Vložil lake, 30. Červen 2012 - 4:52

V jiné diskusi se objevil názor, že k uložení povinnosti hradit zálohy lze vlastníka jednotky donutit pomocí § 1176 nového ObčZ. Tento názor nesdílím.

Podle § 1176 nObčZ "vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu."

Podle § 1200 nObčZ odst. 2 "stanovy obsahují alespoň (...)
f) pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,
g) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek."

Z uvedeného je zřejmé, že obsah § 1176 odpovídá obsahu § 1200 odst. 2 písm.(f) stanov. Ustanovení § 1176 tedy nelze vztahovat na povinnost hradit náklady správy domu podle § 1200 odst. 2 písm.(g). Jde o dva oddělené okruhy povinností. Tyto povinnosti navíc dopadají na odlišné skupiny osob: § 1176 se vztahuje jak na vlastníka, tak i na osoby, jimž umožnil přístup do domu; přispívání na správu domu se vztahuje pouze na osobu vlastníka jednotky.

K tomu viz naprosto stejné oddělení obou skupin povinností v § 1166 odst. 2:
"Nevznikne-li v souvislosti s rozdělením společenství vlastníků, určí prohlášení správce pravidla pro správu domu, pravidla pro užívání společných částí a příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku.".
I zde jsou zřetelně (taxativním výčtem) odlišena pravidla pro správu domu a pravidla užívání společných částí od pravidel přispívání na správu domu.

Názor, že § 1176 by bylo nějak možno využít k uložení platební povinnosti vlastníkovi jednotky je tedy nesprávný. Že platby na správu nespadají pod § 1176 je zřejmé ze srovnání obsahu § 1176, § 1166 a § 1200. Je nepochybné, že zákonodárce tyto dva pojmy nikdy nesměšuje dohromady. Kdyby pravidla pro příspěvky měla být obsažena v pravidlech pro správu domu, neuváděl by je zákonodárce systematicky jako samostatnou položku.

Povinnost hradit příspěvky (nikoliv zálohy) na správu domu je vlastníku uložena v § 1180:
"(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech."

Neobstojí tvrzení, že zákonodárce pod pojmem "příspěvky" snad mínil "zálohy na příspěvky". Použiji argument racionálního zákonodárce: Kdyby úmyslem racionálního zákonodárce bylo, aby vlastník jednotky povinně hradil náklady správy domu prostřednictvím záloh, jistě by to v zákonu výslovně a jednoznačně uvedl, obdobně jako to učinil na jiných místech nObčZ:
- v zákonné úpravě záloh na služby u bytového vlastnictví (§ 1181),
- v precizní zákonné úpravě záloh u přídatného spoluvlastnictví (§ 1235).

Z toho, že zákonodárce se u bytového vlastnictví vyhýbá jakékoliv zmínce o zálohách v souvislosti se správou domu vyplývá, že placení záloh na správu nepatří k zákonným povinnostem vlastníka jednotky.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.