anon1234_

Vložil anon1234_ (bez ověření), 13. Leden 2020 - 12:16 ::

dle NS 26 Cdo 1657/2018 z 16.10.2019 (dostupné na nsoud.cz) judikát 29 Cdo 3399/2010 není za NOZ použitelný. tedy dle NS přestože stanovy neupravují zastoupení na základě plné moci, zastoupení na základě plné moci je přípustné.

Odvolací soud k tomu uzavřel, že nedošlo k platnému přijetí usnesení o schválení nových stanov, neboť nebylo dosaženo potřebné tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů Společenství, protože nezapočítával hlas v rozsahu 12,58 % vlastnice jednotky M. U., kterou na shromáždění zastupovala L. Š., s odůvodněním, že dosavadní stanovy možnost zastoupení vlastníka třetí osobou (nevlastníkem jednotky) na základě plné moci neupravují. S tímto závěrem nelze souhlasit. Uvedený názor, prezentovaný v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 3399/2010 (na který odkázal odvolací soud), vycházející z dosavadní právní úpravy zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“), v poměrech nového o. z., již není použitelný. Vycházel totiž z premisy, že v soukromoprávních vztazích lze činit jen to, co je zákonem (stanovami) výslovně dovoleno, zatímco o. z. preferuje zásadu autonomie vůle a zásadu, že vše je dovoleno, co není zakázáno. a dále Z uvedeného plyne závěr, že vlastník jednotky je oprávněn nechat se zastoupit na shromáždění jinou osobou (odlišnou od vlastníka jednotky), jestliže to stanovy společenství nevylučují.

v tomto judikátu NS zároveň vyslovil, že § 260 se použije i na vyslovení neplatnosti shromáždění SVJ. ovšem toto platí jen v případě, že byl shledán důležitý důvod a soud zkoumá zákonnost.

nadále stále platí, že soudy odmítají soudní přezkum při nedůležitých záležitostech, které jako nedůležité shledá soud. což je v rozporu s právem na spravedlivý proces a čl. 6 Úmluvy, protože neexistuje reálný způsob, jak se bránit nezákonnosti. není dán žádný efektivní způsob nápravy. nadto SVJ jsou jedinými právnickými osobami v ČR, kde soudy odmítají soudní přezkum u nedůležitých záležitostí – a.s., s.r.o. družstva, spolky či honební společenstva mají právo na soudní přezkum VŠECH záležitostí. snad jednou ČR bde právním státem a nikoli postkomunistic­kou zemí.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.