Informace o nájemnících podle NOZ

Vložil NatalieHer (bez ověření), 5. Srpen 2015 - 20:00 ::

Vážení, prosím o radu ohledně hlášení počtu osob a informací o nich žijících v bytě, který je v osobním vlastnictví. Svůj byt pronajímám, a to od 1.8.2015, správkyně domu po mě žádá uvedení počtu osob žijících v bytě. Osoby jsou dvě, nájemník, s nímž je uzavřena smlouva, a jeho spolubydlící. Žádám o radu ohledně toho, na jaké informace má správkyně ze zákona nárok. Žádá celé jméno, data narození, což by bylo v pořádku, zdráhám se však s uvedením adres trvalých bydlišť, a to zejména proto, že si to nájemník nepřeje. Předem velice děkuji za radu a případné odkázání na konkrétní článek zákonu. Děkuji Herciková

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Nájemce bytu (bez ověření), 11. Srpen 2015 - 18:07

  „žádá uvedení počtu osob žijících v bytě“

  Požádejte o definici osoby žijící v bytě a máte klid.

  Vložil lake, 6. Srpen 2015 - 4:52

  Paní Natalie, co Vám zde napsal pan Zdenek je neúplná rada. Máte povinnost – dokonce pod hrozbou peněžní pokuty – ale podle úplně jiného zákona a s jiným obsahem. Takže Vám raději odpovím já.
  --------------------------------------------------------------------------------------

  Napsala jste: „Žádám o radu ohledně toho, na jaké informace má správkyně ze zákona nárok.“

  Nejspíše nemá nárok na žádné informace. Jste jako vlastnice bytu ve dvou právních vztazích: (1) Váš právní vztah s osobou, která je ze zákona odpovědná za správu domu; to může být například SVJ, družstvo, realitní kancelář, většinový vlastník jednotek v domě. (2) Váš právní vztah s poskytovatelem služeb spojených s užíváním bytů.

  Správkyně není nejspíše ani jedno z toho. Na žádné informace tedy ze zákona nárok nemá.
  --------------------------------------------------------------------------------------

  Napsala jste: „… správkyně domu po mě žádá uvedení počtu osob žijících v bytě.“

  Budu předpokládat, že informaci o počtu osob nechce správkyně, ale chce ji poskytovatel služeb, spojených s užíváním bytů. Ten na ni má zákonný nárok.

  Podle zákona č. 67/2013 Sb. jste povinna poskytovateli služeb oznámit počty osob žijících v bytě. Tato povinnost je Vám uložena zákonem, aniž by Vás musel kdokoliv upomínat. Při nesplnění Vám hrozí finanční sankce. Tuto povinnost ovšem máte pouze v případě, že počet osob žijících v bytě je používán k rozúčtování některé služby spojené s užíváním bytů. Příslušné ustanovení zákona zní:

  67/2013 Sb. § 12
  Příjemce služeb oznámí poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
  67/2013 Sb. § 2 Vymezení pojmů
  (g) osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb [jsou]
  1. nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo
  2. vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

  --------------------------------------------------------------------------------------

  Napsala jste: „Žádá celé jméno, data narození, což by bylo v pořádku, zdráhám se však s uvedením adres trvalých bydlišť.“

  Nikoliv, není to v pořádku. Ostatně pojem „trvalé bydliště“ není v žádném právním předpisu definován. Z toho, co jsem zde uvedl, plyne, že podle zákona č. 67/2013 Sb. jste povinna uvést pouze jediné číslo: počet osob. Nejste povinna oznamovat ani jména, ani adresy oněch osob. A už vůbec nejste povinna nikomu sdělit adresu trvalého pobytu Vašeho nájemce či jiných osob.
  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Ještě je třeba uvést na pravou míru informaci od pana Zdenka. Ten zde citoval jiné ustanovení jiného zákona. Podle § 1177 odst. 2 NOZ je všem vlastníkům jednotek v domě uložena neurčitá a nesrozumitelná povinnost oznámit počet osob „… které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce.“ Zákon ovšem nedefinuje ani co je „domácnost“, ani nestanoví co znamená „mít v bytě domácnost“. Takže takto uložená povinnost je nesplnitelná pro její nesrozumitelnost a neurčitost. Ostatně za nesplnění § 1177 nehrozí žádná zákonná sankce.

  Může být, že v bytě nemá domácnost žádná z osob, užívajících byt, ale s jistotou to říci nelze, dokud nebude v některém právním předpisu uvedena definice „domácnosti v bytě“. Proto doporučuji žádný počet neoznamovat, protože byste vědomě poskytla nesprávný údaj: neboť dnes nelze určit, koho do toho počtu máte započítat a koho nikoliv.

  Existuje ještě jiná povinnost, uložená Vám v NOZ § 1177 odst. 2 poslední věta. Zde se jedná o oznámení (jediného) jména a adresy. Příslušné ustanovení zákona zní:

  89/2012 Sb. § 1177
  (…) přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.
  1. Opět platí, že toto nejste povinna oznamovat jakési správkyni. Oznamujete to osobě, odpovědné za správu domu (což může být SVJ, družstvo, atd.).
  2. Nejste povinna oznámit ani jména, ani adresy jiných osob. Takovou povinnost Vám zákon neukládá. Oznamujete pouze jméno a adresu té osoby, se kterou jste sjednala nájemní smlouvu (nájemce).
  3. Nejste povinna oznámit adresu trvalého pobytu nájemce. Takovou povinnost Vám zákon neukládá. Adresou zmíněnou v § 1177 může být doručovací adresa nájemce, například adresa Vašeho bytu.

  Zmatek je opět způsoben zákonodárcem, když podle zákona č. 133/2000 existuje údaj „místo trvalého pobytu“ a „adresa místa trvalého pobytu“, kdežto v NOZ se používá označení „domácnost“, „bydliště“, a „adresa“ (bez bližšího určení). Zjevně každý z pěti pojmů označuje něco jiného, ale kromě prvních dvou nejsou jednoznačně definovány. Viz také § 3019 NOZ o identifikaci o­sob.

  lake

  Vložil NatalieHer (bez ověření), 6. Srpen 2015 - 10:45

  Moc Vám děkuji za rozsáhlou osvětlující odpověď.

  Vložil Zdenek 22, 5. Srpen 2015 - 20:48

  Podle § 1177/2 NOZ platí:

  Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

  Jste tak povinna sdělit osobě odpovědné za správu domu mj. jména a adresy nájemců.

  Vložil NatalieHer (bez ověření), 5. Srpen 2015 - 21:43

  Děkuji za odpověď, jakožto i za odkázání k příslušnému paragrafu. Bohužel z něj však nejsem příliš moudrá. Nadále mě tedy zajímají doplňující informace:

  • Je adresa osoby, jíž byl přenechán byt k užívání, nutně adresou jejího trvalého bydliště?
  • Je tedy nezbytné podávat tyto informace též o spolubydlícím nájemce?
  Vložil petrsv, 6. Srpen 2015 - 9:54

  Ad1) Ne, zákon říká „adresa“, takže to může být jakákoliv adresa nájemce.

  Ad2) Ne, protože smluvní vztah, tj. ono přenechání bytu, se týká pouze 1 osoby. V případě, že by ve smlouvě byli uvedeni oba nájemci, pak byste měla předat obě jejich jména a adresy.

  Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 5. Srpen 2015 - 22:10

  Ukrývat snad Sadama Husajna?

  Vložil NatalieHer (bez ověření), 6. Srpen 2015 - 10:44

  Nikoho a nic neukrývám, dokonce ani ostatky dávno zesnulého Saddáma Husajna. Jen jsem ráda v obraze při jednání s lidmi, abych se vyhnula bezhlavému poskytování informací komukoli na počkání.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".