Rozhodnutí shromáždění a odpovědnost statutára

Vložil Justitianus, 2. Únor 2022 - 0:08 ::


Mnozí statutáři SVJ si myslí, že se mohou zprostit odpovědnosti řádného hospodáře tím, že si nechají protizákonné rozhodnutí schválit shromážděním. To je takový alibismus: „Já za nic nemohu, já jsem musel, shromáždění rozhodlo.“

Takto to v reálném světě naštěstí nefunguje.

Nejvyšší soud rozhodoval v judikátu 29 Cdo 3325/2016 ze dne 27.06.2018 o roz­sahu odpovědnosti členů představenstva za škodu vzniklou společnosti, a to i když jednali v souladu s pokynem uděleným valnou hromadou. Domnívám se, že závěr NS je použitelný i na statutáry v SVJ a na pokyn udělený shromážděním SVJ.

„Jestliže představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby přijala určité usnesení, jímž se následně bude představenstvo řídit (jež bude „realizovat“), jsou jeho členové povinni postupovat v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře (…) již při svolávání valné hromady, při formulování návrhu usnesení, jež má valná hromada přijmout, jakož i při poskytování všech relevantních informací akcionářům tak, aby mohli na valné hromadě rozhodovat s dostatečnou znalostí věci a při vědomí výhod, nevýhod a rizik spojených s (představenstvem navrhovaným) usnesením valné hromady. 

Nepostupují-li tak a valné hromadě navrhnou usnesení, o němž ví či musí vědět (kdyby jednali s péčí řádného hospodáře), že je pro společnost nevýhodné (že není v jejím zájmu) a může jí způsobit újmu, zásadně porušují povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a odpovídají společnosti za jí způsobenou újmu realizací takového usnesení valné hromady stejně, jako kdyby zde žádného pokynu nebylo.“

Povinnost statutára jednat s péčí řádného hospodáře plyne z § 159 občanského zákoníku. Vztahuje se tedy na všechny členy volených orgánů právnických osob. Není omezena jen na korporace podle zákona č. 90/2012 Sb..

Člen výboru či kontrolní komise se nemůže vymlouvat na to že „shromáždění rozhodlo“. Své odpovědnosti se nemůže zprostit. Ani nacističtí zločinci nepochodili u poválečných soudů, když se bránili že „jen plnili rozkazy“.

Justitianus

  • výbor
  • škoda
  • péče řádného hospodáře

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.