Vložil Justitianus, 21. Únor 2021 - 0:09

E_mane, doporučuji abyste si napřed přečetl příslušnou část zákona (89/2012 Sb., část Bytové spoluvlastnictví). Když se budete jen nahodile ptát na tomto portálu, mohou Vám uniknout celkové souvislosti. Ovšem oceňuji, že se ptáte k věci.


Podle § 1209 platí, že vlastník se může obrátit na soud do tří měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl. Z uvedeného plyne, že vlastníci přítomní na shromáždění se dozvěděli o rozhodnutí v okamžiku kdy byl vyhlášen výsledek hlasování. U vlastníků nepřítomných na shromáždění se rozhodný okamžik odvodí ze stanov SVJ.

  • My ovšem netušíme co máte ve stanovách o lhůtě pro vyhotovení zápisu ze shromáždění.
  • A samozřejmě netušíme jakým způsobem je pak zápis zpřístupněn vlastníkovi jednotky, aby se mohl dozvědět o rozhodnutí přijatém na shromáždění.

Pokud jde o speciální případ hlasování per rollam:

Podle § 1213 platí, že statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení; neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl. Z uvedeného plyne, že rozhodným dnem je den kdy statutární orgán (nebo ten, kdo usnesení navrhl) oznámil vlastníkovi jednotky výsledek hlasování per rollam. Prvním dnem tříměsíční lhůty je den následující po tomto oznámení.

  • Opět platí, že netušíme co máte ve stanovách uvedeno o tom co je „oznámení“.


Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.