Nepodařený návrh novelizace 318/2012 Sb.

Vložil Pavel, 5. Květen 2013 - 20:39 ::

MPO zfušovalo zákon 318/2012 Sb. Ministr Kuba slíbil urychlenou novelu této novely zákona 406/2000 Sb.. Níže uvádím ST 1006, který je formálně poslaneckým návrhem, možná ale, že je zpracován MPO. V každém případě se ST nepovedl.

_____________­________________________­_________

Návrh

ZÁKON ze dne ….. /2013 kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 a zákona č. 318/2012 Sb., se mění takto:

  1. V § 7 odst. 5 písm. b) se slova „pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče,“ zrušují.
  2. V § 7a odst. 5 se slova „v § 7 odst. 5 písm. a), c), d) a e)“ nahrazují slovy „v § 7 odst. 5 písm. a) až e)“.
  3. V §7a odst. 7 zní:

„(7) V případě prodeje budovy nebo ucelené části budovy nebo v případě pronájmu budovy nebo ucelené části budovy může vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník jednotky nahradit průkaz vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou budovu nebo ucelenou část budovy za dobu, kdy je vlastníkem budovy nebo ucelené části budovy, maximálně za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 2 písm. d) nebo odstavce 3 písm. c).“.

Čl. II Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Důvodová zpráva

I. Obecná část

Zhodnocení platné právní úpravy Povinnost zajisti vypracování průkazu energetické náročnosti budov (dále jen „průkazu“) a související záležitosti je uvedena ve směrnici EP a Rady č. 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov, která byla do české legislativy implementována v roce 2012 zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. V zákoně č. 406/2000 Sb. se konkrétně jedná o ustanovení § 7a zákona, kde je uvedeno, že průkaz se zpracovává: • Při výstavbě nové budovy, • Při změně budovy, • pro užívanou budovu orgánem veřejné moci s energeticky vztažnou podlahovou plochou nad 500 m2 (od července roku 2015 u budov s energeticky vztažnou podlahovou plochou nad 250 m2), • pro užívanou bytovou a administrativní budovu podle termínu daného v zákoně podle velikosti energeticky vztažné plochy, • při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, kde v případě jednotky (bytové nebo nebytové) bylo možno, do doby než byla naplněna povinnost zpracovat průkaz na celou budovu, místo průkazu předložit vyúčtování elektřiny, plynu a tepelné energie.

V případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy pak zákon ukládá povinnost předložení průkazu možnému kupujícímu (nebo pronajímateli) před uzavřením smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části a předání průkazu kupujícímu (nebo nájemníkovi) nejpozději při podpisu smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části.

Další povinnost, která souvisela s prodejem nebo pronájmem budovy nebo ucelené části budovy se týká uvedení ukazatelů energetické části budovy z průkazu v reklamních a informačních materiálech budovy nebo ucelené části budovy.

Zákon také uvádí, kdy není potřeba průkaz vypracovávat. Jedná se o budovy s plochou do 50 m2, stavby pro rodinnou rekreaci, budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohuslužeb, průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok, což až na jednu výjimku (která se týká budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně) se takřka identické případu, kdy není povinnost dodržet požadavky na energetickou náročnost budov. Průkaz vypracovává energetický specialista, což je osoba, která má k vypracování příslušnou kvalifikaci a složila odbornou zkoušku před komisí na MPO a disponuje tedy příslušným osvědčením (tyto záležitosti jsou uvedeny v zákoně v § 10 až § 10c). Hlavní cíl průkazu je zajistit kupujícím a nájemcům relevantní informace o energetické náročnosti kupovaného či pronajímaného objektu, umožnit jim posoudit náklady na energii spojené s užíváním takové nemovitosti a nepřímo stimulovat k úsporám energie. Vzor průkazu, který se člení na protokol a grafickou část je uveden v příslušné vyhlášce č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Principy nové právní úpravy Po zvážení všech dopadů a přínosů zpracovávat průkazy za první čtvrtletí roku 2013 se navrhuje rozšířit stávající „přechodné“ ustanovení v zákoně, kdy je možné nahradit v případě jednotky (bytové nebo nebytové) průkaz předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie. Uvedený návrh zavádí v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy možnost vlastníkova budovy nebo ucelené části budovy nebo společenství vlastníků jednotek, aby průkaz nahradily vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie. Dále uvedený návrh zavádí další výjimku, kdy není nutné zpracovávat průkaz. Jedná se o budovy, které jsou kulturní památkou, nebo jsou umístěny v památkové rezervaci nebo památkové zóně. Tímto bude dáno do souladu ustanovení § 7 odst. 5, které uvádí výjimky z povinnosti dodržet požadavky na energetickou náročnost budov a ustanovením § 7a odst. 5, které uvádí, kdy není nutné vypracovat průkaz. V případě budov, které jsou kulturní památkou, nebo jsou umístěny v památkové rezervaci nebo památkové zóně pak nebude nutné dokládat závazné stanovisku orgánu státní památkové péče k možnosti dosahování požadavků na energetickou náročnost budov. Důvodem navrhované úpravy v zákoně je odstranění skokového nároku na počet energetických specialistů a počet vydaných průkazů, možných problémů s nedostatkem energetických specialistů, které průkazy zpracovávají, odstranění možných bariér (finanční a časové) při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy a odstranění finanční nákladu související s vypracováním průkazu zejména na sociálně slabší občany, jimž přináší dodatečné náklady bez jasných úspor.

Náklady na vypracování průkazu se pohybují řádově od jednotek tis. Kč do desítek tis. Kč. Například v případě, že půjde o průkaz na rodinný dům, se náklady na pořízení tohoto průkazu pohybují průměrně od 5 do 10 tis. Kč. Dle informací, kterou jsou k dispozici, se v ČR za rok prodává kolem 19 000 celých budov a přibližně 44 000 bytů a pronajímá se přibližně 3 000 celých budov a přibližně 35 000 bytů.

Nároky na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí

Návrh zákona snižuje dopady na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí, kdy nebude třeba (v případě, že bude této možnosti využito) vynakládat finanční prostředky na zpracovávání průkazů při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

Soulad s ústavním pořádkem ČR a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem i s mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.

Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s návrhem zákona v prvém čtení

Vzhledem k tomu, že předložený návrh zákona řeší odstranění možných bariér (finanční a časové) při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy (např. bytu) – tedy situace, která má reálný finanční dopad na desetitisíce občanů ČR – navrhuje se, aby s návrhem zákona na základě § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlas již v prvém čtení.

I. Zvláštní část

K Čl. I

K bodu 1– toto ustanovení odstraňuje u budov, které jsou kulturní památkou, nebo jsou umístěny v památkové rezervaci nebo památkové zóně povinnost dokládat při dosahování požadavků na energetickou náročnost budov závazné stanovisko orgánu státní památkové péče.

K bodu 2 – toto ustanovení rozšiřuje výjimku z povinnosti zajistit zpracování průkazu i na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo památkové zóně.

K bodu 3 – toto ustanovení zavádí možnost nahradit v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy průkaz vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie vody.

K Čl. II – navrhuje se účinnost v co možná nejkratším termínu vzhledem k potřebě zamezit vynakládání finančních prostředků na povinné zpracovávání průkazů, kdy může jít řádově o desetitisíce případů a zavedení možnosti vlastníka budovy, vlastníka ucelené části budovy nebo společenství vlastníků jednotek při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy průkaz nahradit vyúčtováním dodávek energií což povede k rychlému odstranění možných bariér (finanční a časové) při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

V Praze dne 24.4.2013 František Dědič v.r. Jan Bauer v.r.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.