Přestat platit

Vložil Anonymous, 4. Červen 2010 - 21:51 ::

Přispěvatel lake zde opakovaně doporučuje při sebemenším formálním pochybení v předpisu plateb přestat platit. Nakolik je takový postup použitelný? Také bych ráda ušetřila a nějaká formální chybička se vždy najde, při jenom trochu důkladnějším pohledu.

Josefina

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 4. Červen 2010 - 22:32

  Pro zamyšlení uvádím následující citaci. Týká se řešení nedoplatků u nájemního bytu, avšak lze předpokládat, že u bytu ve vlastnictví by soud postupoval obdobně.

  Vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů (cen a záloh za dodávku tepla a teplé užitkové vody) – dále též jen „vyúčtování“ (…) provádí zásadně pronajímatel (vlastník, případně správce domu nebo bytu) (…).
  Podmínkou splatnosti nedoplatku je, že bylo vyúčtování řádně (tj. v souladu s předpisy jej regulujícími) provedeno a nájemce s ním byl seznámen. Vyúčtování provedené v rozporu s příslušnými předpisy nemůže vyvolat ani účinky, které s (řádným) vyúčtováním zákon spojuje. O vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů (cen a záloh za dodávku tepla a teplé užitkové vody) lze hovořit a vyúčtování může přivodit splatnost nedoplatku plynoucího z tohoto vyúčtování jen tehdy, obsahuje-li všechny předepsané náležitosti a je-li v něm uvedena cena provedené služby ve správné výši. Vyúčtování postrádající některou z předepsaných náležitostí nebo znějící na cenu v nesprávné výši není řádným vyúčtováním a není způsobilé vyvolat splatnost nedoplatku plynoucího z vyúčtování. Aby se tak mohlo stát, musel by pronajímatel vystavit nové úplné vyúčtování znějící na cenu ve správné výši.
  Jestliže tedy pronajímatel provede vyúčtování nesprávně, není zde (řádného) vyúčtování jako předpokladu pro vznik platební povinnosti nájemce. Protože (řádné) vyúčtování je také předpokladem pro vznik splatnosti částky v něm uvedené (nedoplatku), nestává se vyúčtovaná částka splatná, a to ani z části. Na tomto závěru nemůže nic změnit skutečnost, že pozdější (řádné, správné) vyúčtování může (a většinou také bude), obsahovat – číselně vyjádřeno – zčásti nebo zcela i částky, jež byly původně (nikoli však řádně) vyúčtovány.

  Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 803/2002, ze dne 26.11.2003

  lake

  Vložil Josefina (bez ověření), 5. Červen 2010 - 10:58

  Děkuji za podklady k zamyšlení. Zamyslela jsem se a zjistila, že se judikát týká nedoplatku za služby (v nájemním bytě, ale to není rozhodující, služby se vyúčtovávají stejným způsobem).

  Podle mě z něho nelze dovozovat nic o splatnosti
  záloh na služby,
  ani záloh na správu,
  leda že byste měl v rukávu ještě nějaký jiný judikát, který by říkal něco jiného.

  Přesněji, i pokud by nedoplatek z ročního vyúčtování nebyl platný, podle argumentace uvedené v judikátu, nic to nemění na splatnosti měsíčních záloh na služby a měsíčních záloh na správu.

  Roční nedoplatek za služby se posuzuje zvlášť a na jeho vyčíslení jsou kladeny větší formální požadavky než na předpis měsíčních záloh na služby a na správu (těm v případě nájemního vztahu odpovídá nájemné).

  Děkuji za názor.

  Josefina

  Vložil lake, 5. Červen 2010 - 13:53

  Josefina napsala: "judikát týká nedoplatku za služby (...). Podle mě z něho nelze dovozovat nic o splatnosti záloh na služby, ani záloh na správu"

  Josefino, to je pouze Váš názor. Obojí lze dovodit per analogiam. V mnou citovaném stanovisku Nejvyššího soudu prostě nahraďte pojem "vyúčtování" za pojem "předpis" a dostanete tuto větu:
  "Předpis záloh postrádající některou z předepsaných náležitostí nebo znějící na cenu v nesprávné výši není řádným předpisem záloh a není způsobilý vyvolat splatnost částek plynoucích z tohoto předpisu. "

  Z toho dovozuji, že vlastníkovi jednotky nevzniká povinnost platit zálohy na správu domu a pozemku podle § 15 odst. 2 ZoVB, pokud
  - nedostal předpis záloh,
  - dostal předpis záloh v nesprávné výši,
  - dostal předpis záloh obsahující důvod plateb "fond oprav", nebo "předsedovi na nové auto", nebo jakýkoliv jiný důvod v zákoně neuvedený.

  Vlastník jednotky není povinen domýšlet si, co že je ve skutečnosti míněno pod "fondem oprav", ani zkoumat, zda SVJ hodlá s těmito penězi nakládat nějak jinak než s vlastním příjmem do rezervního fondu. Naopak výbor SVJ je povinen postupovat v souladu se zákonem o účetnictví a se ZoVB.

  lake

  Vložil Josefina (bez ověření), 5. Červen 2010 - 14:03

  Asi jsem se vyjádřila nepřesně. Řekněme, že dostanu následující předpis měsíčních záloh:

  voda 200 Kč
  předsedovi na nové auto 100 Kč
  celkem 300 Kč

  Shodneme se, že nejsem povinna platit 300 Kč měsíčně. Co ale řeším: Mohu zcela přestat platit (to jsem pochopila z Vašeho stanoviska), a nebo mohu neplatit pouze předsedovi na nové auto (to si myslím).

  Jinými slovy, předpis záloh nemá zamýšlené právní účinky (totiž vyvolat povinnost platit) jako celek, a nebo předpis záloh nemá zamýšlené právní účinky pouze ve své části. Jak už jsem psala, přikláním se k druhé variantě.

  Josefina

  Vložil Petr Hanák (bez ověření), 21. Únor 2017 - 17:38

  Nenechte se zviklat přispěvatelem „lake“. Ten rozsudek se vztahuje k vyúčtování, navíc dodatečnému. Takže povinnost platit zálohy trvá, jde potom jen o správnost závěrečného vyúčtování.

  Vložil lake, 5. Červen 2010 - 14:36

  Josefino, pokud chcete diskutovat k věci, musíte si napřed přečíst mnou citované stanovisko Nejvyššího soudu. Jde o poslední dvě věty citátu.
  Krátce řečeno:
  Buď je předpis záloh bezchybný a platný JAKO CELEK, nebo je vadný JAKO CELEK.
  Neexistuje nic mezi tím.

  lake

  Vložil Lang (bez ověření), 12. Červen 2010 - 10:48

  Tohle mě zaujalo. Pokud je to pravda, pak neplatit by bylo velice jednoduché. Láká mě ušetřit tímto způsobem, ale současně nevěřím, že by to bylo tak jednoduché. Přeci pokud je předpis špatně, pak je špatně v určité části a tato část předpisu je neplatá. Dovozovat z toho, že není povinnost platit ani ostatní části mi přijde divné.

  Příklad: Koupím v sumermarketu okurku a banán. Banán je shnilý, prodejce mi ho věnuje zdarma. Podle zde uvedené logiky bych nemusel zaplatit ani okurku: Účet je buď správný jako celek, nebo nesprávný jako celek. To přece takto nemůže chodit.

  Lang

  Vložil rivr, 6. Červen 2010 - 13:16

  Dobrý den,
  rád bych se zeptal, zda se dá Váš příklad nějak použít na roční Vyúčtování. Jde o to, když je v ročním Vyúčtování i přeplatek (zálohy jsou u nás ne 10-15% ale kolem 45-50% nad očekávanými náklady), ALE který není v té výši v jaké má být a nelze se rozumně domoci správného přepočtu či vůbec akceptace správných odečtových dat (i když je skutečně většina Vlastníků stvrdila Správci podpisy) nelze přeci dovozovat, že přestanu platit na období, které jsem již zaplatil a kterého se nynější platby netýkají (tedy ty platby které by bylo možné jak doporučujete neplatit což dovozujete z tvrzení: "Buď je předpis záloh bezchybný a platný JAKO CELEK, nebo je vadný JAKO CELEK"). Zdá se mi, že Vámi uvedený postup je účinný jen pro nedoplatky (tedy směrem od Vlastníka k správci).

  rivr

  Vložil lake, 6. Červen 2010 - 13:57

  Pane rivr,

  směšujete dvě věci: vyúčtování služeb a předpis záloh. Máte-li nesprávně vyčíslený přeplatek za uplynulé období, podáte prostě reklamaci. Bude-li zamítnuta, obraťte se na soud.
  Pozor, Kdoule si vymýšlí jakési fantazie, které nemají s tím, co jsem napsal, společného nic.

  lake

  Vložil rivr, 6. Červen 2010 - 17:47

  Děkuji pane lake,

  mám ale za to že: Vyúčtování je podklad dle Vyhlášky 372/2001 §2 odst. j) Předpisy plateb stanovuje Vlastník SVJ dle Vyhlášky 372/2001 §3 odst. 3)

  Uvedení „analogického rovnítka“ mezi tyto pojmy je pak podle mne chybné. Pak lze i očekávat, že bude interpretována tak, jak je aplikováno v příspěvku „Pro formální nedostatek jsem oprávněn zastavit budoucí platby“. Ano asi lze Zastavit platby kvůli závadným Předpisům plateb ale Zastavit platby při závadném Vyúčtování je nebezpečné (neplacení ze strany Uživatele zakládá další dluh na neplacená období (možná i sankcionovaný; analogii vidím v konkrétním případu kdy se vymáhá exekučně dluh a na Exekučním příkazu je uveden přesný postup jak se počítá penále – tedy za každou nezaplacenou zálohu až do jejího úplného zaplacení sankční úrok ~10% (samozřejmě jen z nezaplacené části)))

  rivr

  Vložil Kdoule (bez ověření), 6. Červen 2010 - 13:27

  Postup doporučený lakem je více než sporný. Spočívá v tezi, že jakmile mám jakoukoli pochybnost o formální správnosti dokladu, jsem oprávněn na další odbdobí zastavit veškeré platby, a to i ty, které byly uvedeny správně, a to až do doby, než budou mnou namítané formální nedostatky napraveny nebo námitka zamítnuta. (To může trvat deset let.)

  Pokud by se snad podle zde doporučovaného návodu chtěl někdo vyhnout placení, raději upozorňuji, že každé normální společenství na neplatiče podá žalobu s příslušnými právními důsledky.

  Kdoule

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".