Oznámení vlastníku objektu o změně v počtu přihlášených osob

Vložil Pavel, 11. Srpen 2017 - 9:08 ::

Našemu bytovému družstvu došla v posledních dnech 2 oznámení o změně v počtu přihlášených osob.

Je v nich uveden mj.

a)počet osob

b)nájemce (jméno, datum narození + nově přihlášená osoba identifikovaná jménem a datem narození)

c)číslo bytu.

Domnívám se, že je to tak správně podle § 10/6 a § 10/7 zákona, který vyžaduje uvést změnu osob u „oprávněné osoby“ tj. u nájemníka družstva nikoliv změnu osob u družstva samotného.

Pokud takovou informaci vaše obec neposkytuje, tak si ji vyžádejte.

SVJ žádné takové informace nedostává, což je také v souladu se zákonem i když by tomu mohlo být i jinak.

Hezký den!

_____________­________________________­________________________­______________

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, § 10

(6)Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen

a)vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen „přihlašovací tiskopis“), který obsahuje údaje o 1.jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana, 2.vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

b)prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;

c)doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního zákona.14) Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce.

(7)Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část24)občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby podle odstavce 6 písm. c) ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny; ohlašovna uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 13. Srpen 2017 - 15:03

  pokud rozúčtovávám náklady podle podílu zapsaného na LV a tedy veřejně přístupné informaci? Podotýkám, že svoz odpadů si u nás platí každý občan u města sám.

  Vložil anon1234 (bez ověření), 12. Srpen 2017 - 10:23

  zapomněl jste dodat, že nárok na informaci je dle odst. 8 tohoto zákona (8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.

  SVJ nemá nárok dle zákona na informaci, kdo je přihlášen v domě k trvalému pobytu, a je to tak správně. pro rozúčtování a vyúčtování je důležité, kdo v bytě bydlí/žije (§ 1177 NOZ, § 2 písm. g) zák. č. 67/2013 Sb.), nikoli kdo je přihlášen k trvalému pobytu.

  Vložil Pavel, 13. Srpen 2017 - 10:30

  anon1234,

  uvedl jsem: „SVJ žádné takové informace nedostává, což je také v souladu se zákonem…“

  Vy píšete prakticky to samé, nevím co jste chtěl svým příspěvkem říci.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil K.L.F. (bez ověření), 13. Srpen 2017 - 6:49

  Píšete:

  „pro rozúčtování a vyúčtování je důležité, kdo v bytě bydlí/žije“

  Nesouhlasím:

  Pro rozúčtování a vyúčtování je důležité, kolik osob vlastník jednotky oznámil

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".