Vložil ZK (bez ověření), 10. Leden 2016 - 19:14

Vážení, nenechte se na úřadě odbýt! Trvejte, aby vám úředník poskytl žádané informace!!! Máte na ně právo!! Postupujte podle zákonů a vyhlášek platných v ČR. Úřad je povinen poskytnout informace o osobách k nimž vede údaj o místě trvalého pobytu. Výpis z KÚ muže být starý i několik roků, protože zákon neurčuje jeho stáří, a je na úřadu, aby si jeho pravost ověřil. Pokud informace nedostanete, stěžujte si! Poskytnutí údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel Předpis č. 133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

  1. Sdělení vlastníkovi objektu jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, .

HLAVA II TRVALÝ POBYT OBČANŮ (přesný výpis ze zákona) § 10 (8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou. (Tyto údaje však nelze poskytnout k vymezené části objektu (např. bytu). TRVALÝ POBYT OBČANŮ(přesný výpis ze zákona) § 12a Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. § 10 odst. 6 písm. c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

  1. Jaké doklady je nutné mít s sebou: platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) doklad o vlastnictví objektu (např. list vlastnictví, kupní smlouva, příklep, apod.)
  2. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Formulář je k dispozici na ohlašovně
  3. Jaké jsou správní a jiné poplatky: Za poskytnutí údajů z informačního systému se platí správní poplatek ve výši 50,– Kč za každou i započatou stránku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
  1. Co je pod pojmem vlastník (přesný výpis ze zákona)

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Díl 4 Spoluvlastnictví Oddíl 1 Obecná ustanovení § 1115 (1) Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky. § 1116 Vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba. Všichni vlastníci bytových jednotek jsou tedy spoluvlastníky objektu, pokud jde o jeho společné části (chodby, sklepy, střecha, fasáda apod.) Z § 1116 občanského zákoníku vyplývá, že z právních úkonů týkajících se společné věci jsou oprávněni a povinni společně a nerozdílně všichni spoluvlastníci. Z toho vyplývá, že spoluvlastníci mají ohledně společné věci totéž postavení jako samostatný výlučný vlastník. Každý ze spoluvlastníků společných prostor budovy (tj. každý vlastník jednotky) má tedy právo požadovat údaje o osobě, která je objektu hlášena k trvalému pobytu.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.