Práva vlastníka BJ

Vložil Anonymous, 26. Říjen 2007 - 19:23 ::

Chtěl bych se dozvědět zda jako vlastník BJ a člen společenství vlastníků, mám právo na to, aby mně výbor ukázal, resp. dal na vědomí smlouvu kterou za společenství sepsal výbor se správcem domu, komplexní přehled rozpisu plateb za BJ za všechny vlastníky, výpisy z našeho účtu, učetní závěrku a pod.? Mohu toto požadovat? Je pro to opora někde v zákoně? Předem děkuji za odpověď. Aleš.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil aleš, 28. Říjen 2007 - 19:00

  Všem děkuji za odpovědi, jste skvělí, máme to ve stanovách, je to asi převzaté ze vzorových stanov protože tam je k nahlédnutí, no snad si s tím poradím. |Děkuji. Aleš

  Vložil JarekSVJ, 26. Říjen 2007 - 20:31
  1. nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti společenství a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů.

  Tak to máme řešené ve stanovách .

  Vložil JarekSVJ, 26. Říjen 2007 - 20:28

  Na vlastní náklady máte určitě nárok na zkopírování těchto dokumentů

  Vložil Anonymous, 26. Říjen 2007 - 22:36

  Ve vzorových stanovách č. 322/2000 Sb. bylo uvedeno právo nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti společenství a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů v Čl. VII odst. 1 písm. f).

  Ve vzorových stanovách č. 371/2004 je v Čl. XIV odst. 1 uvedeno právo člena SVJ nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, …….. do smluv sjednaných společenstvím a do podkladů z nichž vychází určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech….

  Právo žádat o pořízení kopie na svůj náklad už tam není.

  Dost záleží na tom, ze kterých vzorových stanov jste vycházeli při tvorbě vlastních stanov.

  Účetní závěrka podléhá schválení shromážděním. Na písemné pozvánce by mělo být uvedeno mimo jiné, kde se mohou členové společenství seznámit s podklady k nejdůležitějším bodům jednání.

  I tohle ustanovení vycházející ze vzorových stanov, byste měli mít ve svých schválených stanovách.

  N. Klainová

  Vložil FilipN, 28. Říjen 2007 - 10:18

  Při poskytování listin k nahlédnutí a kopírování je třeba dát pozor na poskytování osobních údajů bez souhlasu osoby, jíž se týkají. Protože např. rozúčtování služeb nebo pasport bytu může obsahovat (a asi zpravidla obsahuje) osobní údaje, zřejmě není vhodné tyto dokumenty poskytovat k nahlížení a kopírování jako celek, ale až po vynechání osobních údajů. Snad mi někdo poradí, jak za dané situace právo nahlížení a kopírování technicky řešit. Zejména nelze poskytovat ani jinak zveřejňovat jména (a další osobní údaje) neplatičů.

  Má vůbec společenství (nebo firma, provádějící správu domu pro společenství) právo shromažďovat osobní údaje ze zákona, a nebo musí žádat o povolení tyto údaje shromažďovat?

  Vložil Anonymous, 28. Říjen 2007 - 18:54

  Dobrý den, jelikož jsme v SVJ měli podobný problém a Výbor měl představu, že předloží pouze to, co se mu hodí a argumentoval, mimo jiné, i ohranou osobních údajů, nechal jsem si provést vyjádření k uvedenému Úřadem na ochranu osobních údajů, který se vyjádřil, že se sice toto týká osobních údajů, nicméně spoluvlastníci jsou k tomuto účelu delegováni pro nakládání s těmito údaji právě pro to, aby bylo možno kontrolovat, zda si ostatní plní své povinnosti a hradí to co je v SVJ sjednáno. V případě, že Výbor ani srhomáždění nazabezpečí vydání Vámi požadovaných kopií dokumentů, máte jedinou možnost podat Občanskoprávní žalobu k Městskému soudu, s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 28. Říjen 2007 - 21:43

  Nerozumím, co znamená „vlastníci jsou k tomuto delegováni“. Podle zákona k jakémukoli poskytování a zveřejňování osobních údajů je potřeba souhlas toho, jehož se osobní údaje týkají (není-li jiným zákonem stanoveno jinak).

  Poskytování (kopií) dokumentů, které sjednává společenství (smlouvy, faktury), nepředstavuje žádný problém.

  Problém představují osobní údaje, tj. např. údaje o spolubydlících osobách, např. o datech jejich pobytu v bytě vlastníka ad.

  Vložil Anonymous, 29. Říjen 2007 - 9:28

  Dobře, tak tedy cituji doslovně sdělení CJ16011/06UOOU z 21.12.2006: „Správcem osobních údajů vlastníků ve smyslu zákona je společenství vlastníků jednotek. Aby mohl každý vlastník uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti, vyplývající ze zákona č. 72/1994 Sb., má právo na informaci o tom, jak ostatní spoluvlastníci plní svou povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku (§ 15 odst. 1 citovaného zákona., podle kterého nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu, pokud dohoda neurčuje jinak). V tomto případě se nejedná o předání nebo zpřístupnění osobních údajů jinému subjektu, ke kterému je třeba souhlas. Každý vlastník je v subjektem údajů i osobou, která v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přichází u správce nebo zpracovatele do styku s osobními údaji a je povinna podle § 15 zákona zachovávat mlčenlivost. Odmítnout mu zpřístupnění evidence s odkazem na § 5 odst. 2 zákona nelze. Pokud Vám výbor jakožto statutární orgán společenství, odmítá uvedené údaje zpřístupnit a jedná v rozporu se stanovami, doporučujeme Vám věc řešit s nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek, kterým je podle § 9 odst. 7 shromáždění vlastníků nebo podat občanskoprávní žalobu.“, s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 29. Říjen 2007 - 14:22

  Takže údaje o úhradách příspěvků na správu domu a pozemku poskytovat lze (všem), údaje o službách lze poskytovat pouze sumárně za celé společenství (všem) a vlastníkovi pouze o jeho vlastních platbách.

  Stanovisko ÚOOÚ je konsistentní a má svoji logiku. (Opět tu narážíme na ne zcela jasné vymezení služeb, ale toto vymezení není záležitostí ÚOOÚ.)

  Vložil Anonymous, 29. Říjen 2007 - 15:36

  Jsem přesvědčen, že každý vlastník má právo na informace o tom, jak ostatní vlastníci si plní povinnost hradit sjednané závazky. Ony to totiž nejsou výlučně jejich závazky, ale v případě nehrazení musí tyto diference hradit ostatní vlastníci., s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Pavel, 29. Říjen 2007 - 10:22

  Pane Vávro, to jste mne potěšil. Když jsem našel níže uvedené stanovisko ÚOOÚ, tak jsem jim psal, že není v souladu s právem. Odpověděli mi, že to byla určitá konkrétní kauza, ale že do budoucna může dojít k „vývoji“ názoru. Názor se jim vyvíjí, ale původní stanovisko na jejich www stále visí. Ale alespoň, že je na světě to Vaše stanovisko.

  Původní stanovisko ÚOOÚ stále visící na www.uoou.cz:

  "Společenství vlastníků a zpracování osobních údajů

  Pokud společenství vlastníků bytových jednotek zpracovává osobní údaje společníků v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění účelu správy domu a souvisejících činností, může v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, provádět zpracování osobních údajů společníků bez jejich souhlasu. (čj. 9/04/SŘ-OSR)

  Vzhledem k tomu, že v případě správy společných částí domu se jedná o hospodaření se společným majetkem společníků, jsou všichni společníci oprávněni znát údaje, které se tohoto hospodaření týkají, a to včetně údajů o úhradách stanovených záloh do fondu oprav. Naopak poskytování služeb spojených s užíváním jednotek a úhrady za ně se týká pouze jednotlivých vlastníků jednotek. Platba záloh, případně existence nedoplatků za tyto služby, nemá bezprostřední souvislost s hospodařením se společným majetkem společníků. (čj. 9/04/SŘ-OSR)

  Společenství vlastníků jednotek je oprávněno v rámci vyúčtování fondu oprav uvádět osobní údaje získané pouze za účelem správy domu, tedy za účelem provádění činností hrazených z fondu oprav. Skutečnost, že někteří ze společníků jsou dlužní za služby spojené s užíváním jednotek, není účastník řízení oprávněn ve vyúčtování fondu oprav uvádět a zpřístupňovat tak tyto údaje všem ostatním společníkům. (čj. 9/04/SŘ-OSR)"

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 29. Říjen 2007 - 10:42

  To by byl podivný systém společného hospodaření typu plať !! ale na nic se neptej !!, s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 29. Říjen 2007 - 14:17

  Nic takového (systém „Plať a na nic se neptej“) se ze stanoviska ÚOOÚ dovodit při nejlepší vůli nedá.

  Vložil JarekSVJ, 28. Říjen 2007 - 19:01

  Už z logiky věci, výbor spravuje peníze vlastníků zjednodušeně napsané. Nedokážu si osobně představit že by jakákoliv listina společenství, faktura ,smlouva, výpis atd. neměla být k dispozici k nahlédnutí. Opatrný bych byl pouze ke kopírování výpisů z účtu kde jsou jednotlivá čísla bankovních účtů vlastníků.

  Vložil Anonymous, 28. Říjen 2007 - 19:16

  Dobrý den, právě i ktomuto se mi vyjadřoval ÚOOÚ a na výpisy máte právo rovněž!!!!!, s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil JarekSVJ, 28. Říjen 2007 - 19:28

  pane Vávra, já netvrdím , že nemáte pravdu, já jich nepotřebuji, osobně mě totiž chodí do poštovní schránky a mám je archivované. Já jsem psal, že bych byl opatrný v jejich kopírování. Nic není tajné, za 5 let co se o to „starám“ ještě nikdo po mě nic podobného nechtěl.

  Vložil JarekSVJ, 28. Říjen 2007 - 11:48

  Čekám jak na můj příspěvek budou někteří přispěvatelé reagovat snůškou zákonů a paragrafů atd. Nedovedu si představit, že bychom v domě měli neplatiče a já jako předseda SVJ o tom neinformoval ostatní vlastníky. Chystáme úpravu stanov a jedním s nástrojů v boji proti neplatičství bude veřejná písemná výzva k zaplacení. Zatím za 6 let se sice nic podobného nestalo ale…

  Vložil Pavel, 28. Říjen 2007 - 21:46

  Sice s níže uvedeným stanoviskem ÚOOÚ nesouhlasím, ale protože je tam, co se pamatuji, až 10 mil. pokuta, tak ho tu, stejně jako 26.12.2006, publikuji:

  "Společenství vlastníků a zpracování osobních údajů Pokud společenství vlastníků bytových jednotek zpracovává osobní údaje společníků v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění účelu správy domu a souvisejících činností, může v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, provádět zpracování osobních údajů společníků bez jejich souhlasu. (čj. 9/04/SŘ-OSR)

  Vzhledem k tomu, že v případě správy společných částí domu se jedná o hospodaření se společným majetkem společníků, jsou všichni společníci oprávněni znát údaje, které se tohoto hospodaření týkají, a to včetně údajů o úhradách stanovených záloh do fondu oprav. Naopak poskytování služeb spojených s užíváním jednotek a úhrady za ně se týká pouze jednotlivých vlastníků jednotek. Platba záloh, případně existence nedoplatků za tyto služby, nemá bezprostřední souvislost s hospodařením se společným majetkem společníků. (čj. 9/04/SŘ-OSR)

  Společenství vlastníků jednotek je oprávněno v rámci vyúčtování fondu oprav uvádět osobní údaje získané pouze za účelem správy domu, tedy za účelem provádění činností hrazených z fondu oprav. Skutečnost, že někteří ze společníků jsou dlužní za služby spojené s užíváním jednotek, není účastník řízení oprávněn ve vyúčtování fondu oprav uvádět a zpřístupňovat tak tyto údaje všem ostatním společníkům. (čj. 9/04/SŘ-OSR)"

  Sdělení o tom, že je to blábol neadresujte mě, ale přímo na ÚOOÚ.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil FilipN, 28. Říjen 2007 - 21:59

  On to až takový blábol není. Společenství zajišťuje pro vlastníky některé služby, a osobní údaje, které jsou mu v této souvislosti známy, není oprávněno dále sdělovat ani zveřejňovat. Naprosto stejně není nikdo oprávněn zveřejňovat údaje o službách, které si vlastník zajišťuje sám (např. rozvodné závody nejsou oprávněny sdělit ostatním spoluvlastníkům domu nedoplatek vlastníka na dodávce elektřiny, ani vyvěsit v domě upomínku, společnost dodávající signál kabelové televize není oprávněna sdělit vlastníkům, kteří vlastníci jsou připojeni a jaké služby odebírají ad.).

  Vložil Pavel, 28. Říjen 2007 - 23:38

  Podle mne je to blábol jak z terminologického tak zejména z věcného hlediska.

  Pokud centrální státní úřad používá ve vztahu k SVJ pojmy jako „společník“ či „fond oprav“, tak se usvědčuje z neznalosti po formální stránce.

  Pokud centrální státní úřad tvrdí, že „Platba záloh, případně existence nedoplatků za tyto služby, nemá bezprostřední souvislost s hospodařením se společným majetkem společníků“, tak se usvědčuje z praktické neznalosti chodu SVJ.

  Předpokládám, že s větou ÚOOÚ „Skutečnost, že někteří ze společníků jsou dlužní za služby spojené s užíváním jednotek, není účastník řízení oprávněn ve vyúčtování fondu oprav uvádět a zpřístupňovat tak tyto údaje všem ostatním společníkům“ také nesouhlasíte.

  Já jsem si dal do stanov, že výbor je povinen ostatním členům SVJ sdělovat dlužníky. Ať si celý ÚOOÚ píše co chce.

  Já nechci o panu Dlužníkovi uvádět rodné číslo či jiný citlivý údaj, pouze chci uvést ostatním vlastníkům v SVJ (nikoliv někde na nástěnce), že Dlužník dluží X Kč a že za něj musí platit ostatní.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Emanuel (bez ověření), 15. Únor 2009 - 9:10

  On člen společenství je fakticky společník, jenom se tak nenazývá, takže centrální orgán v terminologicky příliš nepochybil.

  S fondem oprav je to horší, bohužel představa, že společenství tvoří „fondy“ je tak častá, že se centrálnímu úřadu rovněž nedivím.

  Vložil Anonymous, 28. Říjen 2007 - 23:45

  Zákon to chce jinak. Mně jako členovi společenství také zákon nedává možnost zveřejňovat osobní údaje předsedy výboru, pokud se mi něco nelíbí na jeho konání, musím se s ním soudit. Pokud se něco nelíbí předsedovi výboru, zákon mu nedává možnost zveřejňovat moje osobní údaje, ale rovněž se se mnou musí soudit.

  Soud je v demokracii způsob řešení, pokud se strany nedohodnou smírně. To se Vám líbit může nebo nemusí, ale tak to prostě je.

  Vložil Anonymous, 28. Říjen 2007 - 23:33

  Může mi někdo z diskutujících sdělit jeho názor na následující stav ?

  V důsledku nedostatku peněz na úhradu faktur za služby,( které zajišťuje SVJ v souvislosti s užíváním jednotek: teplo, SV,TUV,výtahy a další), protože někteří vlastníci neplatí zálohy na tyto služby, nebo platí ale v menší výši než odpovídá skutečné spotřebě či stanovené výši záloh dle jejich „spoluvlast. podílů“, nezbývá statutár. zástupci jiné řešení, než sáhnout na prostředky ze záloh na opravy či „správu“ domu. Důvodem je aby zabránil zastavení plnění některé z uvedených služeb příslušným dodatelem pro nezaplacení faktury.

  Jaký je v tom případě rozdíl mezi neplatičem záloh na služby a na opravy domu, z hlediska zveřejňování informací o konkretních dlužnících : jméno a dlužná částaka ? Děkuji za vaše názory.

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil Pavel, 28. Říjen 2007 - 23:48

  Podle mne žádný rozdíl není. Pouze na ÚOOÚ sedí lidé, kteří tomu nerozumí.

  Viz např. aféra z 12/2006, kdy nějaký vysoký úředník z ÚOOÚ prohlásil, že v pracovních smlouvách nesmí být rodné číslo zaměstnance a personalisti přes Vánoce předělávali pracovní smlouvy, aby to po Vánocích ÚOOÚ opatrně dementoval.

  Je to jeden z mnoha úřadů, kde si lidé vymýšlí práci, aby byli být zaměstnaní a všechny vlády je to nechají dělat, protože do jejich čela mohou dosadit použité a dále nepoužitelné politiky.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 29. Říjen 2007 - 0:26

  Přečtěte si zákon. Co říká úřad je druhořadé.

  Vložil Martiko, 13. Únor 2009 - 20:41

  Můžete prosím uvést č. Zákona , hlavu oddíl pargraf (je to asi z. 101.) Mám za to že pokud mám lidem předložit vyúčtování FO tak mohu od účetní stáhnout kolik každý jednotlivý člen plnil dle položek předpisu pravidelných měsíčních plateb. Případ: U nás jeden věčný šťoura, který nikdy s ničím nesouhlasí a činnost SVJ jenom bojkotuje a jak se říká sype štěrk do soukolí tak ten chce výpisy z bankovního účtu od vzniku SVJ i když je členem od poloviny doby trvání SVJ. Pokud obsahují citlivé údaje členů, tak mu to přece nemohu jen tak poskytnout. Vždyť ten Pab.. b..l.b to klidně nalepí na dveře od výtahu a tam si všichni budeme studovat, kdo má jaké číslo konta???. Co mu je potom? Výpis z čerpání z FO mu musí přece stačit – to jsou údaje o hospodaření – společných části domů – a není v rozporu s nálezem výše jmenovaného úřadu.

  Pokud jsou tam citlivá data jako i částky , platby a hlavně čísla kont atd. tak nedávat. Myslím že to je v druhé části stanoviska. Myslím si že důležité je vycházet od zákonů až dolů k předpisům a nálezům ale nestavět je nad zákon. Naše účetní eviduje co kdo dluží a je sjednávána náprava ihned. Problematičtí byli vymáháni u soudu.Navíc je to vždy předneseno na shromáždění. Takže to jestli někdo dluží není třeba nezbytně zjišťovat přece z výpisů. Když uvedu, že si náš spoluvlastník chce údajně „ověřit“ jestli jsem nepromrhal státní dotaci kterou dostaneme připsanou v 2009 v dubnu od státu přes ČMOZRB za stavbu zkolaudovanou v 11/2008 a chce to hledat na účtu u banky který je již zrušen a nechce tento fakt ani vzít na vědomí tak se doopravdy vtírá otázka závažného zneužití dat. přece nemůže být takhle neinteligentní.

  Help

  Vložil Emanuel (bez ověření), 15. Únor 2009 - 9:12

  Děkuji panu Martikovi za jasný názor: „Čísla kont nedávat.“

  Kdo si myslí, že zveřejňování čísel kont je neškodné, nechť zde zveřejní čísla svých kont, a já mu to názorně vysvětlím.

  Vložil kolemjdoucí (bez ověření), 15. Únor 2009 - 16:21

  takový machr už tady jednou byl, napsal jsem mu své číslo účtu a nezjistil z něho nic (111 862 276 / 5500) tak a vysvětluj a machruj

  Kolemjdoucí

  Vložil Krupp, 15. Únor 2009 - 16:36

  Taky myslím, že s číslem konta nikdo nic nepořídí, ledaže by na něj poslal nějaký vklad což by bylo milé. Přesto, to číslo, které jste napsal, číslem konta NENÏ. To lze velmi snadno ověřit.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 15. Únor 2009 - 16:50

  U nás má 90% lidí konto u spořitelny, tedy tipuji cenu příchozí platby 7 Kč. Stačí takovému důchodci poslat 100× 0,01 koruny a je o 7 stovek chudší + o korunu bohatší. Ještě si myslíte že je správné ukazovat čísla účtu kde komu?

  P.L.

  Vložil Krupp, 15. Únor 2009 - 18:38

  To máte sice pravdu, ale Vás to taky bude stát nejméně 300 korun . Levnější příkaz, než za 3 koruny asi neexistuje. Pomstít se takhle někomu, že mi třeba před nosem ujel výtahem, no nevím…

  Vložil Anonymou (bez ověření), 15. Únor 2009 - 18:49

  Asi jste pozadu, ale dnes hodně bank nabízí konta kde jsou všechny operace zadara. Když se bude chtít někdo pomstít rád si takové konto založí už jen kvůli tomu..

  P.L.

  Vložil Emanuel (bez ověření), 15. Únor 2009 - 16:42

  Pomocí čísla účtu, které nesplňuje podmínku modulo 11, Vám pochopitelně nic nevysvětlím.

  Vložil Anon (bez ověření), 15. Únor 2009 - 16:28

  eKonto vedené u Raiffeisenbank. Nemáte odkaz na toho machra? Rád si počtu.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 15. Únor 2009 - 11:34

  OK, čísla kont nedávat, ale výpisy se začerněnými čísly kont byste dát měl. Nejsou to jen vaše peníze, a pokud jsou tam i moje peníze, mám právo vidět, co se s nimi děje.

  Vložil Emanuel (bez ověření), 15. Únor 2009 - 16:05

  Není nějaká banka, která takovéto výpisy vyhotovuje?

  S poskytováním výpisů se začerněnými čísly kont lze jistě souhlasit, stejné informace by měly být zřejmé i z každoroční zprávy o hospodaření.

  Vložil Beroun (bez ověření), 14. Únor 2009 - 11:03

  Pokud chce někdo výpis z účtu, čísla účtů vlastníků lze anonymizovat (začernit), takže žádná nepovolaná osoba se nedozví, kdo má jaké číslo účtu. Tereza

  Vložil Martiko, 16. Únor 2009 - 9:41

  To je 100% pravda. Nás spravuje Realitka na základě mandátní smlouvy a vše je řádně vedeno. Mám svého zástupce- místopředsedu výboru zvoleného shromážděním aby mne v záležitostech finančních – investičních nejen kontroloval a já zase jeho ale i spolupodepisoval. Onen podivný člověk co chce ty výpisy doufá, že najde jak jsem psal již nahoře ve svém příspěvku to, že jsem dle jeho slov cituji okradl společenství o dotaci z Panelu a to v době kdy jsme dotaci ještě nemohli přijmout.. To že tato začne chodit v dubnu 2009 půlročně a po splnění náležitostí daných bankou a zákonem ho nezajímá a je to složitější než vysvětlit teorii relativity šimpanzovi. Jaksi nějak mu uniká časová souslednost, že nemůže někoho obvinit aniž má k tomu důkaz-hledá ho tam kde není ale opn není nikde jinde .. bude v dubnu 2009. Navíc se mu jedná o výpisy za celou dobu trvání SVJ. Takže kdyby chtěl 10 let x 12měsíců x 6–7 stran měsíčně tak na kopiích prodrbe 720–840 Kč za kopie a potom za začerňování – tzv anonymizaci dalších 3–5 Kč za stranu. To je bratru 3000–5000 Kč a do toho se mu asi nechce. Nebo je nějaká taxa tohoto úkonu ? Vyhlašuji diskuzi kolik byste mu nechali počítat za stránku začerňování. Klidně to pište do diskuze dolů. Je směšné, že všechny údaje jsou zavedeny v účetnictví se kterýma jsou členové seznámeni na shromáždění. Vysvětlit si beran nic nechce nechat na shromáždění otravuje , když se probírají důležité věci tak se baví a neposlouchá. Stěžuje si proti rozhodnutím které sám odhlasoval před celým shromážděním. Od takovéhoto popletona můžete čekat jenom nějaký podraz nebo blbost z neznalosti.

  Vložil Anon (bez ověření), 16. Únor 2009 - 9:53

  Řídil bych se podle ceníku bank, obvykle někde ke konci mají položku typu „Za každou čtvrthodinu práce jinde neuvedené“.

  Vložil Anonymous, 28. Říjen 2007 - 23:40

  Možným řešením je zastavit neplatičům dodávku vody do jednotky a neumožnit jim užívat výtah. (S teplem je to problematičtější, možnost uzavření přívodu tepla do jednotky záleží na uspořádání topné soustavy v domě, kromě toho je třeba v zájmu tepelné stability domu jednotku vytápět.)

  Vložil Jaryn (bez ověření), 15. Únor 2009 - 9:02

  Můžete upřesnit, který zákon ukládá vytápět jednotku v zájmu tepelné stability domu? Četl jsem to tu vícekrát a zní to rozumně, jenom nemůžu najít přímou oporu v zákonu. Děkuji.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".