Notařske oveření plne moci (už zase)

Vložil Olga, 18. Prosinec 2008 - 16:10 ::

Dobry den, četla jsem v těchto odpovědích, že plna moc jednoho VBJ jinému na zastupování ho v účasti na shromáždění VBJ a hlasováni při volbě výborů nemusí byt notářské ověřená (že dokonce muže byt i ústní). Ale předseda jednáni rozhodl že táta plna moc není plátna, protože není ověřena notářsky. Také se odmítl tenhle fakt uvést do protokolu. Mělo se jednat o volbu výborů, výbor ale nechce odejit z funkce, přestože nemá většinu hlasu a nebylo jim uskutečněno žádné shromážděni za posledních 6 let. Takže zase naše shromážděni nebylo usnesení schopné. Mohl by, prosím, někdo dat přesnou citátu na Zákon (v našich stanovách to nemáme specifikované). Anebo doporučit nějaký jiný argument pro přesvědčení o tom, že taková plna moc je plátna. Dekuji olgaro­manova@volny.cz

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Václav (bez ověření), 18. Prosinec 2008 - 17:10

  Žádost člena, aby jeho stanovisko bylo uvedeno v zápisu ze schůze, je oprávněná.

  Vložil Petr, 19. Prosinec 2008 - 13:01

  Zákon o vlastnictví § 11 (1) Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění. Shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů.

  plná moc – jednostranný právní úkon (obvykle formou deklaratorní listiny), kterým zmocnitel (zastoupený) dává třetím osobám na vědomí, že zmocněný (zástupce) je oprávněn za něj v určitém rozsahu jednat (pramen § 31 občanského zákoníku)

  Občanský zákoník – zZastoupení na základě plné moci § 31 (1) Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. (4) Je-li třeba, aby právní úkon byl učiněn v písemné formě, musí být plná moc udělena písemně. Písemně musí být plná moc udělena i tehdy, netýká-li se jen určitého právního úkonu.

  § 33b (1) Plná moc zanikne

  1. provedením úkonu, na který byla omezena,
  2. je-li odvolána zmocnitelem,
  3. je-li vypovězena zmocněncem,
  4. zemře-li zmocněnec.
  Vložil Olga, 19. Prosinec 2008 - 15:34

  Pavle, dekuji moc za odborné vysvětlení. Ted jen nevím, jak přeložit tento citát do řeči lidi, které nechtějí to vědět. Mela jsem písemnou plnou moc od vlastníků, i můj právník říká, že nemusí byt notářské ověřena, ale bohužel ten náš tak zvány předseda nechtěl přiznat Zákon (tu plnou moc, která dávala mne a jiným VBJ nadpoloviční většinu hlasu) a tímto vzdát se práva rozhodnuti za dům anebo mzdy? Dokonce byl zvolen do výborů začátkem roků 2003, v stanovách máme, že funkční období členů výboru činí 2 roky, podle Zákonu je to 5 let. Jak už jsem psala, ani nijednou za cele období (skoro 6 let) nebylo svoláno žádné shromážděni, ani nezkoušeli to. Asi jim vyhovovala absence kontroly. Tak zvaný Výbor nechce přiznat skutečnost, že už je jenom obyčejným vlastníkem BJ, jako jsme ostatní a vydává si z fondu oprav (!) odměny bez schválení shromážděni (podle našich Stanov výše odměny členů výboru naleží do výlučné pravomoci shromáždění). S fondů oprav také kromě jiné hradíme náklady na zprávu domů, poplatky bance a režijně náklady. Samozřejmě, že nikdy jsme nedostali a neschvalovali ani výsledky hospodařeni SVBJ, ani roční účetní uzávěrku. Bylo nám řečeno, že to můžeme prohlednout v RK, která dělá nám správu, a schvalování není nutné (v Stanovách to máme výlučně shromážděním). Takže máme toho docela hodně co řešit, ale dialog bohužel není možný. Chovají se tak, jakoby jim náš dům patři, a my jenom bydlíme u nich v podnájmu. Mam dvě možnosti – slušně se dohodnout a žit v přátelství anebo svolat vlastní shromáždění a tím vyvolat hádky. Rada bych to řešila bez zbytečných konfliktů, ale vypadá, že to nejde.

  Vložil Petr, 22. Prosinec 2008 - 10:44

  Zákon § 11 (1) Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění. Shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů.

  Stanovy Čl. VII Shromáždění (1) Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří členové společenství.

  (4) Shromáždění se schází nejméně jednou za rok. Svolává je výbor nebo pověřený vlastník. Není-li zvolen výbor nebo pověřený vlastník, svolává shromáždění ten, kdo plní funkci orgánů společenství. (5) Shromáždění musí být svoláno též, požádá-li o to s uvedením návrhu pořadu jednání nejméně takový počet členů společenství, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. (6) Nesplní-li svolavatel uvedený v odstavci 4 povinnost svolat shromáždění podle odstavce 4 nebo 5, jsou oprávněni shromáždění svolat členové společenství, jejichž počet hlasů činí alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů. (9) Jednání shromáždění řídí předseda (místopředseda) výboru nebo pověřený člen výboru, anebo pověřený vlastník; v případě svolání shromáždění svolavatelem podle odstavce 4 věta druhá, nebo podle odstavce 6, řídí jednání shromáždění člen společenství zmocněný tímto svolavatelem.

  Čl. VIII Výbor (1) Výbor je výkonným orgánem společenství. (2) Výbor je statutárním orgánem společenství. Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. (8) Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

  Čl. XVI Hospodaření společenství a způsob nakládání s jeho majetkem (6) Členové společenství ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

  Čl. XVII Úhrada nákladů spojených se správou domu a pozemku a úhrada za služby (2) Vyúčtování záloh na úhradu za služby provádí výbor jedenkrát za zúčtovací období, kterým je kalendářní rok, nejpozději do 4 kalendářních měsíců po jeho skončení; v souladu se stanoveným způsobem rozúčtování [čl. VII odst. 3 písm. h)]. (3) Zprávu o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku předkládá výbor ke schválení shromáždění spolu se zprávou o hospodaření společenství a s návrhem na schválení účetní závěrky.

  • – – – –

   Bych skládal prostředky SIPO (s výjimkou plyn, elektřina, rozhlas, televize) na účet notáře, nikoli do neprůhledného hospodaření (a poraďte to i jiným nespokojeným), ať si výbor zkusí žalovat, že se nepodílíme. On si to rozmyslí.

   Podal bych žalobu na výbor k soudu, že hospodařil se společenými prostředky i po vypršení mandátu, a během mandátu bez vyúčtování.

   Pokusil bych se svolat shromáždění dle zákona s upozorněním, že všichni odpovídají za hospodaření dle velikosti podílu.

   Zkuste zajít na Sdružení bytových družstev a SVJ (centrála Praha + pobočky) www.bytovadruzstva.cz, i když radí (bezplatně) jen členům. Za úplatu by Vám radu snad poskytli. Poplatek bych si v příp. úspěchu nechal proplatit potom společenstvím, v opačném příp. jste v každém příp. udělala pro svoje finance ve společenství, co jste mohla.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".