Vložil Justitianus, 2. Září 2022 - 8:16

Zmocňovací ustanovení energetického zákona zní:

458/2000 Sb.
Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn
§ 11r 

(1) Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn (dále jen „příspěvek“) je peněžní částka, která je výdajem státního rozpočtu, určená na úhradu části plateb za elektřinu nebo zemní plyn dodané obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem na odběrné místo zákazníka v domácnosti nebo zákazníka v domě s byty. Zákazníkem v domě s byty se pro účely tohoto zákona rozumí osoba odebírající elektřinu nebo zemní plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb podle jiného právního předpisu[56] nebo dodavatel tepelné energie, který není držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie. V případě zákazníka v domě s byty je příspěvek určen pro osoby užívající byty výhradně pro účely bydlení (dále jen „příjemce služeb“).

Nařízení vlády č. 262/2022 Sb. vydané k provedení energetického zákona se netýká zákazníků typu „zákazník v domě s byty“. Ti nedostanou nic. Proto se v aplikaci tohoto n.v. neuplatní zde zmíněné rozlišování osob „užívajících byty výhradně pro účely bydlení“. Vláda se rozhodla směrovat příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu pouze na domácnosti – tedy Fialovi jde hlavně o přímé uplácení voličů.

Na druhou stranu je třeba říci, že tím se administrace příspěvků na elektřinu zásadně zjedodušila. Jednotlivá SVJ nebudou o nic žádat, nebudou nikomu nic oznamovat či předávat, a taky nic nedostanou.

Nařízení vlády č. 262/2022 Sb.
§ 1 Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku

(1) Odběrná místa zákazníků v domácnosti v elektroener­getice, u kterých se zohledňuje příspěvek, jsou odběrná místa, která jsou k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 registrovaná v informačním systému operátora trhu a u kterých je pro poskytování služby distribuční soustavy k rozhodnému dni podle § 2 odst. 1 sjednaná distribuční sazba uvedená v příloze k tomuto nařízení.
(2) Příspěvek se nezohledňuje pro odběr elektřiny v odběrných místech, ve kterých byl sjednaný odběr elektřiny zákazníkem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání zákazníka nebo pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů (dále jen „zákazník s přiděleným identifikačním číslem osoby“).

Z uvedeného plyne, že nárok na příspěvek na elektřinu podle n.v. č. 262/2022 Sb. nevznikne zákazníkům – fyzickým osobám s distribuční sazbou D (domácnosti), jestliže ve smlouvě o odběru elektřiny uvedli své IČ. Nárok nevznikne ani právnickým osobám, i kdyby měly sjednanou distribuční sazbu D.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.