Vložil lake, 10. Září 2012 - 8:12

Paní PeDuPles, raději budu citovat co o nákladech praví zákon.

Ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 586/1992 o daních z příjmů zní:
"U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání 17), jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného s výjimkou uvedenou v odstavci 4 písm. d)."
Z toho je zřejmé, že příspěvky na správu domu podle § 15 odst. 1 ZoVB jsou daňovým příjmem SVJ - právnické osoby.

Ustanovení § 18 odst. 4 zákona č. 586/1992 o daních z příjmů zní:
"U poplatníků uvedených v odstavci 3 nejsou předmětem daně příjmy
a) z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší; činnosti, které jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními předpisy 17a), statutem, stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami, (...)"
.
To znamená, že veškeré výdaje spojené se správou domu a poskytováním služeb jsou daňově uznatelnými náklady SVJ - právnické osoby. Oním předpisem, který stanoví které činnosti jsou posláním SVJ je jednak zákon o vlastnictví bytů (§ 9 a 9a), dále stanovy SVJ, popřípadě další dvoustranné smlouvy které SVJ uzvřelo s vlastníky jednotek.

Paní PeDuPles, jestliže SVJ má jako odbětratel smlouvu o dodávce vody s dodavatelem, pak nepochybně úhrady na základě této smlouvy jsou nákladem SVJ - právnické osoby. Tvrdíte snad opak? Ze kterého ustanovení zákona o daních z příjmů vycházíte?

Obdobně to platí pro smluvní dodávku tepla pro dům či dodávku plynu k provozování kotelny společenstvím, pro dodávky elektrické energie k osvětlení společných prostor a provozu výtahů.

Tvrdilo se, že jde vlastně o náklad vlastníků jednotek, který jim SVJ pouze přeúčtuje. Proto jsem se ozval a napsal, že tomu tak není. Bylo by tomu tak, pokud by každý vlastník jednotky měl uzavřenu samostatnou smlouvu s dodavatelem a SVJ by pouze zastupovalo jednotlivé vlastníky. Čili obdoba mandátní smlouvy. Takový právní vztah existuje mezi SVJ a správcem, nikoliv mezi SVJ a vlastníky jednotek.

SVJ je zpravila přímo smluvním partnerem dodavatelů a odebírá ZBOŽÍ (vodu, plyn, uhlí) a energii (teplo, elektřinu). Na svůj náklad a na svou odpovědnost poskytuje SLUŽBY vlastníkům jednotek (dodávka vody, teplé vody, tepla k vytápění, provozování domu a jeho společných prostor). Mezi odebraným zbožím a poskytnutou službou není rovnítko (viz složitý výpočet nákladů vytápění podle vyhlášky č. 372/2001 Sb.).

Nejedná se o náklady vlastníků jednotek, nýbrž o náklady a výdaje SVJ - právnické osoby. Jak o tom účtujete Vy, paní Klainová "a s námi celá republika" nevím. Nejsem účetní. Uvítám Vaše vysvětlení zejména ke znění § 18 odst. 3 a 4 ZoDP. Děkuji.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.