111/1981 Sb. - Vyhláška o čištění komínů

Číslo

111/1981 Sb.

Název

Vyhláška o čištění komínů

Text

Poznámka: Nahrazena vyhláškou 91/2010 Sb. - O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

111/1981 Sb.

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České socialistické republiky

ze dne 24. října 1981

o čištění komínů

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví podle § 30
odst. 3 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně:

Úvodní ustanovení

§ 1

Tato vyhláška se vztahuje na vlastníky, správce a uživatele budov a
jiných objektů včetně rekreačních (dále jen správce objektu"), na
uživatele spotřebičů paliv a na organizace zajišťující kominické práce
(dále jen "kominický podnik").

§ 2

Kominický podnik plní povinnosti podle této vyhlášky v územním obvodě,
který mu určí okresní národní výbor příslušný podle jeho sídla;
jestliže má kominický podnik plnit povinnosti i v obvodu působnosti
jiného okresního národního výboru, určí okresní národní výbor územní
obvod v dohodě s tímto národním výborem.

§ 3

Povinnosti správce objektu a uživatele spotřebičů paliv

(1)  Správce objektu, v němž jsou zapojeny spotřebiče paliv do
komínových průduchů, je povinen:

a) umožnit kominickému podniku řádné čistění a kontrolu komínů, zejména
volný a bezpečný přístup ke komínům, k jejich čisticím zařízením^1) a
spotřebičům paliv,

b) připravit nádoby z nehořlavého materiálu na ukládání sazí a
ostatních tuhých částí ze sběrací části komínových průduchů (dále jen
"saze"),

c) odstranit závady komínů a spotřebičů paliv, které byly zjištěny
kominickým podnikem při čistění, kontrole nebo zkoušení komínů, a to ve
lhůtě dohodnuté s kominickým podnikem; nedojde-li k dohodě, určí lhůtu
k odstranění závad místní národní výbor,^2)

d) zajistit, aby se nepoužívalo komínů a spotřebičů paliv, u nichž byla
zjištěna  závada bránící bezpečnému užívání, a to až do jejího
odstranění,

e) zajistit, aby ve spolupráci s kominickým podnikem byly nepoužívané
komínové průduchy1) uzavřeny a označeny v místech čistění,

f) opatřit v dohodě s kominickým podnikem u objektu, kde to vyžaduje,
orientační náčrtek všech vymetacích otvorů a zajistit, aby byl k
dosažení; toto ustanovení se nevztahuje na vlastníky rodinných a
rekreačních domků a chat,^3)

g)  u přepažených komínů^1) odstranit nahromaděné saze vysunutím
uzávěrky nejméně jednou za dva měsíce,

h)  požádat  kominický podnik o zkoušení komínů před připojením
jakéhokoliv  spotřebiče paliv ke komínu,^4) před změnou otopného
zařízení na ústřední nebo etážové vytápění a před změnou druhu paliva.

(2) Za bezpečný provoz spotřebiče paliv odpovídá jeho uživatel, který
je povinen:

a) ohlásit správci objektu nové připojení spotřebiče paliv ke komínu,
popřípadě trvalé odstranění spotřebiče paliv; dojde-li k odstranění
spotřebiče paliv, je uživatel povinen těsně uzavřít sopouch,

b) plnit povinnosti uložené v odstavci 1 písm. a), c), d) a h), pokud
se týkají spotřebičů paliv umístěných v bytě a nebytových prostorech,
které užívá.

(3) Úhradu za čistění komínů, popřípadě za kontrolu jejich stavu (§ 4
odst. 1) platí správce objektu, za zkoušení komínů ten, kdo tyto práce
objednal.

§ 4

Povinnosti kominického podniku

(1) Kominický podnik je povinen řádně provádět čistění komínů v
objektech určeného obvodu. Při každém čistění komínů^1) provádí i
kontrolu jejich stavu (odst. 3); u komínů, do nichž jsou zapojeny
spotřebiče na plynná paliva, kontroluje pouze jejich stav.

(2) V objektech, které jsou ve vlastnictví občanů, provádí kominický
podnik čistění komínů bez objednávky; jinak čistění komínů a jejich
zkoušení provádí vždy na základě smlouvy.^5)

(3) K povinnostem kominického podniku patří:

a) čistit komíny ve stanovených lhůtách,

b) zkoušet komíny,

c) čistit kouřovody včetně spotřebičů paliv s výkonem větším než 50 kW,
kouřové tahy kotlů na paliva pevná, kapalná, a plynná,

d)  vybírat  saze z komínových sběračů do připravených nádob z
nehořlavého materiálu, určených k ukládání sazí,

e) upozorňovat uživatele spotřebičů paliv na příčiny nehospodárnosti
spalovacích procesů,

f) oznámit místnímu národnímu výboru závady komínů a spotřebičů paliv,
které zjistil při čistění a zkoušení komínů v případech, kdy se
nedohodne se správcem objektu na lhůtě k jejich odstranění [§ 3 odst. 1
písm. c)].

(4) Kominický podnik při čistění komínů je povinen kontrolovat, zda

a) stavebním provedením komínů a umístěním dřevěných součástí stavby
není ohrožena požární bezpečnost objektu, zvláště při prostupech komínů
půdními prostory a střechou,

b) je zajištěn bezvadný průchod pro vymetací nástroje a zda závady
zjištěné při předchozím čistění byly odstraněny,

c) je pracovníkům kominického podniku zajištěn bezpečný přístup ke
komínům.

(5)  O výsledku zkoušení komínů a připojených spotřebičů vydává
kominický podnik správci objektů, popřípadě uživateli spotřebiče paliv
potvrzení; potvrzení vydává rovněž o zjištěné závadě.

(6) Zjistí-li kominický podnik havarijní stav^6) komínového zdiva, je
povinen upozornit správce objektu a příslušný stavební úřad na tento
stav s návrhem na opatření.

(7) Jsou-li v objektu spotřebiče paliv s výkonem nad 50 kW, dohodne
kominický podnik dny čistění komínů se správcem objektu tak, aby nebyl
narušen provoz objektu.

(8) Organizace může s kominickým podnikem uzavřít písemnou dohodu, že
její pracovníci popřípadě členové k tomu účelu odborně kominickým
podnikem zaškolení budou provádět sami čistění a v jakém rozsahu; v
takovém případě je organizace povinna plnit povinnosti kominického
podniku uvedené v odstavci 1, odstavci 2 písm. a), c), d), e) a
odstavci 3. Kominický podnik kontroluje nejméně jednou za rok provedení
těchto prací.

(9) Před dokončením stavby (změny stavby) je kominický podnik povinen
na žádost stavebníka, popřípadě stavebního úřadu nebo jiného orgánu
státní správy zjistit při zkoušení komínů, zda komíny v objektu jsou
správně provedeny a zda je lze užívat bez ohrožení požární bezpečnosti,
života, zdraví a popřípadě, zda spotřebiče paliv jsou správně připojeny
ke komínům.^4) O výsledku zjištění vydá kominický podnik potvrzení.

§ 5

Vypalování komínů

Vypalovat lze pouze zděné komíny. Vypalování komínů provádějí nejméně
dva pracovníci kominického podniku. Správce objektu oznámí tuto činnost
alespoň 3 pracovní dny předem místnímu národnímu výboru, který podle
potřeby učiní vhodná opatření.^7)

§ 6

Lhůty pro čištění komínů

(1) Čistění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu (§ 4 odst. 1) se
provádí za rok nejméně:

a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná 1 do
výkonu 50 kW šestkrát, 2 s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;

b) jsou do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná 1 do výkonu 50
kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát, 2 do výkonu 50 kW,
pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát, 3 s výkonem nad 50
kW čtyřikrát;

c) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v
rekreačních domcích a chatách,^3) pokud nejsou užívány celoročně,
nejméně jednou.

(2) Saze nahromaděné ve sběrací části komínových průduchů se musí
vybírat z komínů od spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při každém
jejich čistění, saze z ostatních komínů nejméně jedenkrát za rok.

(3) Vyžaduje-li to požární bezpečnost, ochrana zdraví nebo životního
prostředí anebo hospodárnost ve spotřebě paliv, je povinen kominický
podnik po dohodě s místním národním výborem provádět čistění komínů
častěji.

(4) Kominický podnik je povinen oznámit správci objektu nejpozději při
prvním čistění komínů po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, v jakých
lhůtách bude v objektu prováděno čistění (odstavec 1).

(5) Na základě požadavků místního národního výboru dohodne s ním
kominický podnik dny v měsíci, kdy bude provádět čistění komínů v obci,
popřípadě jednotlivých jejich částech. Místní národní výbor o tom
vyrozumí občany, popřípadě organizace způsobem v místě obvyklým.

Závěrečná ustanovení

§ 7

Zrušuje se vyhláška ministra vnitra č. 159/1954 Ú.l., o čistění komínů
ve znění vyhlášky č. 159/1957 Ú.l.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982.

Ministr:

Ing. Jung v.r.

1) ČSN 73 4205.

2) § 3 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně.

3) § 47 a násl. vyhlášky federálního ministerstva pro technický a
investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na
výstavbu.

4) ČSN 73 4219.

5) § 222 odst. 2 a § 224 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. § 356 a 357
hospodářského zákoníku.

6) § 94 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).

7) § 3 odst. 1 zákona č. 18/1958 Sb.