Nová právní úprava - hlasování

Vložil Anonymous, 5. Srpen 2008 - 11:54 ::

Právě jsem se dozvěděl o chystaných změnách zákona o vlastnictví bytů. Chtěl bych se dotázat, že pokud pro změmu prohlášení vlastníka stačí pouze nadpoloviční většina hlasů, tak se tímto způsobem dá rozhodnou prakticky vše. Co např. v případě, když jiný vlastník bytu bude chtít vyměnit jeho sklep s mým a sežene si většinu na svou stranu??? prosím o radu

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 6. Srpen 2008 - 12:39

  Nevím, zda se vyjadřujete k návrhu ZoVB, který byl jako protiústavní zastaven na LRV v 1/2008 nebo k návrhu, který byl ve zkráceném připomínkovém řízení v 5/2008 nebo k nějaké neoficiální verzi z MMR. Proto se k novému ZoVB nebudu podrobněji vyjadřovat.

  Ale je pravděpodobné, že nový ZoVB se od starého ZoVB nebude moc lišit, zejména v oblasti vlastnictví.

  A protože se i podle současného ZoVB nemusíte bát, že by Vás někdo připravil hlasováním na shromáždění o vlastnické právo, nebude tomu tak i v budoucnu.

  Změna Prohlášení se sice může odhlasovat na shromáždění 75% hlasy, ale to se netýká změny vlastnických práv. Vlastnictví je zaručeno čl. 11 LZPS. ZoVB je pouhý podústavní předpis, který samozřejmě nemůže být nadřazen Ústavě a LZPS.

  Jiná věc je, že text ZoVB může vyvolávat pochybnosti, zda není možné v rámci hlasování např. měnit podíly na SČD. Určitě by mohl být ZoVB napsán jasněji, ale není to ta největší chyba, kterou ZoVB obsahuje. :-))

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil KarelJ (bez ověření), 6. Srpen 2008 - 13:29

  Není žádná souvislost mezi čl. 11 LZPS a položeným dotazem.

  Asi máte na mysli větu z odstavce 3: „[Vlastnictví] Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy.“

  Hlasováním o prohlášení vlastníka v souladu se ZoVB k žádnému zneužití na újmu práv druhých nedojde, naopak, dojde k výkonu práva zaručeného zákonem.

  ZoVB výslovně umožňuje měnit prohlášení vlastníka stanoveným procentem hlasů a výslovně určuje obsah prohlášení vlasníka (zejména počet a vymezení jednotek v domě).

  KarelJ

  Vložil Pavel, 6. Srpen 2008 - 14:12

  Přece nemůžete myslet vážně, že 75% přítomných může měnit např. stanovení podlahové plochy mé jednotky, kterou jsem koupil a mám zapsanou v KN. Od toho tu je čl. 11 LZPS.

  Právě pokud by byl možný výklad, že pouhým hlasováním necelých 38% (0,75×0,50)hlasů na shromáždění může dojít ke změně podlahové plochy jednotky, spoluvlastnických podílů vlastníků na SČD etc., došlo by „ke zneužití na újmu práv druhých“.

  Pokud se jedná o změnu spoluvlastnikých podílů, je možná jen se souhlasem 100% všech.

  Pokud nevěříte, koukněte do literatury, např. T. Dvořák.

  Hezký den! Pavel

  Vložil KarelJ (bez ověření), 6. Srpen 2008 - 14:35

  Vážený pane PavleSVJ,

  § 11 odstavec 4 ZoVB zní:

  „K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4, […] je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.“

  Obsah prohlášení podle § 4 zahrnuje jako povinné náležitosti mj. podlahovou plochu jednotek a stanovení spoluvlastnických podílů na společných částech budovy.

  Souhlas vlastníků jednotek dotčených změnou prohlášení (ani souhlas všech vlastníků, s výjimkou podle § 11 odstavec 6) zákon nevyžaduje.

  KarelJ

  Vložil Pavel, 7. Srpen 2008 - 9:40

  Vážený pane KarleJ, souhlasím s Vámi, že ZoVB je napsán, tak jak je napsán.

  Nicméně jako podústavní předpis nemůže měnit LZPS a mezinárodní smlouvy, podle kterých je vlastnictví nedotknutelné (kromě vyvlastnění na základě zákona, ve veřejném zájmu a za úhradu).

  Protože je formulace ve stávajícím ZoVB špatná a musí se brát kontext i jiných předpisů, navrhuje MMR v novém ZoVB v § 12/3 jednoznačnou formulaci.

  Do doby přijetí nového ZoVB se musí vystačit s literaturou, která to jednoznačně vysvětluje (např. JUDr. T. Dvořák, PhD str. 122, 128, 314).

  Hezký den! Pavel

  Vložil KarelJ (bez ověření), 7. Srpen 2008 - 11:41

  Vážený pane Pavle,

  kromě LZPS bych argumentoval tím, že podle ZoVB by podlahová plocha jednotek (a od ní odvozený spoluvlastnický podíl) uvedená v prohlášení vlastníka měla být v souladu s podlahovou plochou jednotek podle skutečnosti. (Háček je v tom, že návod, jak spočítat podlahovou plochu jednotky, nikde uveden není.)

  KarelJ

  Vložil G.X, 7. Srpen 2008 - 14:59

  Poznámka k podlahové ploše: lze si představit změnu Prohlášení vlastníka, která vede k odejmutí příslušenství jedné jednotky a přisoudí ho jednotce jiné. V tom případě by byl administrativní a skutečný stav podlahových ploch v souladu.

  Je tu ale i ve stávajícím zákoně § 11 (5), ze kterého by bylo možné dovodit požadavek souhlasu 100% vlastníků, byť formulace ustanovení je šíleně děravá. Pokud si dobře pamatuji, v související diskuzi někdo zmínil, že KÚ požadoval souhlas všech vlastníků jako podmínku vkladu PV měnícího spoluvl. podíl jednotky.

  G.X.

  Vložil Markéta (bez ověření), 7. Srpen 2008 - 12:43

  Podlahová plocha a výpočet její velikosti je upraven v § 2 písm. d) zák. č. 107/2006 Sb. „podlahovou plochou bytu součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství 1), a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou“

  Vložil KarelJ (bez ověření), 7. Srpen 2008 - 15:54

  Vážená paní Markéto,

  § 2 zákona 107/2006 Sb. začíná slovy „Pro účely tohoto zákona se rozumí“ Tj. podlahová plocha bytu je v něm definována pouze pro účely tohoto zákona, kromě toho nedefinuje podlahovou plochu místnosti ani samotný pojem místnost, ačkoliv právě od nich podlahovou plochu bytu odvozuje.

  KarelJ

  Vložil .:. (bez ověření), 7. Srpen 2008 - 12:58

  Markéto, tuto definici použít nelze.

  Dovolím si připomenout, že jednotnost právního řádu je v rovině právního jazyka kromě jiného spjata s konstantností významů, přisuzovaných jazykovým výrazům, tj. s vyloučením polysémie a homonymie. Výjimkou je pouze rozlišování samotným zákonodárcem, a to explicitně formou legální definice nebo implicitně, tzn. když je odlišnost významů, přisuzovaných jednomu výrazu, zřejmá z kontextu. Pakliže tedy právní předpis obsahuje legální definici pojmu, omezující její použití pouze pro účely daného předpisu, plyne z toho nutnost odlišení ve vztahu k významu stejného pojmu, obsaženého v jiných předpisech.

  Vložil Markéta (bez ověření), 7. Srpen 2008 - 13:13

  Rozumím Vám, tato definice je speciální pro zákon upravující jednostranné zvyšování nájemného, ale možná by šla použít i obecně.

  Vložil .:. (bez ověření), 7. Srpen 2008 - 13:21

  debata je vcelku k ničemu – viz § 2 písm. j) zák. 72/1994 Sb. „podlahovou plochou nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru podlahová plocha všech místností nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem, popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem; do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru“

  Vložil KarelJ (bez ověření), 7. Srpen 2008 - 16:13

  Vážený pane Tečko,

  nikoliv tato debata, ale § 2 písm. j) zák. 72/1994 Sb. je k ničemu, protože nijak nedefinuje „vnitřní ochoz“ ani „meziprostor“. Nebo je Vám snad obsah těchto pojmů znám?

  KarelJ

  Vložil Líba (bez ověření), 7. Srpen 2008 - 13:28

  Co mysylíte tím meziprostorem? Líba

  Vložil .:. (bez ověření), 7. Srpen 2008 - 13:26

  to byla podlahová plocha nebytového protoru, v písm. i) se pak podlahovou plochou bytu nebo rozestavěného bytu rozumí „podlahová plocha všech místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu nebo rozestavěného by­tu,“

  Vložil Teoretik (bez ověření), 7. Srpen 2008 - 19:01

  Součet sčítanců nedefinované velikosti není definován.

  Teoretik

  Vložil Posrané slipy (bez ověření), 8. Srpen 2008 - 6:10

  Pojem „místnost“ je považován za notorietu.

  Vložil Anonymous, 7. Srpen 2008 - 13:06

  Teda teď jste tomu dal na zadek. Co jste vlastně chtěl tímhle říct?

  Vložil Anonymous999 (bez ověření), 7. Srpen 2008 - 13:14

  Asi chtěl říci, že definice uvedená v zákoně ze dne 14. března 2006 č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který se vztahuje na nájemní bydlení, nelze použít pro oblast vlastnického bydlení.

  Vložil .:. (bez ověření), 7. Srpen 2008 - 13:14

  že definici podlahové plochy a výpočet její velikosti upravený v § 2 písm. d) zák. č. 107/2006 Sb. lze použít pouze v rámci uvedeného zákona. nevím, proč by se mi např. při výpočtu podlahové plochy měla započítávat pouze 1/2 podlahové plochy příslušenství bytu.

  Vložil KarelJ (bez ověření), 7. Srpen 2008 - 16:00

  Vážený pane Tečko,

  četl jste návrh nového ZoVB? Uvádí, že plochy součástí bytu, které nejsou místnostmi, tj. podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou, tj. stejně jako v v § 2 písm. d) zák. č. 107/2006 Sb.

  Proč jednou polovinou? Protože nejde o místnosti. Místnosti se započítávají celou svou plochou.

  Gramaticky se jedná o taxativní výčet, výkladem by bylo lze rozšířit započítání jednou polovinou i na obdobné „nemístnosti“.

  KarelJ

  Vložil .:. (bez ověření), 6. Srpen 2008 - 20:04

  Souhlasím s názorem Pavla – jednalo by se o faktické vyvlastnění a nerespektování ústavního principu nedotknutelnosti vlastnictví.

  Vložil Anonym (bez ověření), 5. Srpen 2008 - 12:31

  Na jiném místě návrhu nového ZoVB se uvádí, že při změně vymezení jednotek (rozdělení, sloučení, přičlenění místnosti k jiné jednotce ad.) musí souhlasit vlastníci dotčených jednotek.

  Vámi uvedené nebezpečí naopak hrozí podle stávajícího ZoVB, kdy je možné měnit potřebnou většinou prohlášení vlastníka, a tím i počet jednotek, rozdělovat jednotky, slučovat jednotky, přičleňovat místnosti k jiné jednotce a pod., a to i proti vůli vlastníka jednotky, jehož souhlas se změnami vymezení jednotky se nevyžaduje.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".