NOZ § 1 200/2/g podle MS

Vložil Pavel, 26. Květen 2013 - 6:49 ::

Dotaz na MS:

„Stávající zákon o vlastnictví bytů řeší zálohy na příspěvky na správu v § 15/2. Zálohy na služby nejsou v ZoVB řešeny. NOZ řeší zálohy na služby v § 1 181/1, ale o zálohy na příspěvky na správu NOZ výslovně nezmiňuje.

NOZ přitom v jiných případech hrazení záloh upravuje (§ 918, § 1 181, 1 235, § 2 251, § 2 260, § 2 335, § 2 436). Při výslovné úpravě záloh v jiných případech a současném mlčení o zálohách v případě příspěvků na správu je možné, že NOZ neumožňuje vybírat zálohy na příspěvky na správu na základě rozhodnutí orgánů SVJ.

Situace, že by se zálohy vybíraly na základě smluvního ujednání se všemi členy SVJ je nereálná. Podle § 1 200/2/g musí stanovy obsahovat alespoň pravidla pro příspěvky na správu. O zálohách se zde sice nemluví, ale nejsou ani výslovně zakázány a tak předpokládám, že lze použít § 1/2.

Variantě, že jsou možné i zálohy na správu podle mého názoru nahrává i znění § 1 208/d podle kterého shromáždění rozhoduje o vyúčtování/vy­pořádání příspěvků na správu. Pokud by se mělo něco vyúčtovávat/vy­pořádávat, tak se to musí nejprve zálohově vybírat. Lze závazně a vymahatelně rozhodnout na shromáždění o zálohách na příspěvky na správu?“

Odpověď z MS:

Vážený pane, děkujeme za Váš e-mailový dotaz.

NOZ nepřevzal ustanovení § 15 odst. 2 ZoVB, které upravuje zálohy na správu domu a určuje, že výši a splatnost u SVJ sděluje vlastníkům jednotek výbor nebo pověřený vlastník.

Stanovy musí podle úpravy NOZ obsahovat nejen pravidla pro správu domu a pozemku (§ 1200 odst. 2 f) NOZ), ale také pravidla pro příspěvky na správu domu a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek (§ 1200 odst. 2 g) NOZ). Celkovou výši příspěvků na správu domu, tak jako konkrétní výši záloh placenou jednotlivými vlastníky jednotek pro následující období si ale vlastníci jednotek rozhodnou na shromáždění (§ 1208 d) NOZ). Dle úpravy NOZ je shromáždění způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů (§ 1206 odst. 2 NOZ). Určení výše záloh a její splatnost tak již nebude u SVJ v pravomoci výkonného orgánu.

Na závěr si dovoluji poznamenat, že Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy, státní zastupitelství, vězeňství, probaci a mediaci a do jeho působnosti nespadá podávání závazného výkladu právních předpisů. K tomuto je věcně příslušný nezávislý soud, na jehož rozhodování nemůže mít Ministerstvo spravedlnosti žádný vliv.

Proto považujte výše uvedený právní názor pouze za informativní.

S pozdravem

Mgr. Filip Glotzmann

vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.