Co jsou služby ze zákona?

Vložil Anonymous, 21. Únor 2013 - 15:12 ::

Panuje tu shoda v tom, že ve společenství vlastníků:

(a) co nepatří pod náklady na plnění spojená s užíváním jednotky („služby“) představuje náklady na správu domu, tyto dvě položky (služby a správu) je třeba rozlišovat, je třeba je vyúčtovávat samostatně, nelze je směšovat;

(b) až na výjimky není právní úpravou stanoveno, co jsou služby, ani není právní úpravou stanoveno, jakým podílem se rozhoduje o tom, co jsou služby (je stanoveno pouze, jakým podílem se rozhoduje o tom, jak budou náklady na služby rozúčtovávány).

Není už shoda v tom,

(a) jaký je výčet všech služeb, které jsou službami podle nynější právní úpravy;

(b) ani v tom, jaký je výčet všech služeb, které je společenství vlastníků povinno zajišťovat.

Dokážeme i tady dojít ke shodě?

[Dotaz nesměřuje na návrh Zákona o službách, k němuž je nyní možné přihlédnout pouze podpůrně, ani k odpovědím typu, že vzhledem k chybějící právní úpravě může být službou cokoli, o čemž není právní úpravou stanoveno, že je nákladem na správu domu.]

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 21. Únor 2013 - 18:20

  Na otázky pana Anonymous je možno odpovědět jednoduše.

  (a) Výčet služeb podle celostátní právní úpravy neexistuje (pokud nebereme do úvahy nájemní bydlení podle ObčZ). Jsou jednotlivé služby poskytované na základě celostátně platného právního předpisu:

  • TUV a vytápění na základě stavebně technickéhho stavu budovy (připojení jednotky ke společné soustavě),
  • povinné odebírání služeb na základě vythlášky obce (odvoz odpadů, deratizace).

  (b) Neexistují žádné služby, které je společenství vlastníků povinno zajišťovat.

  lake

  Vložil Lumír (bez ověření), 28. Únor 2013 - 11:21

  Pane lake,

  kde je výslovně uvedeno nebo odkud plyne, že Vámi jmenované položky (totiž TUV a vytápění, odvoz odpadů, deratizace, za splnění Vámi uvedených předpokladů) jsou plněními spojenými s užíváním bytu (službami)? Studená voda není službou? (Místo TUV by ve výču mělo být přesněji „teplo na ohřev TUV“?)

  Lumír

  (Diskutujeme k právnímu stavu před dnem 01.01.2014 a pro dům ve správě společenství vlatníků.)

  Vložil lake, 28. Únor 2013 - 14:09

  TUV a vytápění viz vyhláška č. 372/2001 Sb.
  SLužby poskytované obcí viz obecní vyhláška.

  lake

  Vložil Lumír (bez ověření), 28. Únor 2013 - 14:25

  Ve vyhlášce č. 372/2001 Sb. nikde není uvedeno, že by vytápění a TUV měly být službami. Prosím o upřesnění §, z něhož na uvedené soudíte.

  Lumír

  Vložil lake, 28. Únor 2013 - 15:37

  Lumíre,
  dne 21. února 2013 v 19:20 jsem v této diskusi napsal: " Výčet služeb podle celostátní právní úpravy neexistuje (pokud nebereme do úvahy nájemní bydlení podle ObčZ)."
  To by Vám mohlo jako odpověď stačit.

  lake

  Vložil Lumír (bez ověření), 28. Únor 2013 - 18:47

  Takže ani u vyjmenovaných nákladových položek (vytápění, TUV, odvoz odpadu, deratizace), tím méně u studené vody taky občas zmiňované mezi službami, není nikde stanoveno, že se jedná o služby?

  To by ovšem znamenalo (pokud společenství vlastníků nerozhodlo jinak, přičemž není dána povinnost společenství vlastníků rozhodovat, co jsou služby), že i shora uvedené položky představují náklady na správu domu (které se rozúčtovají podle zvláštního předpisu jakožto speciální právní úpravy, v tom je jasno). Jistou logiku by to mělo: V ZoVB není uvedena povinnost hradit služby ani zálohy na služby (autoři zjevně vycházeli ze situace, kdy to bylo upraveno jinde).

  Na ročním vyúčtování by tak byly tři položky:

  1. Vytápění rozúčtovaná podle vyhlášky;
  2. TUV rozúčtovaná podle vyhlášky;
  3. náklady na správu rozúčtované podle spoluvlastnických podílů.

  (Dům se SVJ před 01.01.2014.)

  Vložil lake, 28. Únor 2013 - 19:08

  Lumíre, snažíte se diskutovat bez znalosti zákona. To nikam nevede.

  Přečtěte si definici správy domu – viz legislativní zkratka v § 9 odst. 1 ZoVB. Přečtěte si jaké další činnosti kromě správy je SVJ způsobilé vykonávat – viz § 9a ZoVB. Mezi ně patří i poskytování služeb. Tyto činnosti samozřejmě NEJSOU správou domu.

  Pokud stále nevíte co jsou pro Vás služby spojené s užíváním bytu, přečtete si to ve vašich stanovách, nebo v individuální smlouvě, kterou jste uzavřel s poskytovateli služeb.

  lake

  Vložil Lumír (bez ověření), 28. Únor 2013 - 20:09

  Vážený pane laku, bytový zákon mám nastudovaný, lépe řečeno perfektně nastudovaný, a to §§ 1–16. Právě pro jeho nejasnosti tu řešíme, co jsou služby v domě se společenstvím vlastníků a odkud to plyne.

  Zajištění služeb společenstvím pro členy pochopitelně správou domu je, dokonce se jedná o podstatnou část správy domu. Pouze náklady samotné služby se rozúčtují ne nutně stejně jako správa domu. Náklady spojené se zajištěním této služby už správou domu jsou a taky se tak rozúčtují.

  K Vaší odpovědi: Seznam služeb není povinnou součástí stanov. Další možnost je, že ve stanovách bude uvedeno: „Společenství zajišťuje pro vlastníky jednotek služby, které si vlastníci jednotek nezajistí sami.“

  Proto se tu řeší otázka, když už neexistuje úplný výčet služeb, zda existují aspoň některé služby ze zákona. Zdá se, že tomu tak není.

  Vložil Qwerty (bez ověření), 28. Únor 2013 - 21:34

  Lumíre, pokud tvrdíte, že máte perfektně nastudovaný bytový zákon, tak to svědčí o vaší neznalosti problematiky a nadutosti.příště trochu skromnosti.

  Vložil Zdenek 22, 21. Únor 2013 - 17:42

  Neřekl bych, že k návrhu zákona je možné přihlédnout pouze podpůrně. Zákon byl již schválen, je krajně nepravděpodobné, že by jej prezident nepodepsal, a tak bude takřka jistě účinný od 1. 1. 2014. Zákon taxativně vyjmenovává, co jsou určitě služby a od toho se nelze odchýlit. Samozřejmě, že společenství si tento stanovený výčet může rozšířit.

  Vložil Pavel, 22. Únor 2013 - 10:54

  Návrh zákona stanovil poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile dlužné částky za den. To přesně odpovídá nařízení vlády 142/1994 Sb. O vládě snad lze předpokládat, že nevydala nařízení na hranici lichvy.

  Populistický senát navrhl snížení na 1 promile za den. Takto byl návrh poslanci schválen 19.2.2013 a poslán na Hrad.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".