Vložil Pamětník (bez ověření), 30. Březen 2021 - 17:56

Pene Justitanus,

vy zcela ignorujite, že vám Karel Novotný už v příspěvku zde http://www.portalsvj.cz/…ka-x-realita#… vysvětlil, že došlo k rožšíření galerie v mezonetovém bytě a že došlo k rožšíření původního ochozu na plnohodnotnou místnost.

Ostatně i vnitřní ochoz se v určitých případech započítává do podlahové plochy bytu.

Je jasné, že v této problematice tápete, proto vám doporučuji doplnit si své vědomosti např. v článku zde:

https://dspace.vutbr.cz/…60-klika.pdf?…

z něhož cituji:

„2.3Zákon č. 72/1994 Sb. –zákon o vlastnictví bytůJak už bylo vúvoduzmíněno zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů byl zrušen od 1.1.2014 nabytím účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Vzhledem ktomu, že tento zákon byl relativně dlouho součástí právního řádu ČR a výpočet podlahových ploch dle definice tohoto zákona byl nejednou diskutován u odborné veřejnosti, považuji za nutné, zmínit i postup výpočtu podlahové plochy dle tohoto zákona. Podlahová plocha dle tohoto zákona sloužila ke stanovení podílu na společných částech domu a pozemků. Podíl měl pak návazně vliv na poplatky spojené sbytem, jako jsou úhrady společné vody, tepla, elektřiny a podobně.Samotná definice uvedená vtomto již neplatném zákoně je v §2 vymezení pojmů vodstavci i)a j).„i) podlahovou plochou bytu nebo rozestavěného bytu podlahová plocha všech místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu nebo rozestavěného bytu,j) podlahovou plochou nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru podlahová plocha všech místností nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytovéhoprostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem, popřípadě s rozestavěným nebytovým prostorem; do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru,Jak jevidět zdefinice, postup stanovení podlahové plochy není zcela přesně definován a proto docházelo u odborné veřejnosti kurčitým rozporům. Nejednoznačné bylo, zda se do podlahové plochy budou započítávat výklenky a plocha vprostupech zdivem, jak bude započtena plocha vprostoru schodiště a podobně. Nakonec se odborná veřejnost shodla na tom, že podlahová plocha bude stanovena jako plocha podlah včetně okenních a dveřních ústupkůa prostor schodiště u dvoupodlažních jednotek bude započten pouze u jednoho podlaží. Lze tedy říci, že se jedná o plochu, na kterou lze umístit podlahovou krytinu.“2.4Ob­čanský zákoník č. 89/2012 Sb.Od 1.1.2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Tento nový právní předpis bude mít vliv na mnoho odvětví a mimo jiné i na výpočet podlahových ploch. Občanský zákoník vsobě zahrnuje mimo jiné i oddíl o „Bytovém spoluvlastnictví“. Tento oddíl nahrazuje dřívější zákon č. 72/1994 Sb. Vtomto oddílu je uveden vznik jednotky a mimo jiné i metoda stanovení podílu na společných částech domu a pozemků. Zákon opět používá pojem podlahová plocha. Je třeba však uvést, že podlahová plocha nemusí být jediným kritériem pro stanovení podílu. Samotný zákon pak podlahovou plochu nedefinuje, bylo však vydáno Nařízení vlády č. 366 ze dne30.10.2013 o ú­pravě některých záležitostí souvisejících sbytovým spoluvlastnictvím, kprovedení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Vtomto nařízení vlády je pak podlahová ploch celkem přesně definována v § 3.„§ 3 Způsob výpočtu podlahové plochy bytu vjednotce E x FoS -Ex pe r t Fo r e ns i c Sc i e nc eX XIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrstvíB r n o 2 01463(1) Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech vbytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.(2) Podlahovou plochu mezonetového bytu umístěného ve dvou nebo více podlažích spojených schodištěm uvnitř bytu tvoří půdorysná plocha všech místností vypočtená způsobem stanoveným v odstavci 1 a plocha pouze dolního průmětu schodiště.(3)V pří­padě bytu s galerií, kdy je horní prostor bytu propojen s dolním prostorem schodištěm, se podlahová plocha galerie započítává jako podlahová plocha místnosti, pokud podchodná výška tohoto prostoru dosahuje alespoň 230 cm, i když není zcela stavebně uzavřena všemi stěnami; započítává se současně plocha dolní místnosti, má-li alespoň stejnou podchodnou výšku, a plocha dolního průmětu schodiště. Pokud podmínky minimální podchodné výšky nejsou splněny, započte se pouze plocha dolní místnosti.(4) Vypočtená podlahová plocha bytu podle odstavců 1 až 3 se uvádí v m2a zaokrouhluje na jedno desetinné místo tak, že pět setin m2a více se zaokrouhluje směrem nahoru, k méně než pěti setinám m2se nepřihlíží.“Jak je vidět, způsob výpočtu podlahové ploch je zcela odlišný od postupu používaného pro účely zákona č. 72/1994 Sb. Zásadní změnou je, že se do podlahové plochy započítávají i plochy pod zdivem a to jak nosným tak nenosným.“

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.