Navýšené měsíční splátky na úvěr - renovace panelového domu

Vložil Matylda Horničková (bez ověření), 21. Únor 2011 - 7:51 ::

Přeji pěkný den,
po 7 letech splácení úvěru nám výbor SVJ navýšil od 1.1.2011 měsíční splátky o 23 %, na základě mailu, který odesílal náš bývalý účetní /funkce do 31.12.2010/sou­časnému členovi výboru /funkci složil 15.11.2010/. Dopisem jsem připomínkovala svůj nesouhlas a upozornění- platby se zvýší na základě rozhodnutí všech vlastníků a toto rozhodnutí musí být v usnesení.
Byla svolána schůze a navýšení je v usnesení spolu s dalším navýšením a platbou v hotovosti 4 656,– Kč /doplatek úvěru za uplynulé dva roky/

Zdůvodnění: starý výbor odesílal špatné částky na úvěr a nyní se to musí doplatit. Když jsem spočítala všechny byty, které budou doplácet hotovost, je to skoro milion.
Prosím o radu, zda lze toto usnesení napadnout. Děkuji za brzskou odpověd. Matylda Horničková

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil svjvmt, 21. Únor 2011 - 9:47

  P. Horničková, domníváte se, že banka by strpěla nesplácení úvěru ve stanovené výši? To by tam měli teda brajgl.

  Vložil lake, 21. Únor 2011 - 9:30

  Paní Horničková,
  jakmile zde uvedete plný text předmětného usnesení, odpovím Vám.

  lake

  Vložil Mat (bez ověření), 21. Únor 2011 - 9:23

  „starý výbor odesílal špatné částky na úvěr a nyní se to musí doplatit“. Doplňte prosim informace: Kdo vám poskytnul úvěr? Obvyklé je, že výši splátek určuje ten, kdo úvěr poskytuje a peníze se z účtu odvádí automaticky. Jádrem vašeho problému a navýšení částky bude pravděpodobně něco jiného, ne to, co jste uvedla. Podívejte se do smlouvy.

  Vložil Matylda Horničková (bez ověření), 21. Únor 2011 - 12:30

  Do smlouvy se podívat nemohu, protože ji nový výbor nemá.

  Přesné usnesení: Vlastníci, kteří mají úvěr na revitalizaci domu bude zvýšena částka u 1 pok. bytu o 5,– od 1.3.2011. / Od 1.1.2011 byla navýšena částka o 194,– Kč/ Vlastníci, kteří mají úvěr na revitalizaci domu uhradí dlužnou částku za roky 2009 a 2010 a to jednorázově – 1 pok. byt 4 656,– Kč do konce června.

  Vložil lake, 21. Únor 2011 - 23:48

  Paní Horničková,

  Doporučuji neplatit nic z toho, co bylo odhlasováno.

  Cituji z usnesení: "Vlastníci, kteří mají úvěr na revitalizaci domu ...". Cožpak Vy máte nějaký úvěr? Navýšení o 5 Kč ani o 194 Kč se netýká Vás, jestliže Vy sama jste (svým jménem) neuzavřela úvěr na revitalizaci domu. Úvěr si vzalo SVJ a to také splácí. Na splátkách se podílejí VŠICHNI (nejen jednopokojové byty).
  Ohledně částky 4656 Kč: totéž. Pokud jste si nevzala nějaký úvěr, Vás se toto usnesení netýká. Sdělte tedy SVJ doporučeným dopisem, že Vy sama žádný úvěr nesplácíte a že se Vás ani jedno z odsouhlasených zvýšení nijak netýká.

  Dále mne překvapuje, že výbor nemá k dispozici smlouvu o úvěru. Jak tedy ví, kolik se má platit bance? Jak došel k tomu, že právě jednopokojové byty mají platit více? Na základě jakého výpočtu? Budoucí navýšení záloh podle § 15 odst. 2 může být platně stanoveno jen v takové výši, "aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech.".

  Jestliže výbor nemá smlouvu, nemůže hodnověrně doložit minulé ani budoucí náklady na splácení úvěru, tedy ani neprokáže jaké jsou celkové předpokládané náklady SVJ na správu domu a pozemku pro následující léta. V tom případě není o čem hlasovat, protože výbor není schopen prokázat, že jde o oprávněně požadované částky podle § 15 odst. 2 ZoVB. Nejste povinna platit jakékoliv částky bez konkrétního určení.

  lake

  Vložil Matylda Horničková (bez ověření), 28. Únor 2011 - 20:06

  Pane „LAKE“,

  děkuji za odpověd a současně prosím o radu.

  Výbor nepřistoupil na podmínky a soustavně upomíná.Jsem neplatič a po třech měsících nechají vystavit soudní platební příkaz. Nechápu. Platby na měsíční zálohy zasílám, kromě navýšené platby na úvěr-revitalizace panelového domu /lodžie, okna,zateplení,střecha/.

  Výbor tvrdí, že je to v usnesení a proto jsem povinna platit. Ze 140 bytů nesouhlasím pouze já. Děkuji.
  Matylda Horničková

  Vložil lake, 1. Březen 2011 - 7:43

  Paní Horničková,

  pokud jste citovala z usnesení přesně (a pokud neexistuje nějaké jiné usnesení k této věci), všechny nově stanovené platby hradí "vlastníci, kteří mají úvěr na revitalizaci domu".

  Vycházím tedy z Vašeho tvrzení, že žádný úvěr na revitalizaci nemáte, nečerpáte a neuhrazujete. Jestliže jste si jista, že jste nepodepsala žádnou dvoustrannou či vícestrannou smlouvu o úvěru, postupujete správně. Pokud existuje úvěr, jde snad o úvěr SVJ - právnické osoby. V tom případě jej SVJ také splácí.

  Samozřejmě mohou v domě být vlastníci jednotek, kteří si vzali nějaké úvěry na revitalizaci jejich bytu nebo domu a nyní je splácejí (možná prostřednictvím SVJ). Na tyto vlastníky nepochybně plně dopadá přijaté usnesení. Vy nemůžete tušit, o které z mnoha vlastníků jednotek se jedná. Jejich finanční problémy a jejich splácení Vás nemusejí nijak zajímat. Usnesení shromáždění je jasné, určité a srozumitelné: týká se pouze těchto vlastníků jednotek splácejících nějaký (blíže neurčený) úvěr na revitalizaci a stanoví jim nějaké platební povinnosti. Vám nikoliv.

  Povinnost platit zálohy na správu v předepsané výši vzniká sdělením nové výše rozpisu plateb vlastníkovi jednotky podle § 15 odst. 2 ZoVB. Toto sdělení má většinou písemnou podobu (rozpis plateb). Stejně jako při převzetí ročního vyúčtování za služby, i zde platí, že je právem vlastníka jednotky reklamovat tento rozpis (např. proto, že není podložen usnesením shromáždění, nebo proto, že stanoví výši záloh odlišně od § 15 odst. 1 ZoVB bez dohody všech, nebo proto, že obsahuje chyby, nebo je nepřezkoumatelný, atd).

  Vy jste obdržela rozpis, který je v extrémním rozporu s přijatým usnesením. Shromáždění Vám žádné zvýšení platební povinnosti nestanovilo, nelze je tedy v rozpisu uplatňovat. Nový rozpis plateb tedy je neplatný pro nesprávné částky v něm obsažené; tyto platební povinnosti pro Vás nebyly schváleny shromážděním, jak vyžaduje § 15 odst. 2 ZoVB. Reklamujete tedy po právu.
  ---------------------------------------------------------

  Podle Občanského zákoníku platí:
  § 37 (1) Právní úkon musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je neplatný.
  § 37 (2) Právní úkon, jehož předmětem je plnění nemožné, je neplatný.
  §37 (3) Právní úkon není neplatný pro chyby v psaní a počtech, je-li jeho význam nepochybný.

  Podle ustálené judikatury usnesení shromáždění není právním úkonem, avšak na jeho svobodnost, vážnost, určitost a srozumitelnost jsou kladeny shodné požadavky.

  Předpokládejme, že usnesení shromáždění bylo učiněno svobodně a vážně, určitě a srozumitelně. Jeho význam je pro Vás nepochybný. Usnesení je tedy platné, avšak Vás se netýká, neboť jste sice vlastníkem jednotky, ale nesplácíte žádný úvěr na revitalizaci.

  Pokud snad výbor bude tvrdit, že přijaté usnesení je pouze nesrozumitelné a že ve skutečnosti zavazuje i Vás - pak je ovšem od počátku neplatné pro nesrozumitelnost podle § 37 odst. 1 ObčZ.
  ---------------------------------------------------------

  Výbor je povinen veškerá svá tvrzení Vám prokazovat. Měli by Vám tedy na písemnou žádost předložit veškeré listiny, z nichž dovozují, že přijaté usnesení se týká i Vás. Např. kopii úvěrové smlouvy, z níž by plynulo, že jste jednou ze stran této smlouvy a že Vám z toho plyne nějaká platební povinnost vůči SVJ nebo vůči bance. Vy ale píšete, že výbor je naopak extrémně nevstřícný a nehodlá Vám ukázat ani údajnou smlouvu o úvěru, ani účetní podklady, z nichž by Vám platební povinnost vyplývala. Výbor tedy zatím neunesl důkazní břemeno a svá tvrzení nedoložil.

  Obdržený rozpis plateb je tedy nejen neplatný z důvodu rozporu s usnesením shromáždění, nýbrž je i nepřezkoumatelný. Tedy jsou zde dány celkem DVA dúvody, proč právní účinky rozpisu vůči Vám nemohly dosud nastat.

  Účinnost a splatnost rozpisu nastane teprve až obdržíte rozpis nový, bezchybný (který bude v souladu s přijatým usnesením). Do doby, než se tak stane, platíte nadále podle původního rozpisu. Tím jsou Vaše platební povinnosti vůči SVJ řádně plněny a nelze Vám nic vytknout. Použití platebního rozkazu je neopodstatněné, neboť nemáte žádné závazky vůči SVJ po lhůtě splatnosti.

  lake

  Vložil Matylda Horničková (bez ověření), 30. Březen 2011 - 10:02

  Zdůvodnění: Část z textu zprávy na shromáždění vlastníků: " K této tíživé finanční situaci došlo tím, že platby od vlastníků byly nedostačující a tím vznikly dřívější pohledávky splátek úvěru u banky. Měsíční splátky činily 150000,– Kč, od vlastníků se vybíralo pouze 109500,–Kč (méně o 27%). Měsíční rozdíl 40500,–Kč byl hrazen z dotací na úrok z úvěru od ČMZRB (Českomoravská záruční a rozvojová banka), která dotace vyplácela 5 let. Dotace skončily v červnu 2008 splátky měly být navýšeny na 194,– Kč (více o 30%). Následně jsme zjistili, že měsíční splátka se musí zvýšit o 960,– Kč. Měsíční předpis od 1.1.2011 zvýšení o 194,– Kč (30%) a od 1.3.2011 o 5,–Kč (celkem navýšení o 31 %). Od 1.7.2008 na splátku úvěru přispívali i vlastníci, kteří svůj podíl na revitalizaci uhradili jednorázově v plné výši.

  Vložil Matylda Horničková (bez ověření), 30. Březen 2011 - 10:32

  Dobré poledne,

  ještě dodávám informace k hotovostní platbě – Zvláštní tvorba – úvěr revitalizace.

  Měsíční předpis plateb: do 31.12.2010 – 640,– od 1.1.2011 – 834,–
  navýšení o 194,– Kč od 1.3.2011 – 839,–
  navýšení o 5,–Kč

  Starý výbor měl měsíční platby navýšit od června 2008. Tím vznikla za dva a půl roku každému vlastníkovi pohledávka, která na jednopokojový byt činí 5820,–Kč (194×30 měsíců). Na Shromáždění bylo vše vysvětleno a byly rozdány dopisy o úhradě dlužné částky, pouze za dva roky 2009–2010, což pro jednopokový byt dělá 4656,– Kč (194×24 měsíců) Je povinnost každého vlastníka tuto částku zaplatit.

  Uznávám, že se někde stala chyba, ale odmítám platit za chybu druhých. Máte někdo zkušenost, jak se bránit ? Děkuji za každičký podnět a přeji pěkný den.

  Vložil Technik (bez ověření), 30. Březen 2011 - 10:06

  „Následně jsme zjistili, že měsíční splátka se musí zvýšit o 960,– Kč.“

  Tato věta je odkud?

  Jediné, co Vás zajímá, je rozhodnutí o výše příspěvků na správu domu. Tato výše musí být podle zákona odůvodněná.

  Už se zde řešilo.

  Vložil Matylda Horničková (bez ověření), 30. Březen 2011 - 10:51

  Dobrý den pane/í „TECHNIK“

  Následné navýšení o 960,– Kč bylo „vysvětleno“ na schůzi shromáždění vlastníků a je v usnesení. Úvěrovou smlouvu, z které by se dalo vyčíst, jak byly splátky nastaveny, mi výbor SVJ zatím neukázal. Myslím si, že ji ani nemají, protože úvěr si bral předešlý výbor SVJ. Děkuji za příspěvek.

  Vložil Matylda Horničková (bez ověření), 30. Březen 2011 - 9:40

  SVJ jsem odeslala doporučený dopis – reklamace na na měsíční předpis plateb – nepodložené a navýšené měsíční splátky na revitalizaci. Odpověd: Stanovený předpis je správný. Poradí mi někdo, jaké kroky mají následovat ? Děkuji.

  Vložil Matylda Horničková (bez ověření), 1. Březen 2011 - 7:55

  Přeji pěkný den pane „LAKE“,

  usnesení je přesně citované, děkuji za vysvětlení a za užitečné rady.

  Od 1.března máme navýšený – Měsíční rozpis plateb – o položku
  TVORBA ÚVĚRU VÝTAHY rozhodla jsem se, že položku:

  zvláštní tvorba – úvěr na revitalizaci –

  upravím a následně odešlu doporučeným dopisem předsedovi výboru výboru SVJ a předám firmě, která nám dělá účetnictví od 1.1.2011. Samoz­řejmě je to kopie, protože originál mi SVJ odmítlo předat.

  Je možné, aby stavební spořitelna společně s úvěrovou smlouvou založila i smlouvu o stavebním spoření ? Když se všechny splátky zaplatí – konečná částka bude o 193 % vyšší ? Děkuji.

  Vložil Petr, 1. Březen 2011 - 13:09

  Tazatelko, odpověď hledejte také ve vašich stanovách (o čem rozhoduje shromáždění a v jakém poměru) a v zápisech shromáždění, zvláště jejich usnesení. Máte stanovy a zápisy ?

  Vložil Mat (bez ověření), 21. Únor 2011 - 12:41

  A kdo tedy má tu vaši smlouvu? Byla navýšena částka – částka nebyla navýšena asi jen tak pro nic za nic.Z jakého usnesení citujete, kdo se usnášel? Pokud shromáždění, tak byl s největší pravděpodobnosti sděleno, proč vznikla dlužná částka. Měla byste si nejdříve zjistit všechny informace a až pak se zeptat.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".