91/2010 Sb. - O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Číslo

91/2010 Sb.

Název

O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Text

91/2010 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY 91/2010 Sb.

ze dne 1. března 2010

o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č.
203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.
237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.
186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

§ 1

Podmínky požární bezpečnosti

(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále
jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující
z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize
spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí
způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou
při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

(3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž
součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu
800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv
o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

§ 2

Kontrola spalinové cesty

(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví^1).

(2) Kontrola spalinové cesty se provádí

a)  posouzením  bezpečného  umístění hořlavé stavební konstrukce,
materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové
cesty a připojeného spotřebiče paliv,

b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a
provozuschopnosti,

c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k
jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,

d)  posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při
prostupu  spalinové  cesty  vodorovnými  a  svislými  stavebními
konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou
stěnou stavby,

e) posouzením jejího stavebně technického stavu.

(3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o
ochraně ovzduší^2) a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění
požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.

§ 3

Čištění spalinové cesty

(1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je
držitel  živnostenského  oprávnění v oboru kominictví^1); čištění
spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva
o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.

(2) Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se
zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na
lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných
v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové
cesty.

§ 4

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

(1) Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou
stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která
nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba
vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k
tomuto nařízení, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu
kontrolovat a čistit; kontrola a čištění spalinové cesty se provede
před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.

(3) U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání
dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen
tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se
kontrola a čištění neprovádí.

(4)  Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v
neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty
jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(5) Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze
č. 1 k tomuto nařízení.

§ 5

Revize spalinové cesty

(1) Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je
držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví^1), a která je
zároveň

a) revizním technikem komínů^3),

b)  specialistou  bezpečnosti  práce-revizním technikem komínových
systémů^3), nebo

c) revizním technikem spalinových cest^3).

(2) Revize spalinové cesty se provádí

a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební
úpravě komína,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,

d) po komínovém požáru,

e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření
na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

§ 6

Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní
zpráva spalinové cesty

(1) O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně
způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k
tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede
čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, učiní o tom záznam
do požární knihy^4), popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou
předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

(2) O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou
zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi
spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární
bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na
místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě
nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu
příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se
nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního
dozoru.

§ 7

Vypalování komína

(1) Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména
dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.

(2) Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit
pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je
odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu,
kterému má komín sloužit.

(3) Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví^1) nebo revizní
technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.

(4) Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede
dnem zahájení této činnosti.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se zrušuje.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr vnitra:

Ing. Pecina, MBA, v. r.

Příloha 1

Lhůty  kontrol  a  čištění  spalinové  cesty,  vybírání  pevných
znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období
jednoho roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Výkon     Činnost               Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
připojeného                       Pevné        Kapalné    Plynné
spotřebiče                    Celoroční  Sezónní
paliv                       provoz   provoz
----------------------------------------------------------------------------------------------------
do 50 kW   Čištění spalinové cesty       3x     2x       3x       1x
včetně    
       Kontrola spalinové cesty         1x          1x       1x
       
       Výběr pevných (tuhých)          1x          1x       1x
       znečišťujících částí
       a kondenzátu
       
nad 50 kW   Kontrola a čištění            2x          1x       1x
       spalinové cesty
       
       Výběr pevných (tuhých)          2x          1x       1x
       znečišťujících                               
       částí a kondenzátu
       
       Čištění spotřebiče paliv         2x          nejméně podle návodu
                                          výrobce
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplňující pravidla k tabulce:

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič
paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na
plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění
spotřebiče na pevná paliva.

3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v
přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami
nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.

4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v
přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami
nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.

5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče
na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem,
se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.

6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná
paliva sloužícího v živnostenské provozovně^5) k přípravě pokrmů se
kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.

7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci^6) se kontrola a čištění spalinové
cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW
včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však
jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich
pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

Příloha 2

Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

ZPRÁVA

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty^*)

Číslo zprávy:

Datum vystavení zprávy:

Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma:


Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení
a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové cesty:

Adresa kontrolovaného objektu:

Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty:

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění:

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Termín odstranění nedostatků:           Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

_______________

*) Nehodící škrtněte.

Příloha 3

Vzor revizní zprávy spalinové cesty

REVIZNÍ ZPRÁVA SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy:

Datum vystavení revizní zprávy:

Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma:


Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení
a bydliště fyzické osoby, u které se provádí revize spalinové cesty:


Adresa kontrolovaného objektu:

Datum provedení revize spalinové cesty:

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize:


Výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín
včetně IČO výrobce:

Základní údaje o spotřebiči paliv:

Umístění spotřebiče paliv v objektu včetně podlaží:

Doklad o posouzení shody výrobku (číslo):

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu
       VYHOVUJE - NEVYHOVUJE*)


Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

Termín odstranění nedostatků:

Nedílnou součástí této revizní zprávy je technická zpráva.


         Podpis a razítko odborně způsobilé osoby


___________________
*) Nehodící škrtněte.

Vzor obsahu technické zprávy

Technická zpráva

   Příloha k revizní zprávě spalinové cesty č........ ze dne .....


A. Projektová dokumentace
-  popíše se, zda provedení spalinové cesty odpovídá projektové
dokumentaci, případně se popíší změny

B. Popis stavby
- o jakou budovu se jedná, počet podlaží, zda je podsklepená, typ
střechy

C. Spotřebič
- typ, výkon, druh paliva, typ provedení (B, C), určení (pro topení a
ohřev TUV, technologický spotřebič, atd.)

D. Popis kouřovodu
- samostatný, společný, materiál, světlý rozměr, délka, výška náběhové
části, izolace, počet kolen, úhly, kontrolní-čistící-měřící otvory,
sklon, těsnost, kotvení, redukce

E. Popis komínu
- druh (individuální, systémový) - zda je proveden dle montážního
návodu výrobce, počet vrstev, tvar průduchu, poměr stran, jmenovitý
průměr vložky a sopouchu, materiál vložky, tloušťka a typ izolace,
průměr komínového pláště, úhyby (počet, sklon), výšky (celková, účinná,
neúčinná), výška nad střechou nebo nad hřebenem, komínový nástavec
(materiál, výška, provedení)

F. Zhotovitel konstrukce spalinové cesty
- název firmy, IČO

G. Zatřídění spalinových cest podle ČSN EN 1443

H. Umístění identifikačního štítku:

I. Výpočet spalinové cesty
- u spotřebičů do 50 kW s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu s
teplotou spalin nad 120 °C může být použit diagram pro posuzování
průměrů komínových vložek, jinak se v technické zprávě uvede závěr
výpočtu anebo se celý výpočet k technické zprávě přiloží

J. Uzemnění konstrukce spalinové cesty
- pokud je stavba opatřena ochranou před bleskem, musí být kovový
komín, nebo komínová vložka přečnívající přes komínovou hlavu více jak
100 mm uzemněna (předpis ENV 61024-1)

K. Požární bezpečnost
- popíše se vzdálenost dřevěných - hořlavých látek od vnějšího líce
komína, stropy (spalné, nespalné), podlaha pod dvířky, u krbů odvětrání
izolačního prostoru, lapač jisker

L. Bezpečnost práce
- popíše se přístup k otvorům pro čištění, kontroly a měření, žebříky,
komínové lávky, zábradlí

M. Přívod spalovacího vzduchu
- uvede se informativně s odkazem na projektovou dokumentaci a popíše
se skutečné provedení

N. Odsávací el. ventilátory, digestoře
- ověření, zda nejsou nainstalována zařízení, která by mohla negativně
ovlivnit  požární  bezpečnost  a provozuschopnost komína, zejména
obrácením komínového tahu

O. Tlaková zkouška spalinové cesty
- uvede se výsledek tlakové zkoušky spalinové cesty. Tlaková zkouška
spalinové cesty se provede se stlačeným vzduchem nebo inertním plynem
při teplotě 20 °C. Zkušební přetlak je 200 Pa u přetlakové spalinové
cesty třídy P1 a P2, nebo 5000 Pa u vysokopřetlakových spalinových cest
třídy H1 a H2. Povolený únik stanoví ČSN EN 1443.

                 Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění
zákona č. 385/2005 Sb.

3) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon  č.  18/2004  Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a
některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o
uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci).

5) § 17 zákona č. 455/1991 Sb.

6) § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území.