Domovní řád v judikatuře NS

Vložil Justitianus, 29. Květen 2022 - 11:24 ::


V mnoha SVJ vydávají statutáři energii na sepisování „domovního řádu“. Při tom jde většinou o cár papíru, který není závazný pro adresáty ani pro autory – tedy není závazný pro nikoho.

Nedávné usnesení Nejvyššího soudu 27 Cdo 2711/2019 ze dne 22.06.2021 se zabývalo právě tímto cárem papíru – domovním řádem. Soud řešil domovní řád bytového družstva podle zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích, ale judikát je zajímavý i pro právní poměry v SVJ.

☀ Dovolatel (člen BD) se obrátil na soud s námitkou proti tomu, že ve stanovách je zmínka o „domovním řádu“, který ale není součástí stanov. Vyjádřil názor, že domovní řád, který není součástí stanov, nemůže obsahovat úpravu členských práv a povinností souvisejících s nájmem bytu. Jde o náležitost stanov, již nelze „řešit prostým usnesením“ členské schůze. V projednávané věci ani nebyl domovní řád přiložen k návrhu nových stanov.

☀ Nejvyšší soud se vyjádřil k otázce zda lze náležitosti, jež podle zákona musí být obsaženy ve stanovách družstva, upravit v domovním řádu. Cituji:

[62] Podle § 731 odst. 1 ZOK obsahují stanovy bytového družstva kromě náležitostí podle § 553 ZOK také podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (písmeno a), a podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu. Tato práva a povinnosti se stávají dnem jejich vzniku právy a povinnostmi člena plynoucími z členství v bytovém družstvu (písmeno b). 

[63] Citované ustanovení určuje obligatorní náležitosti, jež musí stanovy bytového družstva obsahovat nad rámec vymezený v § 553 ZOK. Úprava práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu tudíž musí být obsažena ve stanovách. Řečené nebrání tomu, aby byla vyčleněna do zvláštní části stanov označené jako „domovní řád“, nicméně v takovém případě 

 • je třeba na domovní řád hledět jako na součást stanov se všemi důsledky z toho plynoucími 
 • [j]eho vydání či změna v takovém případě náleží členské schůzi,
 • usnesení členské schůze o vydání či změně domovního řádu podléhá většinám upraveným zákonem či stanovami pro změnu stanov, 
 • domovní řád musí být (jako součást stanov) uložen ve sbírce listin obchodního rejstříku 
 • atd.

Justitianus

 • stanovy
 • domovní řád

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Korky0202, 29. Květen 2022 - 12:52

Myslím, že tímto jste právě ukázal čtenářům, že se „Domovní řád“, který je řádně a v souladu se zákonem schválen jako součást Stanov, nestává „cárem papíru“.

Nicméně ve Vaší citaci se jasně píše, že pokud je „Domovní řád“ součástí Stanov, je platný, dle citace:

"Řečené nebrání tomu, aby byla vyčleněna do zvláštní části stanov označené jako „domovní řád“, nicméně v takovém případě

 • je třeba na domovní řád hledět jako na součást stanov se všemi důsledky z toho plynoucími
 • jeho vydání či změna v takovém případě náleží členské schůzi,
 • usnesení členské schůze o vydání či změně domovního řádu podléhá většinám upraveným zákonem či stanovami pro změnu stanov,
 • domovní řád musí být (jako součást stanov) uložen ve sbírce listin obchodního rejstříku

atd.

To znamená, pokud BD či SVJ schvalují své Stanovy a zároveň Domovní řád, který je součástí těchto Stanov a je zároveň součástí sbírky listin, tak se jedná o část Stanov a je závazný pro majitele BJ a osoby, kterým majitel BJ umožní se zdržovat v objektu správy BD/SVJ.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".