu
  • JSOU nákladem vlastní správní činnosti
  • JSOU rozvrhovány (rozúčtovávány) na každou jednotku stejně …
  • MUSÍ logicky být uvedeny v rozúčtování služeb a dopadají tak na ně povinnosti §7 a §8 zák. 67/2013 resp. palmáre za advokáta SVJ při neúspěchu v žalobě SVJ proti vlastníkovi ponese každá jednotka stejně (což se musí odrazit ve vyúčtování služeb dle zák.67/2013)
  • NELOGICKY pak z výše uvedených §§ z gramatického výkladu, ale přesto právně správně plyne, že palmáre za advokáta SVJ by měla nést „každá jednotka stejně“ i při úspěchu v žalobě SVJ proti vlastníkovi. Nevím ale o judikátu, kde by se tohoto závěru žalovaný vlastník – dovolatel dovolával a ani že by se dovolal úspěšně.
   Budiž by tato úvaha byla inspirací nebo návodem pro budoucí žalované „tvůrce judikatury“. :)

  Ujasňovač

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2022 - 6:25

  Ujasňovač zde blábolí nesmysly. To by chtělo studené obklady a klid na lůžku. Plete dohromady tři různé činnosti.

  1. správa domu a pozemku podle § 1189 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb.
  2. poskytování služeb spojených s užíváním bytů podle § 3 zákona č. 67/2013 Sb..
  3. vlastní správa právnické osoby (to je „spolková“ činnost, naprosto odlišná od obou předchozích)

  Ohledně nákladů soudních řízení je vhodné poukázat na právní úpravu hrazeni soudních nákladů.

  99/163 Sb. Občanský soudní řád
  Placení nákladů řízení § 140 

  (1) Každý účastník platí náklady řízení, které vznikají jemu osobně, a náklady svého zástupce. Společné náklady platí účastníci podle poměru účastenství na věci a na řízení; nelze-li poměr účastenství určit, platí je rovným dílem. (…)

  Z uvedeného plyne per analogiam, že platba „rovným dílem“ by přicházela v úvahu jen v případě kdy nelze určit poměr účastenství. V domě s byty však lze u dluhů podle bodů 1 a 2 určit poměr účastenství vždy – odpovídá spoluvlastnickému podílu vlastníka jednotky. Způsob ručení za dluhy právnické osoby (tedy „účastenství“ na případné škodě) je uveden přímo v občanském zákoníku. Je úplně jedno zda jde o dluhy vzniklé ze správy domu a pozemku, nebo o dluhy vzniklé z poskytování služeb spojených s užíváním bytů.

  § 1194

  (2) Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

  Z uvedeného plyne, že za veškeré dluhy SVJ ručí člen podle svého spoluvlastnického podílu. Neručí stejnou částkou na jednotku, jak se zde snaží tvrdit Ujasňovač! 

  Jestliže SVJ vymáhá dlužnou částku po neplatiči, dělá to proto, aby členové SVJ nemuseli ten dluh zaplatit sami jako ručitelé. Je tedy logické a jedině přípustné, že na nákladech na vymáhání dluhu se budou podílet členové SVJ podle „poměru účastenství“, tedy podle toho jak velkou finanční škodu by musel každý z ich snášet v případě neúspěchu. A to je podle jejich spoluvlastnických podílů.

  Jakýkoliv odlišný názor je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Dám jednoduchý příklad.

  Neplatič dluží částku 40000 Kč.

  Kdyby SVJ nic nevymáhalo, vznikla by ztráta v této výši. Vlastník garsoniery by jako ručitel za dluhy SVJ zaplatil 8000 Kč a vlastník třípokojového bytu by zaplatil 32000 Kč.

  SVJ se obrátilo na soud a dlužnou částku vymohlo. Řekněme, že náklad na vymáhání (po odečtení přisouzené náhrady) byl 5000 Kč.
  Otázka: Jak se oba vlastníci jednotek budou podílet na úhradě tohoto nutného nákladu? 

  Odpověď: Oběma hrozila finanční ztráta, ovšem každému v jiné výši. Jediný spravedlivý a logický způsob rozúčtování nákladu 5000 Kč je podle poměru ve kterém oba ručili za dluh společenství. Tedy podle jejich spoluvlastnických podílů.
  Poměr výše ručitelských závazků je 8000:32000 = 1:4

  Proto se na platbě částky 5000 Kč budou podílet v tomto poměru:
  vlastník garsoniery = 1000 Kč, vlastník bytu 3+1 = 4000 Kč.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".