Nepřesné znění a nedodržování našich Stanov SVJ

Vložil Záškolák (bez ověření), 21. Září 2013 - 21:11 ::

Znění našich Stanov v čl. Práva a povinnosti člena společenství: Hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jinak. V našich stanovách se mluví o příspěvcích na výdaje, zatímco v §15 odst.1 se píše o přispívání na náklady. Domnívám se, že z účetního hlediska nelze považovat výraz „výdaje“ za shodný s výrazem „náklady“. Příklad: výdej fin. prostředků může být jednou nákladem nebo i příspěvkem a jindy zase výdajem na příjem zásob. Jsem toho názoru, že naše čeština je na výrazy tak bohatá, že umožňuje různý výklad. Na opravy se přece neplatí příspěvky, ale zálohy. Ty musí být přece jednou nejen zúčtovány, ale také vypořádány. Přijetím příspěvku nevzniká povinnost vypořádat nic (viz článek „zálohy a příspěvky“). Vyúčtovat se tyto přís-pěvky však musí, jinak bychom nezjistili nedoplatky či přeplatky, aby- chom je mohli následně vypořádat. Dále ve znění článku v úvodu nemají co dělat „rekonstrukce a modernizace“. V § 15 není žádná zmínka o rekonstrukci či modernizaci domu. Dále v pos- ledni větě je napsáno, že "neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jinak, hradí se stanovené příspěvky podle velikosti spoluvlastnického podílu. Žádná taková písemná dohoda nebyla nikdy výborem na požádání předložena. Odměna správci a stat.orgánu SVJ je rozúčtovávána na byto- vou jednotku. Dosud se tyto příspěvky tak platí. I přesto, že jsem po několika letech placení toto reklamoval, tak výbor na mou písemnou re- klamaci písemně, ani ústně nereagoval. Byl jsem vlastně uveden v omyl porušením stanov výborem a protože nejsem právník, přišel jsem na tuto chybu opožděně. Výbor tak buď vědomě, či nevědomky porušil znění Stanov a podle p.Lake nemám šanci na nápravu v rozúčtování těchto odměn, protože dosavadním placením jsem dal jakýsi konklugentní souhlas s výší úhrady. Jako viníka tohoto způsobu rozúčtování vidím výbor SVJ, či jeho správce, kteří buď vědomě, nebo také z neznalosti, porušují i nadále Stanovy. Nemohu pochopit, proč důkazní břemeno má ležet na někom, kdo předpisy neporušuje, zatímco viník je znám. Nežádám vrácení přeplatků, ale chtěl bych aby se začaly dodržovat Stanovy. Nevím jak dosáhnout spravedlnosti, když našim soudům moc nevěřím a nemám ani nadbytečné fin.prostředky.Mám ještě závažnější připomínky k předpisu záloh na opravy, kdy se nerozli- šují vůbec zálohy krátkodobé a dlouhodobé a pod. S dalšímí připomínkami ke spornému uplatňování stanov ještě počkám. protože nevím, zda některý z předsedů SVJ mně neoznačí za prudiče, či za nesmyslný příspěvek. Možná, že se někdy naše společnost někdy dočká, že Pravda a spravedlnost zvítězí. Záškolák.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.