Přehled obrany vlastníka jednotky

Vložil Justitianus, 4. Říjen 2023 - 9:05 ::


Vzhledem k zmatkům při tvorbě NOZ existuje sedm různých možností jak vlastník jednotky může bránit svá práva s využitím soudní ochrany. Shrnul jsem tyto možnosti do tabulky.

Přehled možností obrany vlastníka jednotky


    §§ Nutné podmínky Důvod k odmítnutí soudní ochrany Lhůta Výsledek
 A   245
 1/2
▪ usnesení je v rozporu s dobrými mravy   – – – bez omezení neplatnost absolutní
 B   245
 1/2
▪ změna stanov v rozporu s kogentním ustanovením zákona   – – – bez omezení neplatnost absolutní
 C   245
 15/2
▪ usnesení v záležitosti, o které orgán nemá působnost rozhodnout   – – – bez omezení neplatnost absolutní
 D   258
 260/1
▪ rozhodnutí je v rozporu se zákonem nebo se stanovami a
▪ žalobce je člen SVJ nebo má zájem hodný právní ochrany a
▪ neplatnosti se nelze dovolat u orgánů SVJ
▪ rozhodnutí nemělo závažné právní následky a
▪ je v zájmu SVJ hodném právní ochrany neplatnost nevyslovit
3 měsíce,
max 1 rok
neplatnost relativní
vyslovená
soudem
 E   258
 260/2
▪ rozhodnutí je v rozporu se zákonem nebo se stanovami a
▪ žalobce je člen SVJ nebo má zájem hodný právní ochrany a
▪ neplatnosti se nelze dovolat u orgánů SVJ
▪ bylo by podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře 3 měsíce,
max 1 rok
neplatnost relativní
vyslovená
soudem
 F   1209/1 ▪ rozhodnutí bylo řádně přijato a
▪ je pro to důležitý důvod a
▪ žalobce je přehlasovaný vlastník
▪ nejde o důležitý důvod nebo
▪ žalobce není přehlasovaný, nebo
▪ soud uvážil jinak
3 měsíce nejistý
dle úvahy
soudu
 G   1209/3 ▪ rozhodnutí nebylo shromážděním přijato pro nezpůsobilost usnášet se a
▪ je pro to důležitý důvod
▪ nejde o důležitý důvod, nebo
▪ soud uvážil jinak
obecná
lhůta
dle NOZ
nejistý
dle úvahy
soudu

K případům A, B, C
Jedná se o rozhodnutí nicotná (nulitní). K neplatnosti zdánlivých “rozhodnutí” není nutné, aby se člen dovolal neplatnosti cestou soudu. První dva případy jsou ujednání, která NOZ výslovně zakazuje. Na usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodovat, se hledí jako by nebylo přijato.

K případům D a E
Je třeba tvrdit a prokazovat, že neplatnosti se nelze dovolat u orgánů SVJ. To má význam, pokud šlo o rozhodnutí statutárního orgánu; v tom případě by vlastník měl napřed záležitost předložit shromáždění. Teprve až bude postaveno najisto, že neplatnosti se nelze dovolat u nejvyššího orgánu SVJ, otevře se tím možnost soudního přezkumu. Porušil-li spolek základní členské právo člena závažným způsobem a soud neplatnost nevyslovil, vzniká žalobci individuální právo na přiměřené zadostiučinění. To bude nejspíše mít formu finanční náhrady.

K případu F
Přehlasovaným vlastníkem je ten kdo hlasoval proti, dále ten komu bylo v hlasování zabráněno, nebo ten kdo nemohl hlasovat z vážné nepředvídatelné příčiny (např. úraz, živelní pohroma).

K případům F a G
Soud není vázán obsahem žalobního petitu. Může tedy rozhodnout zcela jinak, podle vlastního „slušného uvážení“. Výsledek sporu může být jiný, než jaký si žalobce přál a jaký očekával.

K případu G
V tomto případě neplatí tříměsíční lhůta od události. Nedosažení usnášeníschopnosti a důležitý důvod jsou dostačující podmínky pro podání žaloby, a tento krok není časově ohraničen žádnou speciální lhůtou. Platí tedy promlčecí lhůty podle § 629 až § 644 NOZ. Viz judikát Nejvyššího soudu 22 Cdo 3689/2022 v typově obdobné věci.


Justitianus


Poznámka: Tabulky na webu portalsvj.cz se nezobrazují korektně v některých prohlížečích, zejména v mobilech. Doporučuji prohlížet na stolním počítači.

  • rozhodování SVJ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Petr, 4. Říjen 2023 - 15:42

Pokud jde o kogentní ustanovení, tak existuje obsáhlé vysvětlení prof. Eliáše.

www.bulletin-advokacie.cz/…kem-zakoniku

Nevím který případ sporu vlastníka je nejčastější, ale hojně diskutovaný zde byl „přehlasovaný vlastník“ a „důležitý důvod“.

Nebudu unavovat odkazy.

Pokud se nemýlím, nedávno zde byl dotaz na „přehlasovaný při per rollam“.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".