Externí předseda SVJ- právní vztah

Vložil VN (bez ověření), 17. Září 2020 - 10:43 ::

Chtěl bych se zeptat těch, kteří využívají služeb externího předsedy SVJ. Jak máte zajištěný smluvní vztah s tímto předsedou ? Smlouva o výkonu funkce , nebo nějaká příkazní smlouva (kým však podepsaná ??) Anebo nějaká jiná forma ??

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 2. Říjen 2020 - 4:46

  Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 190/15 ze dne 13. 9. 2016 dovodil, že pro výkon funkce v obchodní korporaci může být sjednána pracovní smlouva v režimu zákoníku práce. Domnívám se, že totéž je možno vztáhnout i na jiné korporace, tedy i na SVJ.

  O této věci se zde už diskutovalo v roce 2018, viz http://www.portalsvj.cz/…3%9AS+190/15.

  Funkce člena statutárního orgánu v režimu zákoníku práce by členovi orgánu mohla přinést (například) benefity zaměstnance, jako jsou přesun odpovědnosti za škodu na zaměstnavatele, a také nárok na placenou dovolenou (včetně rodičovské dovolené).

  I. ÚS 190/15
  V této souvislosti Ústavní soud zdůrazňuje, že zákaz tzv. souběhu funkce statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu české zákony nikdy výslovně nestanovily a tento zákaz judikatorně dotvořily až obecné soudy. Toto omezení soukromoprávních vztahů tak nestanovil zákonodárce, který je v českém ústavním pořádku primárním normotvůrcem, nýbrž obecné soudy, které mohou toliko dotvářet právo, a to navíc jen v omezené míře.
  Pokud chtějí obecné soudy dovozovat zákaz soukromého jednání, který není výslovně stanoven zákony, musí pro takový závěr předložit velmi přesvědčivé argumenty, protože jde o soudcovské dotváření práva proti zájmům soukromých osob.
  Takové soudcovské dotváření práva je nutné podrobit obzvláště přísnému ústavnímu přezkumu, neboť tímto rozhodováním obecných soudů mohou být porušena nejen základní práva stěžovatele (a to zejména subjektivní právo stěžovatele na svobodné jednání v zákonných mezích ve smyslu čl. 2 odst. 3 Listiny a zásada pacta sunt servanda plynoucí z čl. 1 odst. 1 Ústavy), ale i princip dělby moci, který je nedílnou součástí principu právního státu ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy [srov. např. nález sp. zn. Pl. ÚS 24/04 ze dne 28. 6. 2005 (N 130/37 SbNU 641; 327/2005 Sb.)].
  (…)
  Vztahy, jejichž předmětem je výkon závislé práce, jsou (…) vždy podřízeny režimu zákoníku práce (či zvláštního zákona). To ale na druhou stranu neznamená, že by na základě vůle stran nemohly být režimu zákoníku práce podřízeny i jiné právní vztahy, v nichž o výkon závislé práce nejde.
  (…)
  Z pracovněprávního pohledu tedy není důvod, pro který by nemohl člen statutárního orgánu vykonávat svou činnost nebo její část na základě smlouvy, v níž bude ujednán režim zákoníku práce. 

  Bude zajímavé sledovat jak se soudní praxe vypořádá s tímto průlomovým (avšak naprosto logickým) nálezem Ústavního soudu.

  Justitianus

  Vložil fiser@sakers.cz, 17. Září 2020 - 10:55

  Vážený pane, já jako profesionální předseda uzavírám smlouvu o výkonu funkce. Smlouvu uzavírám s odstupujícím výborem, ve smlouvě je uvedeno, že smlouva nabude platnosti až datem, kdy shromáždění vlastníků rozhodne volbou o zvolení nového předsedy. Smlouva o výkonu funkce je podkladem / přílohou pozvánky pro jednání shromáždění a každý vlastník se může se zněním smlouvy seznámit před hlasováním. Součástí smlouvy může být ujednání o způsobu provádění úhrad / plateb z účtu např. že platba podléhá odsouhlasení „shromážděním pověřeného“ vlastníka. Přestože by jinak byl předseda oprávněn jednat samostatně. S pozdravem, Fišer Milan

  Vložil VN (bez ověření), 17. Září 2020 - 12:51

  Dám příklad. Se SVJ se dohodnete např. na ceně 5000 Kč/dům. Jenže z této smlouvy plynou odvody. Jednak zaměstnavatel (SVJ) by za vás měl něco odvést a poté byste měl vy odvést odvody a daň z příjmu. Jak toto řešíte ? Odvody, které odvádí SVJ jako zaměstnavatel si dále necháte ze strany SVJ proplácet ?

  Vložil Jan77 (bez ověření), 17. Září 2020 - 15:26

  Dle mého názoru je bezpředmětné, zda je předseda společenství vlastníkem či „profesionálním externím“ předsedou: pokud je pán zvolen předsedou jakožto fyzická osoba (to je důležité), jedná se o vztah podobný zaměstnaneckému, tzn. má určenou zpravidla hrubou odměnu a SVJ odvádí daň z příjmu, zdravotní pojištění, a dle okolností případně také sociální pojištění.

  Jiná situace by byla , pokud by statutárem byla zvolena právnická osoba.

  Vložil SGC (bez ověření), 23. Září 2020 - 15:39

  Dobrý den, chtěla jsem se k tématu zeptat: SVJ zvolí externího předsedu, uzavře s ním příkazní smlouvu. Předseda je OSVČ = IČ, živnost na správa realit,… Předseda SVJ měsíčně vystavuje fakturu. Předseda je fyzická osoba, ale pokud probíhá fakturace přes IČ – tak předpokládám za předsedu SVJ neodvádí daň, pojistné,… Je to tak? Děkuji SGC

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".