Rejstříkový soud

Vložil Tomáš K., 5. Listopad 2010 - 16:36 ::

Přestože naše stanovy obsahují : "I.1. Orgány uvedené v ustanovení VI.1.b) a VI.1.c) jsou volené orgány společenství. Členem voleného orgánu společenství nebo jeho voleným orgánem může být pouze fyzická osoba, která je ke dni volby starší 18 let, má plnou způsobilost k právním úkonům, se svým zvolením souhlasí a zároveň je:

 1. členem nebo společným členem společenství, nebo
 2. osobou mající v domě trvalý pobyt, právní titul k časově neomezenému užívání jednotky v domě (nájem na dobu neurčitou, věcné břemeno doživotního užívání) a prokazatelně tam dlouhodobě bydlící, nebo
 3. statutárním orgánem či zmocněným zástupcem právnické osoby – člena společenství."od­mítla mne samosoudkyně v Hradci Králové zapsat jako předsedu ač jsem byl shromážděním, a posléze výborem řádně zvolen.Byt jsem po koupi daroval dceři, která je zapsaná v katastru s věcným břemenem užívání,dále v něm bydlí a do smrti chci.Prosím pana Lake o dočasný e-mailový kontakt,abych mohl uvést potřebné podrobnosti a neblokoval ostatní.

Tomáš.K.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jaroslav 2defc1 Novák (bez ověření), 27. Říjen 2019 - 3:40

  Našli jste na webu SeznamSVJ.cz také vaše SVJ?

  Vložil Pavel, 5. Listopad 2010 - 17:20

  Pane Tomáši,

  samosoudkyně Vás asi odmítla písemně.

  Mělo by tam být i poučení o opravném prostředku.

  Odvolejte se.

  Podle mého názoru splňujete písm. b) a to by měla samoudkyně respektovat nebo by měla uvést právní důvody proč to nerespektuje.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Tomáš K., 5. Listopad 2010 - 17:49

  Tomáš

  1. V závěru svého usnesení paní samosoudkyně píše: „proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné“

  2)V předcházejícím odstavci mimo jiné píše:"Vámi přijatou úpravu stanov společenství v části třetí bod VI.2.písm.b/ rejstříkový soud musel shledat v rozporu s úpravou zák.72/1994Sb. v platném znění.Z povahy společenství vlastníků jednotek ,jehož členy mohou být pouze vlastníci jednotek,z rovnosti funkce pověřeného vlastníka a výboru,jakož i z funkce a účelu společenství, jímž je především správa domu, je dovozováno,že členem výboru může být jen vlastník jednotky v předmětném domě(§200d odst.3 o.s.ř.). Tak a co teď Tomáš K.

  Vložil lake, 5. Listopad 2010 - 20:20

  Pane Tomáši,
  šlo o správní rozhodnutí. Máte možnost podat rozklad, stížnost nadřízenému orgánu, správní žalobu. Kontaktujte právníka.
  Argumentace uvedená v odůvodnění je zajímavá, avšak není podložena zněním zákona.

  lake

  Vložil Anonymous, 6. Listopad 2010 - 15:13

  „rozklad, stížnost nadřízenému orgánu, správní žalobu“

  Komu se podání směrují? Co dovolání a kasační stížnost?

  Vložil Tomáš K., 5. Listopad 2010 - 20:59

  Pane Lake,děkuji mnohokrát za cennou radu.Zkusím to cestou stížnosti nadřízenému orgánu ale určitě ne sám.Mám sice jednu vysokou školu ale půjdu do toho jen pomocí právníka.A jsem v takovém duševním rozpoložení, že se ani nebudu ptát kdo to zaplatí. Tomáš.K.

  Vložil lake, 6. Listopad 2010 - 15:15

  Pane Tomáši,

  o problému se zde diskutovalo vícekrát, zadejte hledat ‚zápis nevlastníka‘, nebo ‚nevlastník ve výboru‘. Již v červnu 2009 bylo konstatováno, že krajské soudy běžně zapisují nevlastníky ve výboru – kromě KS Hradec Králové, kde paní soudkyně (Hrdličková) má na tuto věc jakýsi svůj vlastní odlišný názor.

  Soudkyně KS jako důvod odmítnutí ve vašem případě uvádí tři argumenty:

  • Členy SVJ mohou být pouze vlastníci jednotek:
   To je jistě pravda, ale ZoVB nestanoví podmínku, že by členové výboru museli být i členy SVJ.
  • rovnost funkce pověřeného vlastníka a výboru:
   ZoVB je soukromoprávním předpisem a členství nevlastníka ve výboru výslovně nezakazuje; tedy platí, že je to beze všeho možné. Mimochodem, žádná „rovnost funkce“ v ZoVB není, právě naopak. Zatímco PV rozhoduje a podepisuje sám, výbor rozhoduje kolektivně a podepisují vždy dva.
  • funkce a účel společenství, jímž je především správa domu:
   Nevidím zde (ani s velkou lupou) žádnou spojitost s otázkou zda ve výboru může být nevlastník.

  Vaše stanovy tedy nejsou v rozporu se zákonem, takže názor soudkyně bude třeba zkorigovat. Když to vyřešíte, přispějete ke sjednocení výkladu práva v tomto státě.

  lake

  Vložil Tomáš K., 18. Listopad 2010 - 22:41

  Slíbil jsem, že budu referovat o problematice vlastníků a nevlastníků ve statutárních orgánech.Zde přikládám část reakce nejvyššího správního soudu:„Jak však vyplývá z Vašeho dopisu, Vaše věc nespadá do pravomoci soudů rozhodujících ve správním soudnictví v řízení podle soudního řádu správního. Ve Vaší věci bylo naopak rozhodováno soudem v občanském soudním řízení, a to podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „občanský soudní řád“). Pokud máte zato, že soud ve Vaší věci zaujal nesprávný právní názor, můžete se proti soudnímu rozhodnutí bránit, ovšem musíte k tomu užít pouze prostředky, které k tomu nabízí příslušné řízení. Rozhodnutí vydané okresním či krajským soudem v prvním stupni může zpravidla účastník řízení napadnout odvoláním, a to do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, u soudu, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje (§ 201 a násl. občanského soudního řádu).“ Tak to mi hlava nebere.Řízení u rejstříkového soudu ve věci SVJ je snad správní řízení.Nebo asi ne. Ale budu pokračovat. Tomáš

  Vložil Tomáš K., 6. Listopad 2010 - 19:01

  Doplním ještě jednu maličkost.Než jsem na rejstříkový soud šel, tak jsem se Vámi doporučenými diskusemi a k tomuto tématu řečenými argumenty vybavil.Paní samosoudkyně Nováková ale v tu chvíli vypadala, že na mne zavolá justiční stráž. Máme to tady v našem státě doopravdy dobře ošetřené.Ale slibuji Vám, že to nevzdám a i kdyby jen z principu do toho půjdu.Průběh a výsledky budu zvřejňovat zde. Tomáš K.

  Vložil lake, 7. Listopad 2010 - 3:13

  Pane Tomáši, držím Vám palce.
  Samotná skutečnost, že bylo přijato překvapivé rozhodnutí (např. jeden rejstříkový soud koná v obdobných případech odlišně od jiných RS) je Nejvyšším soudem považována za vadu řízení, která je důvodem pro zrušení takového rozhodnutí (rozsudek Nejvyššího soudu 28 Cdo 3256/2006).
  Pro zájemce o úvod do této problematiky připojuji odkaz na článek Jiřího Štancla „Legitimní očekávání aneb předvídatelnost rozhodování“ [online], dostupné na http://www.akstancl.cz/…hodovani.php .

  lake

  Vložil Anonymous, 5. Listopad 2010 - 18:37

  „proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné“

  To píšou soudy rády a často. Odvolání naštěstí není jediným opravným prostředkem, o ostatních nejsou soudy povinny účastníky řízení v rozhodnutí poučit.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".