Vložil lake, 3. Září 2013 - 9:55

Pane Pavle,
odpověď, kterou jste dostal ohledně NOZ § 1180, sepsal pan Gramofon Glotzmann, vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL). Míním, že jeho odpověď je v rozporu s právem.

Ve všech právních oblastech platí již od dob starých Římanů všeobecné výkladové pravidlo „lex specialis derogat legi generali“. Existují-li dvě právní normy s vzájemně si odporujícím obsahem, použije se přednostně ta z nich, která je speciálnější (lex specialis). Naopak ustoupí ta právní norma, která má obecnější, méně konkrétní obsah (lex generalis). Toto pravidlo – probírané při studiu práv v prvním ročníku – je výrazem logického postupu od obecných pravidel k výjimkám z nich.

Ustanovení lex generalis § 1 NOZ sice stanoví, že osoby si mohou ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona, avšak lex specialis § 978 takové libovolné odchýlení nepřipouští pro celou část třetí NOZ (absolutní vlastnická práva, kam spadá i bytové vlastnictví):

89/2012 Sb. § 978
„Od ustanovení této části se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon.“

Onou „třetí osobou“ zde zmíněnou bude např. SVJ(2012) nebo nový vlastník jednotky, který nepřistoupí na dříve sjednanou odchylku od zákonné úpravy.

Ustanovení lex generalis § 1200 NOZ sice předpokládá, že vlastníci si ve stanovách ujednají pravidla pro příspěvky na správu domu, avšak lex specialis § 1180 odst. 2 nepřipouští odchylku od zákona vůči třetím osobám při úhradě nákladů na vlastní správní činnost SVJ(2012):

89/2012 Sb. § 1180 odst. 2
„Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.“

Že pan Glotzmann – vedoucí KANCLu – v těchto základních záležitostech nemá zcela jasno mne nepřekvapuje. Vrhá to jisté světlo na (ne)kvalitu právních stanovisek produkovaných tímto orgánem a tímto ministerstvem.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.