Kotelna

Vložil Anonymous, 8. Leden 2010 - 12:01 ::

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, čím se řídí domovní kotelna s 2ma kotli (16kW a 44kW), dle mého názoru nespadá pod NTL kotelny, jde mi o obsluhu (školená nebo jen poučená), jakou vést evidenci atd. Našla jsem jen, že by se mohla řídit normou ČSN EN 1775, ale k té se jen tak nedostanu. Děkuji. Lenka R.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 9. Leden 2010 - 12:07

  Vážená paní Lenka R.,

  dle české technické normy ČSN 07 0703 jsou plynové kotelny rozděleny do tří kategorií a to podle jmenovitých tepelných výkonů kotlů:

  • Kotelny III. kategorie – kotelny se jmenovitým tepelným výkonem jednoho kotle od 50 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW včetně a kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu od 50 kW.
  • Kotelny II. kategorie – kotelny se součtem jmenovitých výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW včetně,
  • Kotelny I. kategorie – kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW.

  Z vámi uvedených údajů tepelných výkonů se tedy nejedná o „plynovou kotelnu“. Provoz nutno zajistit v souladu s kolaudačním rozhodnutím a návody výrobců jednotlivých technických zařízení v místnosti tepelného zdroje umístěných/in­stalovaných.

  Postupuji vám návrh předpisu, dle kterého by měl být váš tepelný zdroj řízen:

  PROVOZNÍ POKYNY PRO OBSLUHU PLYNOVÉHO KOTLE DO 50 KW S EXPANZOMATEM

  Obsah

  1. Úvod
  2. Důležité adresy a telefonní čísla
  3. Stručná charakteristika plynu
  4. Seznam osob oprávněných ke vstupu do kotelny

  5 Kvalifikace pracovníků

  5.1 Kvalifikace obsluhy plynových kotlů

  5.2 Kvalifikace obsluhy expanzomatu

  6 Povinnosti provozovatele

  7 Povinnosti obsluhy zařízení

  8 Popis zařízení

  8.1 Popis kotlů s příslušenstvím

  8.2 Popis expanzomatu

  9 Provozní pokyny

  9.1 Provoz kotlů

  9.2 Provoz expanzomatu

  10 Vedení provozního deníku

  10.1 Vedení provozního deníku plynového kotle

  10.2 Vedení provozního deníku expanzomatu

  11 Údržba a opravy zařízení

  11.1 Údržba zařízení

  11.2 Opravy zařízení

  12 Prohlídky, kontroly a revize zařízení

  12.1 Prohlídky, kontroly a revize plynového zařízení

  12.2 Prohlídky, kontroly a revize expanzomatu

  13 Osobní ochranné pracovní prostředky

  14 Zásady první pomoci

  14.1 První pomoc při otravě oxidem uhelnatým nebo při následcích pobytu v nedýchatelném prostředí

  14.2 První pomoc při popáleninách

  14.3 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

  1. ÚVOD

  Účelem tohoto provozního pokynu je poskytnout návod pro vypracování provozního pokynu pro obsluhu plynového kotle do 50 kW pro konkretní provozované zařízení a upravit tak pracovní postupy při používání zařízení a pravidla pro pohyb zaměstnanců na pracovišti tak, aby se v co největší míře omezila možnost vzniku jejich pracovních úrazů na pracovišti.

  Při zpracování tohoto provozního pokynu bylo dbáno na to, aby jeho obsah byl v souladu s ustanoveními následujících předpisů zásadního významu :

  · Zákona č. 262 / 2006 Sb. – Zákoník práce, · Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení. · Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. · Vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. · Vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. · Vyhlášky č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. · Vyhlášky č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení. · ĆSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody. · ČSN 38 6405 – Plynová zařízení. Zásady provozu. · ĆSN 69 0010 – Tlakové nádoby stabilní. Část 5.2. · ČSN 69 0012 – Tlakové nádoby stabilní. Pracovní požadavky.

  Zaměstnanci jsou povinni uvedené předpisy v potřebném rozsahu respektovat, přičemž se nezbavují povinnosti dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných bezpečnostních předpisů, pokud s nimi byli seznámeni a tyto jim to ukládají.

  2. DŮLEŽITÉ ADRESY A TELEFONNÍ ČÍSLA

  Tísňové volání 112 Hasiči 150 Zdravotnická záchranná služba 155 Policie ČR 158 Městská policie 156

  Ohlašovna poruch plynu …………. Ohlašovna poruch vody …………. Ohlašovna poruch elektrického proudu ………….

  Údaje je možné doplnit a další důležité adresy a telefonní čísla.

  3. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PLYNU

  Ve smyslu energetického zákona se za plyny považují : zemní plyn, svítiplyn, koksárenský plyn, degazační a generátorový plyn bioplyn, propan, butan a jejich směsi. V současné době je nejvíce využíván zemní plyn. Zemní plyn je bezbarvý, bez zápachu, lehčí než vzduch, je nejedovatý ale nedýchatelný a výbušný, obsahuje až 95 % metanu. Hlavní charakteristiky zemního plynu jsou :

  Spalné teplo 40,6 MJ x m3
  Výhřevnost 36,6 MJ x m3
  Zápalná teplota 650 °C
  Rychlost hoření 40 cm/ sec
  Dolní mez výbušnosti 4,9 %
  Horní mez výbušnosti 14,8 %
  Hustota 0,77 kg/m3

  4. SEZNAM OSOB OPRÁVNĚNÝCH KE VSTUPU DO KOTELNY

  Ke vstupu do kotelny jsou oprávněni : · topiči kotlů, · vedoucí kotelny, · pracovníci oprávnění provádět údržbu a opravy zařízení kotelny, · pracovníci oprávnění provádět prohlídky, kontroly a revize zařízení kotelny, · další pracovnici dle výběru podle konkrétní situace v organizaci

  Matějka

  Vložil Lenka R. (bez ověření), 10. Leden 2010 - 9:39

  Važený pane Matějko, děkuji moc za rady.

  Vložil . (bez ověření), 9. Leden 2010 - 10:23

  To, zda je kotelna nízkotlaká, závisí na druhu média a jeho tlaku, nikoliv na výkonu kotlů.

  Vložil . (bez ověření), 9. Leden 2010 - 11:29

  ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle – Základní ustanovení

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".