Novela Směrnice o energetické účinnosti

Vložil Pavel, 3. Březen 2019 - 14:14 ::

Moudrá EU přichází se Směrnicí EP a R (EU) č. 2018/2002 ze dne 11.12.2018, která novelizuje Směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti:

https://eur-lex.europa.eu/…/CS/TXT/PDF/?…

Zajímavé jsou např. změnové body novely č. 6, 7, 9, 10.

Minimální četnost informací je v Příloze VIIa/2.

Implementace má být do 25.6.2020.

Hezký den!

P.S.

V současné době je projednáván ST 413 ve zrychleném čtení. Ten je také pozoruhodný:

"Jedním požadavkem směrnice o energetické náročnosti je vystavování průkazů energetické náročnosti na viditelném místě v případě budov často navštěvovaných veřejností. Právě tento požadavek byl transponován do českého právního řádu pouze částečně, tzn. pouze pro budovy orgánů veřejné moci. V ostatních případech, kdy je průkaz energetické náročnosti budov zpracováván, není tento požadavek v zákoně o hospodaření energií stanoven. Tento stav je rozporován Evropskou komisí v řízení o porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) č. 2016/2131.

S ohledem na možné uložení pokuty Soudním dvorem EU je potřebné tento stav nekompletní transpozice napravit."

Takže vystavením průkazů energetické náročnosti na viditelném místě se dosáhne snížení energetické náročnosti!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Misme, 29. Duben 2019 - 6:39

  Pavle, ve vazbě na váš příspěvek zde, si dovolím dodatečně okomentovat téma zde vámi založené a uvedené.

  Podle mého názoru reagujete na část textu vytrženou z kontextu. Konstatujete k výše uvedenému odstavci: Takže vystavením průkazů energetické náročnosti na viditelném místě se dosáhne snížení energetické náročnosti!

  Aniž bych chtěla obhajovat druhou stranu a jí konkrétní zvolené kroky, smysl toho vystavení průkazů nalézám v preambuli Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010, z níž je zřejmé, že jsme součástí celku zvaného planeta Země. Čtu tam tam např.:

  (3) Podíl budov na celkové spotřebě energie v Unii činí 40 %. Tento sektor se rozrůstá, což bude mít za následek zvýšení spotřeby energie. Snížení spotřeby energie a využívání energie z obnovitelných zdrojů v sektoru budov proto představují důležitá opatření nutná ke snižování energetické závislosti Unie a emisí skleníkových plynů. Spolu se zvýšeným využíváním energie z obnovitelných zdrojů by opatření přijatá za účelem snížení spotřeby energie v Unii umožnila Unii dodržení závazku splnění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), dlouhodobého závazku zachovat nárůst globální teploty pod 2 °C i závazku snížit do roku 2020 celkové emise skleníkových plynů alespoň o 20 % ve srovnání s hodnotami z roku 1990 a v případě mezinárodní dohody o 30 %. Snížená spotřeba energie a zvýšené využívání energie z obnovitelných zdrojů také hrají důležitou úlohu při podpoře zabezpečování zásobování energií, technologického vývoje a při vytváření příležitostí k zaměstnání a regionálního rozvoje, zejména ve venkovských oblastech.

  (21) Veřejný sektor ve všech členských státech by měl v oblasti energetické náročnosti budov hrát vedoucí úlohu, a proto by vnitrostátní plány měly stanovit náročnější cíle pro budovy, jež jsou využívány orgány veřejné moci.

  (22) …Majitelé a nájemci komerčních budov by měli být pobízeni k výměně informací týkajících se skutečné spotřeby energie, aby bylo zajištěno, že jsou k dispozici všechny údaje pro přijetí informovaných rozhodnutí ohledně nezbytných zlepšení. Certifikát energetické náročnosti by také měl poskytnout informace o skutečném dopadu vytápění a chlazení na energetické potřeby budovy, na její spotřebu primární energie a na emise oxidu uhličitého.

  (23) Orgány veřejné moci by měly jít příkladem a usilovat o provedení doporučení uvedených v certifikátu energetické náročnosti. …

  (24) Budovy užívané orgány veřejné moci a budovy často navštěvované veřejností by měly být příkladem zohlednění environmentálních a energetických hledisek, a proto by tyto budovy měly být předmětem pravidelné energetické certifikace. Ke zvyšování informovanosti veřejnosti o energetické náročnosti by mělo přispět vystavení těchto certifikátů energetické náročnosti na viditelném místě, zejména v budovách určité velikosti, které jsou užívány orgány veřejné moci nebo které jsou často navštěvovány veřejností, jako jsou obchody a nákupní střediska, supermarkety, restaurace, divadla, banky a hotely.

  Můj názor je takový, že EU nejde o byrokracii, ale o výsledky. To, že Češi jsou schopni skoro všechno „zašvejkovat“ a na vše brblat, je ale jiná.

  Vložil Bob2 (bez ověření), 10. Červen 2019 - 9:24

  Dobrý den,

  ve zmíněné směrnici je mimo jiné:

  Požadavek dálkového odečtu 1.Pro účely článků 9a a 9b musí být měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění nainstalované po 25. říjnu 2020 dálkově odečitatelné. Podmínky technické proveditelnosti a nákladové efektivnosti stanovené v čl. 9b odst. 1 nadále platí. 2.Měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, které již byly nainstalovány, ale nejsou dálkově odečitatelné, musí být vybaveny možností dálkového odečítání, nebo nahrazeny dálkově odečitatelnými přístroji do 1. ledna 2027, pokud dotčený členský stát neprokáže, že to není nákladově efektivní.“

  2. Minimální četnost informací o vyúčtování nebo spotřebě Ode dne 25. října 2020 jsou v konečným uživatelům v případech, kdy byly instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, poskytovány informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na skutečné spotřebě nebo na odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění alespoň jednou za čtvrt roku na vyžádání nebo pokud si koneční zákazníci zvolili možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě, a v ostatních případech dvakrát ročně. Od 1. ledna 2022 jsou konečným uživatelům v případech, kdy byly instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, poskytovány informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na skutečné spotřebě nebo na odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění alespoň jednou za měsíc. Mohou být zpřístupněny také prostřednictvím internetu a aktualizovány tak často, jak to měřicí zařízení a používané systémy umožňují. Vytápění a chlazení mohou být z této povinnosti mimo otopné/chladicí období vyjmuty.

  takže budeme dělat vyúčtování 1× měsíčně

  Bob

  Vložil milujeme EU (bez ověření), 29. Duben 2019 - 10:17

  EU nám poskytuje tolik dobra. Např. GDPR, evidenci skutečných majitelů a jiné nezbytnosti. V poslední době se rozhodlo, že jednotlivé nové země EU mohou mít rozdílné složení potravin podle svých specifických chuťových požadavků, než ty staré země EU a to ve stejných obalech, abychom se necítili jako druhořadá země. Zejména před volbami je nutno zdůrazňovat, jaké přínosy máme z EU!!!! Děkujeme sluníčko Misme.

  Vložil Realista (bez ověření), 29. Duben 2019 - 17:56

  O evidenci skutečných majitelů víte prd. Přečtěte si důvodou zprávu, abyste věděl, jak může pomoci protí kriminální činnosti anonymních majitelů firem.

  Vložil Jdoucíkolem (bez ověření), 29. Duben 2019 - 21:36

  Realista blouzní, je to eurohujer. Evidence skutečných majitelů je u SVJ nesmysl, byrokracie EU, a to ani nemusím číst důvodovou zprávu.

  Vložil tazatel1 (bez ověření), 29. Duben 2019 - 18:06

  A co s tím má společného svj?

  Vložil Realista (bez ověření), 29. Duben 2019 - 18:17

  např. o potravinách, co ty mají tedy společného s SVJ?

  Vložil Lachim Nilz, 4. Březen 2019 - 10:16

  Ovšemže se dosáhne snížení energetické náročnosti. Je však nutno vystavit dostatečný počet průkazů

  Vložil eu (bez ověření), 29. Duben 2019 - 12:18

  Kdo si nechá vystavit průkazy dva, ušetří dvakrát tolik.

  Vložil vlastník2 (bez ověření), 3. Březen 2019 - 17:02

  Bytové domy nejsou budovy navštěvované veřejností. Když já půjdu do veřejného domu, nebo do domu pro veřejnost, tak mě PENB zcela jistě zajímat nebude. Dokonce mi bude ukradený. Že se vystavením PENB na viditelném místě dosáhne snížní energetické náročnosti, o tom vůbec nepochybuji, vždyť o tom rozhodli eurostrejci, tak to musí být pravda.

  Vložil Pavel, 3. Březen 2019 - 18:15

  Vlastníku2,

  jako optimista předpokládám, že na bytovém domě, který nemá žádnou pronajatou místnost, kam by chodila veřejnost, nikdo nebude požadovat, aby PENB někdo vyvěsil na viditelném místě.

  Už si nejsem jistý, jak dopadnou polyfunkční domy, které mají v přízemí obchody a v 1. patře kanceláře.

  ST 413 bod 51

  51. V § 7a odst. 1 písmeno d) zní:

  „d) umístit průkaz v budově způsobem podle prováděcího právního předpisu, pro kterou nastala povinnost si ho opatřit podle odstavce 1 písm.a) nebo odstavce 2 a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo větší než 500 m2, nebo podle odstavce 1 písm. b) a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo větší než 250 m2, a zároveň se jedná o budovu určenou k užívání veřejností,“.

  DZ k bodu 51.

  "Jedná se o transpoziční ustanovení evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Směrnice stanovuje povinnost umístění průkazu na nápadném a dobře viditelném místě v případě budov užívaných orgány veřejné moci a budov, které jsou často navštěvované veřejností a jejichž energeticky vztažná plocha je větší než 500 m2. Touto úpravou dochází k nápravě výtky Komise o způsobu transpozice směrnice o energetické náročnosti budov.

  Povinnost se vztahuje výše uvedené budovy, které podle jiných ustanoveních zákona o hospodaření energií mají průkaz zpracovaný.

  Směrnice o energetické náročnosti budov nedefinuje pojem „budova často navštěvovaná veřejností“ a přístup k transpozici příslušných ustanovení jednotlivých členských států se liší.

  Navržené ustanovení se inspirovalo preambulí směrnice, kde je uveden ukázkový výčet budov, které jsou často navštěvované veřejností: „které jsou často navštěvovány veřejností, jako jsou obchody a nákupní střediska, supermarkety, restaurace, divadla, banky a hotely“.

  Existují tlupy státních úředníků, kteří musí vykazovat nějakou „práci“.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil TN. (bez ověření), 4. Březen 2019 - 12:46

  Pavle, v sousedním paneláku předseda už několik let marně bojuje s privátem. Lze takto navštěvovaný dům (resp. v daném případě jen vchod) považovat za dům navštěvovaný veřejností?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".