Příspěvky na správu a domu jsou paušálními platbami.

Vložil E_man, 20. Únor 2021 - 7:34 ::

V rozsudku z ledna t.r. sodce Mgr. Leona Poplerová uvedla cituji"

18. Tato skutková zjištění jsou základem pro následující právní závěr soudu:

Po provedeném řízení soud žalobnímu návrhu vyhověl, neboť bylo prokázáno a mezi účastníky bylo nesporné , že žalovaný je výlučným vlastníkem shora citované bytové jednotky a žalobce zajišťuje správu společných částí domu a zajišťuji mimo jiné i plnění spojená s užíváním bytové jednotky, zabezpečuje další služby a žalovaný má povinnost poukazovat měsíčně zálohy na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním dle shora uvedených ustanovení občanského zákoníku, jejichž výše byla řádně kvalifikovaným způsobem schválena na shromáždění vlastníků jednotek dne 28. 6. 2012 (§ 1208 písm. e) o.z.). Výše tohoto příspěvku u bytové jednotky žalovaného se odvíjí od výše schválené na společné členské schůze nájemců a shromáždění vlastníků jednotek dne 23. 9. 2009 a to 30 Kč/m2 a pokud jde o fond oprav , pak se až do schválení na shromáždění vlastníků ze dne 26. 6.2018, kdy došlo k navýšení o 29 Kč /byt /měsíc do současné doby nezměnila. Při ploše bytu žalovaného 34,8m2 (kdy soud vychází z výše 348/29886 podílu na společných částech domu a pozemku) a částce 30Kč/m2 se pak jedná o částku 1044 Kč za měsíc, přičemž v konečné fázi k navýšení o 29 Kč za byt / měsíc , jak bylo rozhodnuto na shromáždění vlastníků dne 26. 6. 2018 de facto nedošlo. Pokud jde o výše krátkodobých záloh, pak opět na shromáždění vlastníků dne 28. 6. 2012 byla rovněž ponechána ve stávající výši, její výše se pak měnila až na základě schválení na shromáždění vlastníků dne 23. 10. 2014. Příspěvky na správu a domu jsou paušálními platbami, které slouží k přesně definovanému účelu, nepodléhají vyúčtování (na rozdíl od plateb za služby) a jejich nevyčerpaný zůstatek se převádí do následujícího roku , což vyplývá ze Stanov SVJ. Žalovaný je tak povinen hradit tento příspěvek do fondu oprav dle svého spoluvlastnického podílu na 1 m2 podlahové plochy za měsíc, dále pak platby za služby, tak jak je uvedeno v evidenčním listu a to do každého 25. dne v měsíci ( čl. XVIII. bod 3). Žalobce tak prokázal, že žalovaný řádně schválené platby do fondu oprav a zálohy spojené s užíváním bytu od ledna 2020 minimálně do srpna 2020 bez objektivního důvodu nehradí. Bylo tak prokázáno, a mezi účastníky nesporné, neboť žalovaný nesporoval, že v rozhodném období ničeho žalobci nehradí, že žalovaný žalobci za období od 1.1.2020 do srpna 2020 nehradil měsíční platby do fondu oprav a zálohy na služby spojené s užíváním bytu, tak jak bylo uvedeno v evidenčním listu a to ve výši 2 528 Kč , celkem tedy 20 224 Kč, na tuto platbu žalobce provedl zápočet ve výši 3 518 Kč, což představuje přeplatek za vyúčtování zálohových plateb za rok 2019. Žalovaný tedy dluží žalobci částku 16 706 Kč spolu s úroky z prodlení dle ust. §1970 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s nař. vl. č. 351/2013 Sb., kterou uložil soud žalovanému zaplatit tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku, když z každé jednotlivé měsíční platby běží úroky z prodlení ode dne následujícího po 25. dni v měsíci splatnosti té které jednotlivé měsíční platby.

Když pominu tvrzení soudkyně o řádném a kvalifikovaném způsobu schválení výše záloh na shromáždění vlastníků jednotek dne 28. 6. 2012 (§ 1208 písm. e) o.z.) ( za celou dobu existence SVJ nikdy a nikde žádná „výše“ zmiňována nebyla a samotné usnesení ze schůze nájemců a vlastníků z roku 2009 se objevilo až u soudu), zůstává tady druhé tvrzení o „paušální platbě“.

Dokáže mi to prosím někdo tuto „paušální platbu“ objasnit? Podotýkám že stanovy žádnou „paušální platbu neznají“.

Děkuji za názory E_man

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.